ΔΤΔ Γ 1019257 ΕΞ 04-03-2022
Απαγορεύσεις και περιορισμοί – ΚΑΝ. (ΕΕ) 2022/355 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1019257 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο:210 6987 443
E-Mail:dtd@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΑΝ. (ΕΕ) 2022/355 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 765/2006 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγίες σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής αυτής στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής αυτής στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ειδικότερα, αφορά μέτρα απαγορεύσεων – περιορισμών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την ενσωμάτωση αυτών στο TARIC με τη θέσπιση συγκεκριμένων κωδικών για τη συμπλήρωση της θέσης 44-1 της διασάφησης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου κι επιβολής των απαγορεύσεων-περιορισμών, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών, στους οικονομικούς φορείς που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές Αρχές .

Σας γνωστοποιούμε τον εν θέματι Κανονισμό με τον οποίο τροποποιείται ο Καν (ΕΚ)765/2006 ( στο εξής κανονισμός) και με τον οποίο ορίζονται τα εξής:

1. Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα,
• αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης (άρθρο 1ε),
• αγαθών και τεχνολογιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική ενίσχυση της Λευκορωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα της άμυνας και της ασφάλειάς της, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα να του Κανονισμού ( άρθρο 1στ)
ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Λευκορωσία ή προς χρήση σε αυτήν.

Εξαιρέσεις:

Ι. Με την επιφύλαξη απαιτήσεων άδειας, βάσει του Καν. (ΕΕ)2021/821, η ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει για την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, εφόσον προορίζονται για:
α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, την επείγουσα πρόληψη ή μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή ως αντίδραση σε φυσικές καταστροφές,
β) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς,
γ) την προσωρινή χρήση από ειδησεογραφικά μέσα,
δ) επικαιροποιήσεις λογισμικού,
ε) τη χρήση ειδών ως καταναλωτικών συσκευών επικοινωνίας,
στ) την εξασφάλιση της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς στη Λευκορωσία, εξαιρουμένης της κυβέρνησής της και των επιχειρήσεων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτήν, ή
ζ) προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Λευκορωσία, η οποία περιορίζεται σε προσωπικά είδη, είδη οικιακής χρήσης, οχήματα ή επαγγελματικά εργαλεία που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα και δεν προορίζονται για πώληση. Σημειώνεται ωστόσο, ότι εξαιρουμένων των ανωτέρω στοιχείων στ) και ζ), ο εξαγωγέας οφείλει να δηλώνει στην τελωνειακή διασάφηση ότι τα είδη εξάγονται βάσει της σχετικής προβλεπόμενης εξαίρεσης και ενημερώνει την αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένος σχετικά με την πρώτη χρήση της σχετικής εξαίρεσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εξαγωγής. ( άρθρα 1ε παρ.3 και 1στ παρ.3).

ΙΙ. Οι αρμόδιες Αρχές, με την επιφύλαξη απαιτήσεων άδειας βάσει του Καν. (ΕΕ) 2021/821), μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των εν λόγω αγαθών και τεχνολογιών, αφού διαπιστώσουν ότι αυτά προορίζονται για:
α) τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης, των κυβερνήσεων των κρατών μελών και της κυβέρνησης της Λευκορωσίας σε αμιγώς μη στρατιωτικά ζητήματα,
β) τη διακυβερνητική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα·
γ) τη λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των μη στρατιωτικών πυρηνικών ικανοτήτων και την επανεπεξεργασία καυσίμων, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως στον κλάδο της έρευνας και ανάπτυξης,
δ) τη θαλάσσια ασφάλεια,
ε) μη στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου,
στ) την αποκλειστική χρήση οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται αποκλειστικά ή από κοινού από νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους ή χώρας εταίρου, ζ) τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών.(άρθρα 1ε παρ.4 και 1στ παρ.4).

ΙΙΙ. Οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή των ανωτέρω αναφερόμενων αγαθών και τεχνολογιών, εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτά οφείλονται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 3η Μαρτίου 2022 ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022. ( άρθρα 1ε παρ.5 και 1στ παρ.5).

ΙV. Οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να επιτρέπουν την πώληση, την προμήθεια, τη μεταβίβαση ή την εξαγωγή, με την επιφύλαξη απαιτήσεων άδειας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης και αυτών που απαριθμούνται στο παράρτημα Vα του Κανονισμού, στις οντότητες του Παραρτήματος V του Κανονισμού, εφόσον διαπιστώσουν ότι τα εν λόγω αγαθά ή τεχνολογίες
α) απαιτούνται για την επείγουσα πρόληψη ή τον επείγοντα μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον ή
β) οφείλονται βάσει συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από την 3η Μαρτίου 2022, ή βάσει συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω άδεια ζητείται πριν από την 1η Μαΐου 2022. (άρθρο 1στα).

2. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην Ένωση ή μεταφορά προϊόντων
• ξυλείας όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του κανονισμού (άρθρο 1ιε)
• τσιμέντου, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙ του κανονισμού (άρθρο 1ιστ)
• χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού (άρθρο 1ιζ)
• καουτσούκ, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του κανονισμού (άρθρο 1ιη) εφόσον είναι καταγωγής Λευκορωσίας ή έχουν εξαχθεί από τη Λευκορωσία, με την εξαίρεση όσων συναλλαγών γίνονται έως την 4η Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τις 2α Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων. (παρ. 2 των άρθρων 1ιε, 1ιστ, 1ιζ, 1ιη)

3. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή μηχανών ή συσκευών του Παραρτήματος XIV του κανονισμού είτε είναι καταγωγής Ένωσης είτε όχι, προς οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή Οργανισμό στη Λευκορωσία (άρθρο 1ιθ) , εξαιρουμένων όσων προορίζονται για:
α) ανθρωπιστικούς σκοπούς, επείγοντα περιστατικά υγείας, την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό γεγονότος που ενδέχεται να έχει σοβαρές και σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια ή στο περιβάλλον, ή την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών,
β) ιατρικούς ή φαρμακευτικούς σκοπούς,
γ) προσωρινή χρήση από τα μέσα ενημέρωσης,
δ) ενημερώσεις λογισμικού,
ε) χρήση ως συσκευές επικοινωνίας καταναλωτών,
στ) τη διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ασφάλειας των πληροφοριών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς στη Λευκορωσία, εκτός από την κυβέρνησή της και τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την εν λόγω κυβέρνηση ή
ζ) προσωπική χρήση φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Λευκορωσία και περιορίζεται σε προσωπικά αντικείμενα, οικιακά αντικείμενα, οχήματα ή εμπορικά εργαλεία που ανήκουν στα εν λόγω πρόσωπα και δεν προορίζονται για πώληση. Με εξαίρεση τα στοιχεία στ) και ζ), ο εξαγωγέας οφείλει να δηλώνει στην τελωνειακή διασάφηση ότι τα είδη εξάγονται βάσει της σχετικής εξαίρεσης που ορίζεται ανωτέρω και κοινοποιεί στην αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής του την πρώτη χρήση της σχετικής εξαίρεσης εντός 30 ημερών από την πρώτη αυτή εξαγωγή. (άρθρο 1ιθ, παρ.2) Επιπλέον, οι απαγορεύσεις αυτές δεν θίγουν την εκτέλεση, έως την 4η Ιουνίου 2022, συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από τη 2α Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων. (άρθρο 1ιθ, παρ.3)

Τα μέτρα που θεσπίζονται με τον εν θέματι Κανονισμό είναι ενσωματωμένα στο υποσύστημα TARIC και συνδεδεμένα με τους κωδικούς εμπορευμάτων του πεδίου εφαρμογής τους κι εμφανίζονται με την υποσημείωση μέτρου ΤΜ951 και με τους κάτωθι, προς συμπλήρωση της θέσης 44-1 της διασάφησης, κωδικούς:

Y801 Εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αφορούν οι απαγορεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 ε παράγραφος 1 και 1στ παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 765/2006
Y802 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στα άρθρα 1 ε παράγραφος 1 και 1 στ παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 765/2006 δεν εφαρμόζονται (δες εξαιρέσεις στα άρθρα 1 ε παράγραφος 3 και 1 στ παράγραφος 3)
Y803 Άδεια εξαγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 1 ε παράγραφος 4 και 1στα παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) No 765/2006
Y804 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 ε παράγραφος 1 και 1 στ παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 765/2006 δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1 στ. παράγραφος 5)
Y805 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 ιε του Καν. (ΕΚ) 765/2006 δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1 ιε παράγραφος 2)
Y806 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 ιστ του Καν. (ΕΚ) 765/2006 δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1 ιστ παράγραφος 2)
Y807 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 ιζ του (ΕΚ) 765/2006 του Συμβουλίου εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1ιζ παράγραφος 2)
Y808 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 ιη του (ΕΚ) 765/2006 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1ιη παράγραφος 2)
Y809 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 1ιθ του Καν. (ΕΚ) 765/2006 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (δες συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 1ιθ παράγραφος 2)

Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται από τα τελωνειακά παραστατικά ή από τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα ότι τα εμπορεύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι Κανονισμού, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές παρακαλούνται να μην επιτρέπουν την εισαγωγή/ εξαγωγή/ μεταφορά των εν λόγω εμπορευμάτων και να ειδοποιούν άμεσα τη Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, τηλ. 210-3682756, προκειμένου να αποφασιστεί τυχόν δέσμευση των εμπορευμάτων ή άλλες περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ