ΔΒ3H 419/1681/οικ.21924/21-08-2023
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. ΔΒ3H 419/1681/οικ.21924/2023

(ΦΕΚ Β’ 5169/24-08-2023)

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» (Α’ 31).

2. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 241).

4. Το άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Την παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

6. Την παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

7. Το άρθρο 87 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

8. Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 550/765/22-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» (Β’ 2005).

9. Το άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 (Β’ 889), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254/04-04-2019 (Β’ 1218), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51391/24.12.2020 (Β’ 5821), ΕΑΛΕ/Γ.Π.68808/2021/19.01.2022 (Β’ 302) και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/14-12-2022 (Β’ 6544) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.320/23-02-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 υπουργικής απόφασης, “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ”Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)” (Β’ 4898)”» (Β’ 1079), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.8882/23-03-2023 (Β’ 2134) υπουργική απόφαση.

11. Την υπ’ αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης – τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».

12. Την από 23.06.2023 ανακοίνωση του Οργανισμού προς τους εισαγωγείς μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων αναφορικά με την επικαιροποίηση των Υπεύθυνων Δηλώσεων με τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς με τις οποίες κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθένα από τα προϊόντα των κατηγοριών «Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ» και «Πρόσθετη Περίθαλψη -> Ορθοπεδικά -> ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ».

13. Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των επικαιροποιημένων τιμών προϊόντων των ανωτέρω δύο τύπων αναπηρικών αμαξιδίων, το οποίο εξήχθη από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εστάλη στις 13/07/2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

14. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 418/1680/18-08-2023 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

15. Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχής πρόσθετης περίθαλψης, εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών θα επιστραφεί ως claw back και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμών αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα προϊόντα του Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Αυγούστου 2023

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ