ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022/3.3.2022
Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία – Κανονισμός (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1018055 ΕΞ 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Πίκλα
Τηλέφωνο: 210 6987 443
E-Mail dtd@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Διεθνείς κυρώσεις – Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία – Κανονισμός (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτοκόλλου ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 28-02-2022 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, σας γνωστοποιούμε ότι με τον Καν. (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου, επήλθε νεότερη τροποποίηση του Καν.(ΕΕ) 833/2014, σύμφωνα με την οποία:

Απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τραπεζογραμματίων σε ευρώ στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ή προς χρήση στη Ρωσία.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τραπεζογραμματίων σε ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή είναι αναγκαία για:

α) την προσωπική χρήση των φυσικών προσώπων που ταξιδεύουν στη Ρωσία ή των μελών των άμεσων οικογενειών τους που ταξιδεύουν μαζί τους ή

β) τους επίσημους σκοπούς διπλωματικών αποστολών, προξενικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών στη Ρωσία που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Επισημαίνεται ότι στο υποσύστημα TARIC έχει ενσωματωθεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/345 του Συμβουλίου στον Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 49070030, με σημείωση μέτρου ΤΜ927 και τους εξής κωδικούς πιστοποιητικών:

Y810 Εμπορεύματα άλλα από εκείνα που αφορούν οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 5θ.1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014

Y812 Οι απαγορεύσεις που ορίζονται στο άρθρο 5θ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2014/833 του Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται (βλ. συμβατικές εξαιρέσεις στο άρθρο 5θ παράγραφος 2)

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ