Δημόσια Πρόσκληση ΔΥΠΑ 10/2023
Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Αθήνα, 22/05/2023
Αρ. Πρωτ.: 588798

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
Ταχ. Κώδικας: 17456, ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2023

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη:

1) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258),
2) το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α’ 70) όπως ισχύει,
3) την με αριθμό 38649/11-04-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2484/Β’/18-04-2023),
4) τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013,
5) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014

καλεί ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» να αναρτήσουν Εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των εντολών κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης και ελέγχου προϋποθέσεων ορίζεται η 22/5/2023 και ώρα 11:00.

Κεφάλαιο 1
Αντικείμενο – Στόχος του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κεφάλαιο 2
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση – επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή

2.1 Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των δεκαεπτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (17.200.000,00€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493).

2.2 Ως επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2.3. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται:
i. είτε βάσει του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
ii. είτε βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.
Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης από τη δυνητικά δικαιούχο επιχείρηση.

Α) Για τις επιχειρήσεις που δεν επιλέγουν ως καθεστώς ενίσχυσης το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον Κανονισμό αριθ. 1407/2013 θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια του άρθρ. 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με την έννοια του αρ. 5 (δ) του Κανονισμού 1379/2013 του Συμβουλίου, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του Κανονισμού), της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς), των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις, δυνάμει της παρούσας.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (άρθρο 1) και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, εφόσον κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση» (άρθρο 2 παρ. 2).

Για τους σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού και της παρούσας, στην έννοια της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας, δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση.

Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση βάσει της δράσης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί έως τη στιγμή της χορήγησης της υπό εξέταση ενίσχυσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.

Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε Κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο σχετικός έλεγχος σώρευσης διενεργείται μέσω υποβληθείσας, κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης, υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης όπως έχει οριστεί ανωτέρω βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ) και του αρχείου της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2).

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013) ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής τους. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησής τους, με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

Β) Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία- ΓΚΑΚ) o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187), οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αυτού.
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΑΚ, τα καθεστώτα ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 3 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο (3).

Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους και ιδίως: α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες και γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.

Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο ιε του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολό της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Σύμφωνα με την παρ. 5(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.

Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ [Παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ (αιτούσα και συνδεδεμένες)]. Για τον υπολογισμό της έντασης και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων και τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο. Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο της χορήγησης. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του έννομου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση, βάσει του εφαρμοστέου εθνικού καθεστώτος.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.

Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΑΚ (άρθρο 32 του ΓΚΑΚ).

Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παρ. 2 άρθρο. 8 ΓΚΑΚ).

Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας, κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης, υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού 651/2014.

Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.

Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής τους.

Κεφάλαιο 3 Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α.

Σύμφωνα:

α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α’ 258) “Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας και μεριμνά ιδίως για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες”, και

β) με το άρθρο 29 του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ Α’ 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

Κεφάλαιο 4
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

3. Ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγουν οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΥΠΑΡ. 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (de minimis).

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (ημερολογιακά).
Εφόσον ο αριθμός του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου μήνα είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού) είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

2. Ως μείωση προσωπικού κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων, θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137),
ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ.
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο από τους ίδιους ή άλλους εταίρους με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων:
α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του ν. 3812/2009 (Α’ 234).
β. Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν.4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής:
αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 80016/31¬8-2022 (Β’4629) υπουργική απόφαση όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της ανάρτησης της εντολής κενής θέσης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.
γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους στους χώρους εργασίας.
δ. Επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.5000/2022-Α’226.
ε. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013 (άρθρο 1). Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. ΕΕ 1407/2013, αλλά ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στη δράση υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας και εφόσον, κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
στ. Τα νυχτερινά κέντρα.
ζ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
η. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
θ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά. ι. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
ια. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).
ιβ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάστασή της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΡ. 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

1. Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με τον μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (σημείο 32 του άρθρου 2 του Κανονισμού).

Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έχουν μείνει κενές λόγω εθελοντικής αποχώρησης, αναπηρίας, συνταξιοδότησης λόγω ηλικίας, εθελοντικής μείωσης του χρόνου εργασίας ή νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω κατάργησης των θέσεων εργασίας (παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού).

Ως αριθμός εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, νοείται ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), ήτοι ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων της επιχείρησης.

Η μερική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας. Ο υπολογισμός των Ε.Μ.Ε. και η δυνατότητα υπαγωγής μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:
i. Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και
ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (του μήνα υποβολής).
Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.
Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την προέγκριση στο πρόγραμμα, ήτοι του αριθμού των Ε.Μ.Ε. ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά τον μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.

2. Ως μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων, θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017 (Α’ 137)
ε) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
στ) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και
ζ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία σύμφωνα με το άρθρο 325 του Α.Κ.
Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στη δράση, πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων.

3. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση Ε.Μ.Ε.) κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση και
ε) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζομένων.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.
Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), για το προηγούμενο 12μηνο, είναι:
i. μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση, τότε ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.
ii. μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε) και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.

4. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων:
α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν.2190/1994 (A’ 28) και του ν.3812/2009 (A’ 234).
β. Επιχειρήσεις στις οποίες η πρόσληψη του επιχορηγούμενου προσωπικού δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
γ. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με τον ν.4488/2017 (A’ 137), μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ανάρτησης της εντολής κενής θέσης:
αα. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 80016/31¬8-2022 (Β’4629) υπουργική απόφαση όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή
ββ. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.
δ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της «Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων». Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους στους χώρους εργασίας.
ε. Τα νυχτερινά κέντρα.
στ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
ζ. Εξωχώριες εταιρείες, υποκαταστήματα ή γραφεία αυτών, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.
η. Οι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 4γ του άρθρου 1 του Καν. 651/2014 (ΓΚΑΚ). Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται κατά παρέκκλιση σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Προκειμένου η επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποβάλει:

i) Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης):
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή τους.
Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:
– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

ii) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας,

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση:
– δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή
έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία όμως έχει ολοκληρωθεί. θ. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ι. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση των ωφελούμενων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).
ια. Επιχειρήσεις που εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.5000/2022-Α’226.
ιβ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
ιγ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάστασή της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces.
ιδ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος, η επιχείρηση για να ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Κεφάλαιο 5 Ωφελούμενοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

Α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 66 ετών (επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)),

Β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 66 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 (επιλογή ενίσχυσης βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής).

i. Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:

α) κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εξάμηνο αναφοράς είναι ωφελούμενος του προγράμματος ή ii. για ένα μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω εξάμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος) ή β)είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή γ)είναι άνω των 50 ετών
ii. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:
α) κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω 24άμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος ή ii. για δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω 24άμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος ) ή β)κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω 12άμηνο ή ii. για δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω 12άμηνο) και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β) ή γ) της ανωτέρω περίπτωσης i. «άτομα σε μειονεκτική θέση».

2. Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι πρέπει, επιπρόσθετα των ανωτέρω, να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
β. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,
γ. να είναι ηλικίας 30-66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους ή να διανύουν το 66ο, κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, πριν την πρόσληψή τους από την επιχείρηση.

3. Δεν εντάσσονται:
α. Άτομα που κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από την επιχείρηση είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους ή σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.
Για την ανωτέρω περίπτωση εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, πριν την πρόσληψή τους από την επιχείρηση.
β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων.
γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) και
δ. Άτομα τα οποία:
αα. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών-εργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων (ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά),
γγ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
δδ. θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή
εε. θα προσληφθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και
στστ. θα προσληφθούν σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α’ ή β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

4. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Κεφάλαιο 6
Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων – Έλεγχος προϋποθέσεων – Διαδικασία Αναζήτησης / Υπόδειξης / Πρόσληψης ανέργων – Υποβολής αιτήσεων – Έγκρισης

6.1 Ανάρτηση Κενών θέσεων – Δήλωση Προτίμησης Προγράμματος

1. Η Εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων αναρτάται ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, αναρτούν εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, πριν την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης.

Η εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων αναρτάται ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, ο έλεγχος συμμόρφωσης με το όριο κοινοποίησης του αρ. 4 περ. ιε των 5,5 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση ανά έτος γίνεται σε επίπεδο επιχείρησης (αιτούσα και συνδεδεμένες) σύμφωνα με το Παρ. 1 του ΕΚ 651/2014 με ανώτατο όριο τα 5,5 εκατ. ευρώ.

2. Τα στάδια της διαδικασίας ανάρτησης εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων είναι τα εξής:

α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, αναρτούν εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων στον ανωτέρω σύνδεσμο. Από το πεδίο ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι εργοδότες/επιχειρήσεις – πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. επιλέγουν ΕΝΤΟΛΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ (ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιθυμούν να ενταχθούν είτε De minimis – Καν.1407/2013 είτε Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Καν.651/2014) και παράλληλα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για: «Πρόγραμμα ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ», επιλέγοντας ταυτόχρονα, το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για την έδρα να πραγματοποιήσει είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. με κωδικούς TAXISnet ή εναλλακτικά να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Η ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων για τα υποκαταστήματα προϋποθέτει η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη ως χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να επικοινωνήσουν (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. πριν από την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων), εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
Ο δικαιούχος εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).
Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων πριν από την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων (όπως αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ2. Στην περίπτωση αποστολής e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία με έδρα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναρτούν την εντολή κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων στα ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας της Διοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, εφόσον το υποκατάστημα ή το γραφείο ανήκει σε περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Επιπρόσθετα, οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση και επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr του ν.1599/1986 και σχετικά έγγραφα:

i. είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),
ii. είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και
iii. με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μια επιχείρηση είναι προβληματική (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) και ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Μετά την επικοινωνία του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών με τους εργοδότες και αφού έχει συμφωνηθεί η αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της θέσης (κατηγορία ανέργου, επιπλέον δεξιότητες, τυχόν πρόσφατη εμπειρία, κατάρτιση κλπ), ενημερώνει:
α) τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων προκειμένου να προβεί σε αναζήτηση ανέργων με τα πλήρη χαρακτηριστικά της θέσης και
β) τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου/Τμήματος Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της Υπηρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων.

Επισημαίνεται ότι κατά την ενημέρωση, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών αναλαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο, προκειμένου η εντολή κενής θέσης που έχει υποβάλει ο εργοδότης να είναι πλήρης και αναλυτική ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του προς αναζήτηση ανέργου με στόχο την αποτελεσματική σύζευξη και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Η ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων της δράσης “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης” στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.): Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ), ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΑΑΔΕ, e- ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (sorefsis).

6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων

1. Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – προϋποθέσεων, ενημερώνει τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της Υπηρεσίας του, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων.

2. Το Γραφείο/Τμήμα Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και ελέγχει:
α) εάν το αντικείμενο δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ανήκει στις εξαιρέσεις του κεφαλαίου 4 της παρούσας,
β) εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο μήνα πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – Δ.ΥΠ.Α – e- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
γ) τη σώρευση και τήρηση κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (sorefsis), σύμφωνα και με την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί σώρευσης που έχουν επισυνάψει κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.

Κατόπιν, ο αρμόδιος χειριστής του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. το αποτέλεσμα του ελέγχου, το οποίο γνωστοποιείται στον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την επιχείρηση σχετικά με τη δυνατότητα πρόσληψης ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία, ώστε να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο/Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης του ΚΠΑ2 και δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 της παρούσας.

6.3 Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων

1. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 5.

Η επιλογή και υπόδειξη των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά την κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά προτεραιότητα, τη συνάφεια του προφίλ του ανέργου με τη θέση, την ειδικότητά του, τα τυπικά του προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη. Οι άνεργοι δεν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα αποκλειστικά από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας και της κατηγορίας του ωφελουμένου μετά την αρχική τοποθέτηση. Ωστόσο, ο εργοδότης δύναται με επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr να τροποποιήσει τα πρόσθετα προσόντα και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ωφελουμένου.

2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, πραγματοποιείται αμέσως και οπωσδήποτε εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση της κενής θέσης και μετά την προέγκριση.

Από την ημερομηνία καταχώρισης της εντολής κενής θέσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή, η πρόσληψη πρέπει να υλοποιηθεί εντός του διαστήματος ισχύος της θέσης, ήτοι εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας (για την πρόσληψη) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του 70 ημέρου (40 και 30 ημέρες επιμήκυνση).

Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η κενή θέση δύναται να παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της, εφόσον το επιθυμεί ο εργοδότης. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου/Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.

Εάν σε επίπεδο ΚΠΑ2, κατά την αναζήτηση, δεν βρεθούν άνεργοι στην ειδικότητα και κατηγορία που αιτήθηκε η επιχείρηση, ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 που διαχειρίζεται τη θέση, σε πρώτη φάση, δύναται να αναζητά και υποδεικνύει ανέργους όμορου ΚΠΑ2 και, σε επόμενο στάδιο, η αναζήτηση πραγματοποιείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (της ίδιας ή όμορης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου υποβλήθηκε η εντολή κενής θέσης).

Εφόσον η επιχείρηση αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.

Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους προς υπόδειξη ανέργους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.

6.4 Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα

1. Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Δ.ΥΠ.Α.e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός ενενήντα (90) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής – Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα, στην διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

2. Επισυναπτόμενα έγγραφα:

Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση και επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr του ν.1599/1986 και σχετικά έγγραφα:
i. είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι),
ii. είτε με τη σώρευση των ενισχύσεων και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Επιπλέον, υποβάλλεται επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr περί της μη ύπαρξης εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μία επιχείρηση είναι προβληματική (σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης) και ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της, κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα.
Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.
Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και τον αποκλεισμό της επιχείρησης από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.): Δ.ΥΠ.Α., ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ, Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (sorefsis).
Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής, η επιχείρηση λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.
Η επιχείρηση αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.

6.5. Έγκριση

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει αμέσως στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση. Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου.

Κεφάλαιο 7
Επιλέξιμες δαπάνες – Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΥΠΑΡ. 1407/2013 (L352) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ (de minimis)

Επιλέξιμες δαπάνες – διάρκεια επιχορήγησης

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30-66 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/05¬02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης «Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων / ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) διαμορφώνεται σε 1.022 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελουμένου για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας (βλέπε παρακάτω πίνακα στο 7.2)

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση ως εξής:
Κατηγορία ανέργου
Ποσοστό επιχορήγησης
Μηνιαίο Ποσό Επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30-66 ετών
70%
715,40 ευρώ
[715,40 * 12 = 8.584,8 ευρώ, ανώτατο ποσό επιχορήγησης για 12μηνη απασχόληση. 17.169,6 ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης στην περίπτωση επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες (σύνολο 24 μήνες επιχορήγηση)]

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.
Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή των 100.000€ όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 651/2014 (L187) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Επιλέξιμες δαπάνες – διάρκεια επιχορήγησης

Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 5, εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 -66 ετών, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

i. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:

α) κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω εξάμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος ή ii. για ένα μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω εξάμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος) ή
β) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή γ)είναι άνω των 50 ετών

ii. Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι που:

α) κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω 24άμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος ή ii. για δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω 24άμηνο είναι ωφελούμενος του προγράμματος ) ή
β) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση (π.χ. άνεργος που είχε απασχοληθεί i. με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση κατά το εν λόγω 12άμηνο ή ii. για δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το εν λόγω 12άμηνο) και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β) ή γ) της ανωτέρω περίπτωσης i. «άτομα σε μειονεκτική θέση».
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 ΓΚΑΚ εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, οι εργαζόμενοι σε μειονεκτική θέση δικαιούνται να απασχοληθούν σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία περί συμβάσεων εργασίας ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις του κράτους μέλους και σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, εάν η περίοδος απασχόλησης είναι βραχύτερη των 12 μηνών ή των 24 μηνών για εργαζομένους σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η ενίσχυση μειώνεται κατ’ αναλογία χρόνου.

2. Επιχορήγηση

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο όριο τα 715,00 ευρώ μηνιαίως.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 ΓΚΑΚ επιλέξιμες δαπάνες είναι οι μισθολογικές δαπάνες και σύμφωνα με το στοιχείο 31 του άρθ. 2 ΓΚΑΚ ως «μισθολογικό κόστος», για τις ανάγκες της παρούσας, νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων και υποχρεωτικών εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 715 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαμορφώνεται το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση, ως εξής:
Κατηγορία ανέργου
Ποσοστό επιχορήγησης
Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργοι σε μειονεκτική θέση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30-66 ετών
50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
Έως 715,00 ευρώ (έως 12 μήνες)
[715,00 * 12 = 8.580,00 ευρώ, ανώτατο ποσό επιχορήγησης για 12μηνη απασχόληση]
Κατηγορία ανέργου
Ποσοστό επιχορήγησης
Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης σε ευρώ
Άνεργοι σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30-66 ετών
50% μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
Εως 715,00 ευρώ (έως 24 μήνες)
[17.160,00 ευρώ ανώτατο ποσό επιχορήγησης στην περίπτωση επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες (σύνολο 24 μήνες επιχορήγηση]

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο ιε) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση. Το όριο αυτό δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ. Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολό της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.

Κεφάλαιο 8 Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης

8.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης

Εντός 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά προς το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ 2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην ιστοσελίδα (www.dypa.gov.gr).

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. (e-services) ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως κατάθεση στην Υπηρεσία ή email) είναι τα εξής:

i) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα) και αποδεικτικό υποβολής Α.Π.Δ., συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν σε επιδόματα εορτών και αδείας.

ii) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Εντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται να υποβληθούν από τον δικαιούχο.

iii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ ή αντίγραφο λογαριασμού ΙΒΑΝ από internet banking, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

iv) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, ότι τηρεί τους όρους του προγράμματος και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τους Κανονισμούς 1407/2013 και 651/2014 (ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης βάσει του οποίου έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα), για το χρονικό διάστημα που αιτείται να επιχορηγηθεί.

Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.

8.2 Διενέργεια Επαληθεύσεων – Έγκριση / Απόρριψη Καταβολής Επιχορήγησης – Υποβολή αντιρρήσεων

1. Σκοπός της παρακολούθησης του προγράμματος είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση.

Ο δικαιούχος της επιχορήγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. όλων των στοιχείων που αφορούν στο πρόγραμμα, όπως είναι το αίτημα καταβολής της επιχορήγησης και τυχόν αιτήματα τροποποίησης. Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.
Κάθε αίτημα καταβολής επιχορήγησης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης.

Το αίτημα για καταβολή της επιχορήγησης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α. και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 8.1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 3066/12-01-2023 (ΦΕΚ 155/Β/18-01-2023). Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013:

«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».

Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, εκδίδεται σχετική απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, καταβολής επιχορήγησης κλπ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και μετά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προβλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α..

Α. Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων και δεν συνδέονται με την πορεία του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης στις δικαιούχους επιχειρήσεις.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα της δικαιούχου επιχείρησης, για τον επιχορηγούμενο υπάλληλο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3066/12-01¬2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 155/Β’/18-01-2023).

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται δύο επιτόπιες επαληθεύσεις.
Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α’ δίμηνο απασχόλησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.

Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:
α. Η λειτουργία της επιχείρησης.
β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.
γ. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από την επιχείρηση.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, είναι δυνατή η διενέργεια νέας επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου.

Εφόσον το οριστικό αποτέλεσμα της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση / δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

Β. Διοικητική επαλήθευση

Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα καταβολής επιχορήγησης της επιχείρησης. Στη συνέχεια, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α..

Ειδικότερα, κατά τη διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα εξής:
α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).
β. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Εντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α.
γ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ ή αντίγραφο λογαριασμού ΙΒΑΝ από internet banking, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).
δ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, επικυρωμένη από δημόσια αρχή ή μέσω του gov.gr, ότι τηρεί τους όρους του προγράμματος και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τους Κανονισμούς 1407/2013 και 651/2014 (ανάλογα του καθεστώτος ενίσχυσης βάσει του οποίου έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα), για το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί.
Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο υπάλληλος του Γραφείου/Τμήματος Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων, ελέγχεται και η Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης καθώς και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης).

8.3 Καταβολή επιχορήγησης

Το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α..

8.4 Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ.3066/12-01-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 155/Β’/18-01-2023), προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος (όπως λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού). Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η ΚΥΑ και η Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδει η Δ.ΥΠ.Α. Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:

α. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές/υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος.
β. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
γ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχους και να διασφαλίζουν την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και
δ. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.

Κεφάλαιο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Όροι και Δεσμεύσεις

9.1 Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού 651/2014 (L187) της Επιτροπής, υποχρεούνται να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό καθώς και το επιχορηγούμενο προσωπικό.

Ειδικότερα, οφείλουν να διατηρήσουν τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) ή τον αριθμό των απασχολουμένων, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Ε.Μ.Ε. κατά τον μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων. Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της παρούσας.

Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει εντολή κενής θέσης (στην αρχική θέση που πρόκειται να αντικατασταθεί) και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης στο ΚΠΑ2, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας και της κατηγορίας του ωφελουμένου μετά την αρχική τοποθέτηση. Ωστόσο, ο εργοδότης δύναται με επικυρωμένη από δημόσια αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του gov.gr να τροποποιήσει τα πρόσθετα προσόντα και το εκπαιδευτικό επίπεδο του ωφελουμένου.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις:

α) που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας.

β) που επιλέγουν να ενταχθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ο αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται είναι της ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο με την ειδικότητα και την κατηγορία του αρχικά προσλαμβανόμενου και επιθυμεί ο δικαιούχος εργοδότης αλλαγή ειδικότητας ή κατηγορίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση με άνεργο άλλης ειδικότητας και κατηγορίας.

Στην περίπτωση που ο αντικαταστάτης ανήκει στην κατηγορία της «ιδιαίτερα μειονεκτικής θέσης» και η υπαγωγή αφορούσε σε άτομο της κατηγορίας «σε μειονεκτική θέση» η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της διάρκειας της αρχικής απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση που ο αντικαταστάτης ανήκει στην κατηγορία της «μειονεκτικής θέσης» και η υπαγωγή αφορούσε σε άτομο της κατηγορίας «σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση» η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της διάρκειας της αρχικής απόφασης υπαγωγής.
Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ισχύουν τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας.

Στις περιπτώσεις:
α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.
β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.
γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (όπως κυοφορίας – λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της εντολής κενής θέσης – δήλωσης προτίμησης – ελέγχου προϋποθέσεων μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου προσωπικού.

Τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται μείωση προσωπικού.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη, να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζομένου, επιχορηγούμενου και μη.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια ή δράσεις ενισχύσεων, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και να προσληφθούν /απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου από την δικαιούχο επιχείρηση.

9.2 Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:
α. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του προγράμματος και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.
β. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του ΠΣ Δ.ΥΠ.Α. με τα δεδομένα και έγγραφα του προγράμματος που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΟΠΣ.
γ. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του προγράμματος, όλων των ελεγκτικών οργάνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης του προγράμματος και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στο πρόγραμμα, εφόσον ζητηθεί.
ε. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο του προγράμματος με όλα τα στοιχεία που αφορούν στο πρόγραμμα έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή του. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
στ. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι επιχειρήσεις και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν.679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

9.3. α) Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος του Κανονισμού de minimis 1407/2013.
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ)», όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να καταχωρούνται στο ΠΣΣΕΗΣ.

β) Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κεφαλαίου ΙΙ του ΓΚΑΚ, τα κράτη μέλη ή εναλλακτικά, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διαβιβάζουν στην Επιτροπή:
i) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης της Επιτροπής, τις συνοπτικές πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που τυγχάνει απαλλαγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με το τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, καθώς και σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου
ii) ετήσια έκθεση, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140 της 30.04.2004), όπως τροποποιήθηκε, σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό, για κάθε πλήρες έτος ή κάθε τμήμα του έτους κατά το οποίο ισχύει ο παρών κανονισμός.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΓΚΑΚ, για να είναι νόμιμο το καθεστώς, πρέπει να αποστέλλεται περιληπτική πληροφόρηση στην Επιτροπή (πλατφόρμα SANI2), καθώς και σύνδεσμος που να παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Κεφάλαιο 10 Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.
8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.Δ. 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν.4270/2014.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/02).

Κεφάλαιο 11 Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού και των Ε.Μ.Ε., σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζομένου για την οποία δεν έχει ασφαλιστεί, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών.

Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α..

Σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 300 ημέρες ασφάλισης για την αρχική 12μηνη διάρκεια και τις 600 σε περίπτωση αιτήματος της επιχείρησης για 12μηνη παράταση.

Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Κεφάλαιο 12 Επίλυση διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης καταβολής ενίσχυσης, διακοπής – δημοσιονομικής διόρθωσης κλπ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ2. Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.

Κεφάλαιο 13 Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία ανάρτησης των εντολών κενών θέσεων του προγράμματος λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

2. Ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να λήξει την προθεσμία ανάρτησης των εντολών κενών θέσεων του προγράμματος και να επαναπροκηρύξει το πρόγραμμα σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.

3. Η Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

4. Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο τύπο.

5. Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

6. Οτιδήποτε δεν ορίζεται στα ανωτέρω κεφάλαια, δύναται να διευκρινίζεται με αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. στη βάση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

 

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ