ΔΤΔ Α 1134057 ΕΞ 31-10-2023
Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 2 (R2) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1134057 ΕΞ2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Β’ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΣΤ’ ΚΑΙ Ζ’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ.Καταγής/Σ.Δροσοπούλου (ΔΤΔ)
Κ.Γκουτζιούπα (ΔΣΤΕΠ)
Α.Αλεξανδροπούλου (ΔΙΕΠΙΔΙ)
Τηλέφωνο:210-6987434/453
210-7259250/253
213-1356721

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Οδηγίες για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Έκδοσης 2 (R2) του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (ICS2) και την υποβολή συνόλων δεδομένων της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας»

ΣΧΕΤ: α. Η αρ.πρωτ. ΔΤΔ 1084627ΕΞ2023/30-6-23 “Έναρξη υποβολής από 1-7-23 συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου από τους αερομεταφορείς στην Διαμοιραζομένη Διεπαφή Συναλλασσομένων STI-STP» εγκύκλιος β. Το αρ.πρωτ. ΔΤΔ Α 1118835 ΕΞ2023/29-9-23 «Αναβολή της από 2/10/2023 Έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών-IC2 στην χώρα μας» έγγραφό μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για την ασφάλεια και προστασία για εμπορεύματα που διακινούνται με αεροπορική μεταφορά, σε γενικό αεροπορικό φορτίο, σε ταχυδρομικές αποστολές και σε αποστολές ταχυμεταφοράς.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με:
• την υποχρέωση των αερομεταφορέων, των φορέων επιπέδου διαμεταφοράς, των ταχυδρομικών φορέων και των ταχυμεταφορέων να υποβάλλουν στο ICS2 τα απαιτούμενα Σύνολα Δεδομένων ENS πριν από τη φόρτωση και πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο Τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.
• τη διενέργεια ανάλυσης κινδύνων, από τις τελωνειακές αρχές ,πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο αεροσκάφος και πριν την άφιξή τους στην Ε.Ε, βάσει των υποβληθέντων δεδομένων
• τη λήψη μέτρων άμβλυνσης των κινδύνων από τις τελωνειακές αρχές, όταν έχουν
υπόνοιες σχετικά με την επικινδυνότητα ενός φορτίου, καθώς επίσης και τις ενέργειές τους όταν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι τα εμπορεύματα θα συνιστούσαν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και προστασία.
Δίνονται επίσης οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ή ακύρωσης μίας ENS που έχει υποβληθεί στο ICS2, καθώς και με την υποβολή των μηνυμάτων γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου και γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο.
Τέλος, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ENS και στην εφεδρική διαδικασία σε περίπτωση που υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο/στα συστήματα.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους Αερομεταφορείς, τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), τους φορείς επιπέδου διαμεταφοράς (freight forwarders και logistics), τις εταιρείες διεθνούς ταχυμεταφοράς, καθώς και από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της δεύτερης έκδοσης του ICS2 που αφορά στην υποβολή του συνόλου δεδομένων πριν από τη φόρτωση και πριν από την άφιξη για τις αποστολές σε αερομεταφερόμενο γενικό φορτίο, τις αεροπορικές ταχυδρομικές αποστολές και τις αεροπορικές αποστολές ταχυμεταφοράς, από 31 Οκτωβρίου 2023.

Για λόγους διευκόλυνσης, στην παρούσα έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα Παραρτήματα:
Παράρτημα 1 :Νομική Βάση
Παράρτημα 2 :Ακρωνύμια και Συντομογραφίες
Παράρτημα 3:Σύνολα Δεδομένων ENS
Παράρτημα 4 : Δεδομένα ENS που δεν μπορούν να τροποποιηθούν
Παράρτημα 5 : Ανταλλασσόμενα μηνύματα Παράρτημα 6 :Παραπομπές
Παράρτημα 7 : Υποστηρικτικό Υλικό – Κατευθυντήριες οδηγίες DG TAXUD.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ICS2

Το ICS2 είναι το νέο σύστημα ασφάλειας και προστασίας, το οποίο σταδιακά αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα ICS1, για την εκ των προτέρων υποβολή των πληροφοριών πριν από την φόρτωση και πριν από άφιξη που αφορούν φορτία εμπορευμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε., μέσω υποβολής της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS), με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των τελωνειακών κινδύνων στο πλαίσιο του κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων (CRMF).

Ως χώρες ICS2 νοούνται οι χώρες που αποτελούν μέρος του έργου ICS2 συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (ως μέρος της εφαρμογής του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας).

Το ICS2 υποστηρίζει δύο είδη ανάλυσης κινδύνων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εισόδου των εμπορευμάτων στην ΕΕ:

1. Ανάλυση κινδύνων πριν από τη φόρτωση:

Η ανάλυση κινδύνων πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων διενεργείται μετά την υποβολή του ελαχίστου συνόλου δεδομένων της ENS (γνωστό ως «PLACI») και πάντως πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο αεροσκάφος.

2. Ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη:

Η ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. διενεργείται για λόγους πρωτίστως ασφάλειας και προστασίας και προϋποθέτει την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων πριν την φόρτωση. Εστιάζει σε διάφορες ευρύτερες κατηγορίες κινδύνων από εκείνες που εστιάζει η ανάλυση κινδύνων πριν από την φόρτωση, π.χ., ασφάλεια προϊόντων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ναρκωτικά, όπλα κ.λπ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ICS2

Ως γνωστόν, η στρατηγική και το σχέδιο μετάβασης στο ICS2 προβλέπει την υλοποίηση του νέου συστήματος σε τρεις λειτουργικές εκδόσεις.
Έκδοση 1: Αποστολές φορτίου αεροπορικών μεταφορών μόνο για ταχυδρομικές αποστολές και αποστολές ταχυμεταφοράς – Υποβολή του ελάχιστου συνόλου δεδομένων πριν τη φόρτωση (PLACI). Η έκδοση 1 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από την Οκτωβρίου 2021 (Ε.2185/2021 Εγκύκλιος)
Έκδοση 2: Αποστολές φορτίου αεροπορικών μεταφορών- όλα τα είδη φορτίου- Υποβολή πλήρους συνόλου δεδομένων ENS.
Έκδοση 3: Αποστολές θαλασσίων, οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών – Υποβολή πλήρους συνόλου δεδομένων ENS.
Επισημαίνεται ότι τα συστήματα ICS1 και ICS2 θα λειτουργούν παράλληλα για ένα χρονικό διάστημα, ενώ με την εγκατάσταση της έκδοσης 3 του ICS2, το ICS1 θα καταργηθεί μετά από μια μεταβατική περίοδο 200 ημερών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2 ΤΟΥ ICS2

Το γενικό φορτίο, οι ταχυδρομικές αποστολές που διακινούνται με τους κανόνες της Σύμβασης της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης και οι αποστολές ταχυμεταφορών που εισέρχονται ή διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Βορείου Ιρλανδίας και μεταφέρονται αεροπορικώς πρέπει να καλύπτονται από Συνοπτική Διασάφηση Εισόδου, η οποία υποβάλλεται ως ακολούθως :
– ελάχιστο σύνολο δεδομένων πριν τη φόρτωση (PLACI) που υποβάλλεται πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο μεταφορικό μέσο.
– πλήρες/ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων ENS, που υποβάλλεται πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στον τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση 2 του ICS2 είναι διαθέσιμη παραγωγικά από την 1 Μαρτίου 2023 για την υποβολή συνόλων δεδομένων ENS, από τους εμπλεκόμενους στο σύνολο των αεροπορικών μεταφορών συναλλασσόμενους, στην Διαμοιραζόμενη Διεπαφή Συναλλασσομένων που αποτελεί μέρος της Ενωσιακής Διαμοιραζόμενης Πύλης Συναλλασσομένων – STI-STP.

Οι οικονομικοί φορείς στις αεροπορικές μεταφορές (αερομεταφορείς, διαμεταφορείς και logistics, ταχυμεταφορείς και ταχυδρομικοί φορείς) προβαίνουν σε σταδιακή εφαρμογή του συστήματος αυτού, αφενός σύμφωνα με το δημοσιευμένο από την Επιτροπή έγγραφο μετάβασης από την Έκδοση 1 στην έκδοση 2 του ICS2 και αφετέρου με βάση τα αιτήματα για τη χρήση παραθύρων εγκατάστασης που έχουν χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου μετάβασης.

Ειδικότερα, τα χορηγηθέντα στους φορείς παράθυρα εγκατάστασης διαμορφώθηκαν έως εξής:
✓ Για τους αερομεταφορείς από 1/3/2023 έως 30/6/2023
✓ Για τους φορείς διαμεταφοράς και logistics από 1/7/2023 έως 2/10/2023
✓ Για τους φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς από 1/3/2023 έως 2/10/2023
✓ Για τους φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών από 1/7/2023 έως 2/10/2023

Επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγήθηκε σε ορισμένα Κράτη μέλη περίοδος παρέκκλισης λόγω μη έγκαιρης ετοιμότητας λειτουργίας της έκδοσης 2 του ICS2, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Δεδομένου ότι ανεξάρτητα από την χορηγηθείσα παρέκκλιση στα κράτη μέλη, ίσχυε η νομική υποχρέωση των οικονομικών φορέων να υποβάλουν τις πληροφορίες ασφάλειας και προστασίας στην Διαμοιραζόμενη Διεπαφή Χρήση – STI για το ICS2, σύμφωνα με τα παράθυρα εγκατάστασης που έχουν κατά περίπτωση χορηγηθεί, με το α) σχετικό δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη υποβολής από 1/7/2023 Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου στην Διαμοιραζόμενη Διεπαφή Συναλλασσομένων STI-STP από τους Αερομεταφορείς, των οποίων το μέγιστο προβλεπόμενο παράθυρο εγκατάστασης έληξε στις 30-6-23.

Με το β) σχετικό γνωστοποιήθηκε η αναβολή της από 2/10/2023 Έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου Εισαγωγών-IC2 στην χώρα μας λόγω μη πλήρους ετοιμότητας για τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος την ημερομηνία αυτή. Εντούτοις, οι φορείς των οποίων το μέγιστο προβλεπόμενο παράθυρο εγκατάστασης έληξε στις 2/10/2023, όφειλαν από την 2η Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν την ENS στην Διαμοιραζόμενη Διεπαφή Συναλλασσομένων STI-STP (είτε με τη χρήση WEB SERVICES, είτε ως μεμονωμένοι χρήστες), ενώ την περίοδο μέχρι την διασύνδεση της ελληνικής εφαρμογής με το ICS2, έγινε χρήση της εφεδρικής διαδικασίας για τη διαχείριση των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εισόδου και των γνωστοποιήσεων προσκόμισης που έπονται της υποβολής των διασαφήσεων αυτών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2 ΤΟΥ ICS2:

Η Έκδοση 2 του ICS2 υποστηρίζει τις ακόλουθες διεργασίες:
– Υποβολή και επικύρωση συνόλων δεδομένων ENS.
– Τροποποίηση συνόλων δεδομένων ENS.
– Ακύρωση συνόλων δεδομένων ENS.
– Διενέργεια ανάλυσης κινδύνων πριν από τη φόρτωση και πριν από την άφιξη.
– Διαχείριση παραπομπών.
– Γνωστοποίηση «Ολοκλήρωσης αξιολόγησης-ΑC>/Γνωστοποίηση «Απαγόρευσης Φόρτωσης – DNL».
– Υποβολή γνωστοποίησης άφιξης μεταφορικού μέσου.
– Υποβολή γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο μέσω του Εθνικού Συστήματος – ICISnet.
– Αναζήτηση πληροφοριών και γνωστοποιήσεων για μια υποβολή συνόλου δεδομένων ENS

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ENS

Υπόχρεο πρόσωπο για την υποβολή της ENS είναι, γενικά, ο μεταφορέας που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Ωστόσο η ENS μπορεί επίσης να υποβληθεί από τον εισαγωγέα ή τον παραλήπτη των εμπορευμάτων ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σε θέση να προσκομίσει ή έχει προσκομίσει τα εμπορεύματα στο τελωνείο.

Σε περιπτώσεις όπου δεν γνωστοποιούνται στον μεταφορέα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή μιας ENS, τα πρόσωπα που διαθέτουν αυτά τα στοιχεία οφείλουν να παρέχουν αυτά τα στοιχεία στο τελωνείο (πχ. Φορείς παροχής υπηρεσιών επιπέδου διαμεταφοράς – freight forwarders & logistics)

Στις αποστολές που διακινούνται μέσω ταχυδρομείου, υπόχρεο για την υποβολή πρόσωπο είναι ο Ταχυδρομικός Φορέας και ο μεταφορέας γενικού αεροπορικού φορτίου είναι υπεύθυνος για την υποβολή του συνόλου δεδομένων κύριου επιπέδου αποστολής, για τις ταχυδρομικές αποστολές που μεταφέρει.

Τα σύνολα δεδομένων ENS για τις αποστολές ταχυμεταφοράς στην πράξη κατά κύριο λόγο υποβάλλονται από τους ταχυμεταφορείς. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποστολών αυτών από μεταφορέα γενικού αεροπορικού φορτίου το μέρος των πληροφοριών κύριου επιπέδου αποστολής μπορεί να υποβάλλεται από τον αερομεταφορέα αναλόγως και με την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ των μερών αυτών για τον τρόπο υποβολής.

Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών, κάθε πρόσωπο που υποβάλλει σύνολα δεδομένων ENS είναι υπεύθυνο για τα στοιχεία που υπέβαλε.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ENS

Κατά κανόνα η ENS (σύνολα δεδομένων κυρίου επιπέδου αποστολής) υποβάλλεται στο Τελωνείο πρώτης εισόδου των εμπορευμάτων (δηλωθέν COFE) στο Τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Αντίστοιχα, το σύνολο δεδομένων ENS πριν τη φόρτωση (PLACI) και τα σύνολα δεδομένων επιπέδου διαμεταφοράς υποβάλλονται στο Απευθυνόμενο Κράτος Μέλος από το οποίο τα εμπορεύματα κατά πάσα πιθανότητα εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Ταχυδρομικές Αποστολές

Οι Ταχυδρομικοί Φορείς υποβάλλουν τα σύνολα δεδομένων ENS στο Απευθυνόμενο Κράτος Μέλος προορισμού στο οποίο δραστηριοποιούνται (Τα ΕΛΤΑ υποβάλλουν στην Ελλάδα).

ΕΝΙΑΙΑ / ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Μία ENS μπορεί να υποβληθεί είτε με τη μορφή ενός πλήρους συνόλου δεδομένων ENS που περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία είτε με την υποβολή περισσότερων του ενός μερικού συνόλου δεδομένων ENS που όλα μαζί θα καταστήσουν μια ολοκληρωμένη ENS, όταν το νομικά υπεύθυνο για την υποβολή μέρος δεν έχει διαθέσιμα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την έγκαιρη υποβολή μίας πλήρους ENS, σε ένα μόνο σύνολο δεδομένων.

Τα Σύνολα Δεδομένων ENS περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

Στο Παράρτημα 3 της παρούσας παρατίθενται τα επιμέρους σύνολα δεδομένων ENS και οι συνδυασμοί τους.

Η επιλογή του συνόλου δεδομένων ENS που θα υποβληθεί εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες που σχετίζονται με το είδος του φορτίου, τη συμφωνία μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού, τον ρόλο του υποβάλλοντα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών κατά τη στιγμή της υποβολής.

Γενικό Αεροπορικό Φορτίο

Η ENS υποβάλλεται ανά κύρια φορτωτική του μεταφορέα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μία ENS μπορεί να υποβληθεί ανά σύμβαση μεταφοράς επιπέδου MAWB/Master.

Η ENS μπορεί να υποβληθεί:
– άπαξ, με τη μορφή μιας πλήρους ENS που περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή
– με περισσότερα του ενός σύνολα δεδομένων ENS, όταν ο μεταφορέας δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την υποβολή της πλήρους ENS.

Η σύνδεση των επιμέρους συνόλων δεδομένων ENS για να σχηματιστεί μία πλήρης ENS και η επαλήθευση της πληρότητάς της γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού κλειδιού σύνδεσης (ULK) το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων:
– Αριθμός EORI μεταφορέα
– Αριθμός αναφοράς παραστατικού μεταφοράς (Κύριο επίπεδο).
– Αριθμός EORI συμπληρωματικού διασαφιστή/Αριθμός EORI διασαφιστή

Ταχυδρομικές Αποστολές

Για τις ταχυδρομικές αποστολές, που μεταφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ταχυδρομικής Σύμβασης – UPU, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο πολλαπλές υποβολές.

Ειδικότερα ο Ταχυδρομικός Φορέας προβαίνει στην:
• Υποβολή των πληροφοριών για τις αποστολές σε επίπεδο διαμεταφοράς – Σύνολο Δεδομένων ENS F43, βάσει του μηνύματος ITMATT της UPU.
• Υποβολή των πληροφοριών για τη συσχέτιση των αποστολών επιπέδου διαμεταφοράς με ένα αναγνωριστικό υποδοχέα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά-Σύνολο δεδομένων ENS F44, βάσει του μηνύματος PREDES της UPU.

Επιπλέον, οι αερομεταφορείς που μεταφέρουν τα εμπορεύματα ταχυδρομικών αποστολών στην Ε.Ε. υποχρεούνται να προβούν στην:
• Υποβολή των πληροφοριών σχετικά με τους μεταφερόμενους υποδοχείς που περιλαμβάνονται στο κύριο έγγραφο μεταφοράς με το Σύνολο Δεδομένων ENS F42, βάσει ενός μηνύματος CARDIT της UPU.

Ταχυμεταφορές

• Υποβολή ελάχιστων πληροφοριών πριν από τη φόρτωση (PLACI) – Σύνολο Δεδομένων ENS F32.
• Υποβολή πλήρους ENS πριν από την άφιξη με χρήση διαφορετικών συνόλων δεδομένων ENS, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των αποστολών ταχυμεταφοράς (F30, F31, F33, και F21 από τους μεταφορείς γενικού αεροπορικού φορτιού).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ENS

Στην αεροπορική μεταφορά, τα δεδομένα ENS πριν από τη φόρτωση υποβάλλονται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι η ENS πρέπει να υποβληθεί μόλις όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο υπόχρεο για την υποβολή πρόσωπο και σε κάθε περίπτωση πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο αεροσκάφος.

Το πλήρες σύνολο δεδομένων ENS πριν από την άφιξη υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο ΕΤΚ, ήτοι:
– Για πτήσεις με διάρκεια μικρότερη των τεσσάρων ωρών από τον τελευταίο αερολιμένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ – το αργότερο τη στιγμή της απογείωσης του αεροσκάφους.
– Για πτήσεις με διάρκεια τεσσάρων ωρών ή περισσότερο από τον τελευταίο αερολιμένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ – το αργότερο τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του αεροσκάφους στον πρώτο αερολιμένα στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Οι προθεσμίες δεν ισχύουν σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Εάν οι απαιτούμενες πληροφορίες ENS δεν έχουν υποβληθεί στο ICS2 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ENS θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο, ενώ τα εμπορεύματα δεν μπορούν να αποδεσμευτούν για επόμενη τελωνειακή διαδικασία πριν ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις εισόδου.

Η υποχρέωση για την υποβολή ENS αίρεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προερχόμενα από χώρα που έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την Ένωση (Ελβετία και Νορβηγία).
2. Συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων (ηλεκτρική ενέργεια) ή εμπορεύματα που πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις (προσωπικές αποσκευές ταξιδιώτη).
3. Επιστολικό υλικό: επιστολές, ταχυδρομικές κάρτες, επιστολές μπράιγ και έντυπο υλικό, που περιέχουν μόνο έγγραφα και δεν περιέχουν εμπορεύματα και δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που περιέχουν εμπορεύματα πρέπει να καλύπτονται από ENS.
4. Εμπορεύματα που διέρχονται από τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο της επικράτειας της Ε.Ε., χωρίς στάση εντός αυτής.
5. Εμπορεύματα που καλύπτονται από έγκυρο έντυπο 302 Ε.Ε. ή ΝΑΤΟ που έχει εκδοθεί:
– από ή για λογαριασμό αρμόδιας στρατιωτικής αρχής κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
– σύμφωνα με τη συμφωνία ΝΑΤΟ για το καθεστώς των δυνάμεών τους ή
– από κράτος μέλος που δικαιούται να χρησιμοποιεί το έντυπο 302
6. Όπλα ή στρατιωτικός εξοπλισμός που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, και διακινούνται:
– από τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη στρατιωτική άμυνα ενός κράτους μέλους, και
– σε στρατιωτικές μεταφορές ή σε μεταφορές που εκτελούνται για αποκλειστική χρήση των στρατιωτικών αρχών
7. Διπλωματικό ταχυδρομείο : εμπορεύματα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις της 18ης Απριλίου 1961, τη σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις άλλες προξενικές συμβάσεις ή τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τις ειδικές αποστολές.

ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει στις διατυπώσεις εισόδου μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ρόλους στη ροή της διαδικασίας και τις αντίστοιχες ευθύνες που συνδέονται με αυτούς:

• Διασαφιστής
το πρόσωπο που υποβάλει στο όνομά του μία ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει υποβληθεί μια ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS. Ο διασαφιστής:
– είναι νομικά υπεύθυνος για την υποβολή των δεδομένων εντός των νόμιμων προθεσμιών, καθώς και για την ακρίβεια αυτών.
– οφείλει να ενεργεί και να ανταποκρίνεται στις παραπομπές που ενδέχεται να εκδώσει η τελωνειακή αρχή, κατά το στάδιο αξιολόγησης των κινδύνων πριν από τη φόρτωση και πριν από την άφιξη.

• Αντιπρόσωπος
το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του UCC, προκειμένου να υποβάλει μία ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS για λογαριασμό του διασαφιστή. Η ευθύνη του αντιπροσώπου προκύπτει από το είδος της αντιπροσώπευσης (άμεση ή έμμεση) το οποίο έχει επιλεγεί:
– Σε περίπτωση άμεσης αντιπροσώπευσης (υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό του διασαφιστή), ο διασαφιστής εξακολουθεί να έχει τις ευθύνες του διασαφιστή που περιγράφονται ανωτέρω, σαν να είχε υποβάλει ο ίδιος την ENS ή το σύνολο δεδομένων ENS, χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου.
– Σε περίπτωση έμμεσης αντιπροσώπευσης (υποβολή στο όνομα του αντιπροσώπου για λογαριασμό του διασαφιστή) η ευθύνη επιμερίζεται μεταξύ των δύο προσώπων.

• Υποβάλλων
Το πρόσωπο που υποβάλει την ENS ή ένα σύνολο δεδομένων ENS, μπορεί να είναι είτε ο διασαφιστής είτε ο αντιπρόσωπος, σε περίπτωση αντιπροσώπευσης.

• Μεταφορέας
– Στο πλαίσιο της εισόδου ως μεταφορέας νοείται το πρόσωπο που μεταφέρει τα εμπορεύματα ή που αναλαμβάνει την ευθύνη μεταφοράς τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
– Στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το μεταφορικό μέσο το οποίο, μόλις εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μετακινείται από μόνο του ως ενεργό μέσο μεταφοράς.
– Στην περίπτωση θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής χρήσης του μεταφορικού μέσου ή σύμβασης μίσθωσης αυτού, ως «μεταφορέας» νοείται το πρόσωπο που εκδίδει τη φορτωτική για την πραγματική μεταφορά των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Ο μεταφορέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υποβολή της ENS και ενεργεί ως διασαφιστής, ενώ μπορεί να ορίσει έναν αντιπρόσωπο που θα ενεργεί για λογαριασμό του.

Ο αερομεταφορέας έχοντας τις ευθύνες του διασαφιστή οφείλει να διασφαλίζει ότι τα εμπορεύματα δεν φορτώνονται στο αεροσκάφος στην περίπτωση έκδοσης από το Τελωνείο του αιτήματος «Απαγόρευση Φόρτωσης» (DNL).

Σε περίπτωση πολλαπλών υποβολών, ο μεταφορέας κατά την υποβολή της ENS πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του άλλου προσώπου με τη νομική υποχρέωση υποβολής των λοιπών πληροφοριών ως «συμπληρωματικό διασαφιστή».

Όταν ο μεταφορέας ενεργεί ως διασαφιστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι σε περίπτωσης έκδοσης παραπομπών, γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες (ενδεικτικά: HRCM screening) και παρέχεται απάντηση στις εν λόγω παραπομπές.

• Ταχυδρομικός φορέας

Στο πλαίσιο του ICS2, ως ταχυδρομικός φορέας νοείται ο φορέας που παρέχει διεθνείς υπηρεσίες που διέπονται από την Σύμβαση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU). Ειδικότερα:
– Ταχυδρομικός φορέας προέλευσης είναι ο ταχυδρομικός φορέας στη χώρα αποστολής, ο οποίος αποστέλλει τα μηνύματα PREDES, ITMATT και CARDIT που απαιτούνται για την υποβολή στο ICS2 των συνόλων δεδομένων ENS F43, F44 (από Ταχυδρομικό Φορέα Προορισμού ή Διαμετακόμισης) και F42 (από Μεταφορέα).
– Ταχυδρομικός φορέας προορισμού είναι ο ταχυδρομικός φορέας στη χώρα προορισμού, όπου τα αντικείμενα παραδίδονται στον τελικό παραλήπτη, ο οποίος παραλαμβάνει τα μηνύματα PREDES και ITMATT και υποβάλλει τα αντίστοιχα Σύνολα Δεδομένων ENS.
– Ταχυδρομικός φορέας ταχυδρομικής Διαμετακόμισης είναι ο ταχυδρομικός φορέας στον οποίο αποστέλλονται τα αντικείμενα/υποδοχείς με την υποχρέωση προώθησής τους μέσω της ταχύτερης διαδρομής στον Ταχυδρομικό φορέα προορισμού. Από την Έκδοση 2 του ICS2, αποστολές που διέρχονται τις χώρες ICS2, πρέπει να καλύπτονται από ENS, τις οποίες υποβάλλει ο Ταχυδρομικός φορέας ταχυδρομικής Διαμετακόμισης, βάσει των πληροφοριών από τα μηνύματα PREDES και ITMATT.

• Ταχυμεταφορέας
Ο φορέας εκμετάλλευσης που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ταχείας/ορισμένης χρονικής συλλογής, μεταφοράς, εκτελωνισμού και παράδοσης δεμάτων, ενώ παρακολουθεί την πορεία και διατηρεί τον έλεγχο των αντικειμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας.

• Συμπληρωματικός Διασαφιστής/Υποβάλλων σε επίπεδο διαμεταφοράς
Όταν δεν παρέχουν στον μεταφορέα τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή μίας πλήρους ENS, τα πρόσωπα που διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες οφείλουν να τις παράσχουν στο τελωνείο, ως συμπληρωματικοί διασαφιστές.
Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, ο μεταφορέας πρέπει να αναφέρει στην ENS που υποβάλει ως συμπληρωματικό διασαφιστή το πρόσωπο με τη νομική υποχρέωση υποβολής των δεδομένων ENS που λείπουν σε επίπεδο αποστολής διαμεταφοράς (φορτωτική διαμεταφοράς).
Με τη σειρά του, ο συμπληρωματικός διασαφιστής στην ENS που υποβάλλει, μπορεί να υποδεικνύει έναν ή περισσότερους άλλους συμπληρωματικούς διασαφιστές που θα πρέπει να υποβάλουν τα δεδομένα ENS που έχουν στη διάθεσή τους, εάν δεν τα γνωστοποιούν στον πρώτο συμπληρωματικό διασαφιστή.
Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης ισχύει και στην περίπτωση των συμπληρωματικών διασαφιστών.

• Πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη του μεταφορικού μέσου
Το πρόσωπο που διαχειρίζεται το ενεργό μεταφορικό μέσο που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και υποβάλλει το μήνυμα γνωστοποίηση άφιξης.

• Πρόσωπο προς ειδοποίηση
Το πρόσωπο που υποδεικνύει ο υποβάλλων στη γνωστοποίηση άφιξης, το οποίο θα ειδοποιηθεί σχετικά με τους ελέγχους και ενδεχομένως την ανάγκη προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο πρώτης εισόδου, σε περίπτωση εντοπισμού υψηλού κινδύνου όπου απαιτείται η άμεση ανάληψη δράσης κατά την άφιξη.

• Αποστολέας Ταχυδρομικές αποστολές:
Το πρόσωπο/συμβαλλόμενο μέρος του ταχυδρομικού φορέα προέλευσης, το οποίο αποστέλλει το αντικείμενο.

Ταχυμεταφορές:
Το μέρος που αποστέλλει εμπορεύματα, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς από το μέρος που ζητά τη μεταφορά.

• Παραλήπτης
Το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλεται το αντικείμενο και στο οποίο ο ταχυδρομικός φορέας προορισμού ή ο ταχυμεταφορέας οφείλει να το παραδώσει, προκειμένου να εκπληρώσει τη σύμβαση μεταφοράς.

• Πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής
Το πρόσωπο που διαχειρίζεται ένα σημείο πρόσβασης στο ICS2 και τεχνικά αποστέλλει και λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα για τον υποβάλλοντα, το οποίο όμως δεν θεωρείται διασαφιστής.
Όταν ο διασαφιστής λειτουργεί το δικό του σημείο πρόσβασης στο ICS2 για τις υποβολές του, χωρίς να παρέχει υπηρεσίες σε άλλους διασαφιστές/αντιπροσώπους δεν θεωρείται πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής.

ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

• Απευθυνόμενο Κράτος μέλος υποβολής (AMS)
Το κράτος μέλος του τελωνείου της πρώτης εισόδου, εξ όσων γνωρίζει το πρόσωπο που υποβάλλει την ENS, κατά τη στιγμή της υποβολής της.
Για τις ταχυδρομικές αποστολές είναι η χώρα ICS2 όπου είναι εγκατεστημένος ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού.

• Αρμόδιο κράτος μέλος (RMS)
Το κράτος μέλος που έχει τη νομική ευθύνη να διασφαλίσει ότι η ανάλυση κινδύνων διενεργείται και οριστικοποιείται κυρίως για λόγους ασφάλειας και προστασίας και είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης, όσον αφορά τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άμβλυνση ενός εντοπισθέντος κινδύνου.

• Εμπλεκόμενο κράτος μέλος (IMS)
Το κράτος μέλος το οποίο συμβάλλει στην αξιολόγηση κινδύνων, χωρίς να είναι το αρμόδιο Κράτος μέλος και το οποίο καθορίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται με την ENS.

• Κράτος μέλος ελέγχου
Το κράτος μέλος που έχει την τελική απόφαση για το εάν θα ελέγξει ή όχι τα εμπορεύματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνων και τις τυχόν συστάσεις ελέγχου του Αρμόδιου Κράτους μέλους, και το οποίο σε περίπτωση θετικής απόφασης διενεργεί τους ελέγχους αυτούς.

ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

• Τελωνείο πρώτης εισόδου (COFE)
Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου το προερχόμενο από τρίτη χώρα «μεταφορικό μέσο που διέρχεται τα σύνορα», καταφθάνει για πρώτη φορά στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.
Οι ταχυδρομικοί φορείς πρέπει πάντα να απευθύνονται στη χώρα ICS2 όπου είναι εγκατεστημένοι και δεν χρειάζεται να προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο τελωνείο με τον κωδικό του τελωνείου.

• Τελωνείο προορισμού (Ταχυδρομικές αποστολές)
Το αρμόδιο τελωνείο για τον τόπο όπου ο ταχυδρομικός φορέας προορισμού διαχειρίζεται τους υποδοχείς και τις ταχυδρομικές αποστολές και τις προσκομίζει στο Τελωνείο.

• Τελωνείο εκφόρτωσης
Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο εκφόρτωσης των εμπορευμάτων από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους.

• Τελωνείο προσκόμισης
Το τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο προσκόμισης των εμπορευμάτων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι απαιτήσεις δεδομένων για κάθε σύνολο δεδομένων ENS, καθώς και για την γνωστοποίηση άφιξης ορίζονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β του UCC DA και του UCC IA.
Σε περίπτωση που τα σύνολα δεδομένων ENS που υποβάλλονται δεν είναι έγκυρα σύμφωνα με τους καθορισμένους συντακτικούς και σημασιολογικούς κανόνες, απορρίπτονται και αποστέλλεται «Γνωστοποίηση σφάλματος».
Το ICS2 ελέγχει επίσης τα υποβληθέντα σύνολα δεδομένων ENS ως προς την ποιότητά τους και μπορεί να τα απορρίψει όταν αυτή δεν είναι καλή, ακόμη και αν έχουν επικυρωθεί επιτυχώς ως προς τη σύνταξη και τη σημασιολογία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ENS

Τα δεδομένα ENS για κάθε φορτίο που φθάνει στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ αεροπορικώς υποβάλλονται σε δύο στάδια, πριν από την φόρτωση και πριν από την άφιξη και σε κάθε στάδιο αξιολογούνται για συγκεκριμένο σκοπό, όπως περιεγράφηκε ανωτέρω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ

Γενικό Αεροπορικό Φορτίο

1. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων πριν από τη φόρτωση (PLACI) μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας τα σύνολα δεδομένων ENS F20, F23+F25, F24, F26, F28. Ανεξάρτητα από το Σύνολο Δεδομένων που θα επιλεγεί, θα χρησιμοποιηθεί μόνο το ελάχιστο σύνολο δεδομένων προκειμένου να διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνων αεροπορικής ασφάλειας.
Σε κάθε επιτυχώς καταχωρημένο σύνολο δεδομένων ENS αποδίδεται MRN, ο οποίος γνωστοποιείται με μήνυμα στον διασαφιστή και στον μεταφορέα, εάν ο τελευταίος είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή, εφόσον είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και έχει γνωρίσει την προτίμησή του να λάβει αυτήν την ειδοποίηση.
Το ICS2 εκτελεί συντακτικές, σημασιολογικές επικυρώσεις και επικυρώσεις κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS.
Σε περίπτωση θετικής επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων ENS αποθηκεύεται, γίνεται αποδεκτό, του αποδίδεται MRN και ενεργοποιείται η αξιολόγηση κινδύνων. Η αποδοχή του συνόλου δεδομένων ENS κοινοποιείται στον Διασαφιστή μέσω της απάντησης αποδοχής ENS.
Εάν ένα Σύνολο Δεδομένων ENS δεν επικυρωθεί επιτυχώς, απορρίπτεται από το σύστημα και η απόρριψη γνωστοποιείται στον διασαφιστή με μια γνωστοποίηση σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, ο διασαφιστής πρέπει να υποβάλλει εκ νέου το σύνολο δεδομένων ENS, αφού προβεί στις σχετικές διορθώσεις.

2. Η αξιολόγηση των κινδύνων πριν από τη φόρτωση διενεργείται σε επίπεδο αποστολής διαμεταφοράς (house consignment) και ενεργοποιείται μόλις καταχωρηθεί το σύνολο δεδομένων ENS. Στο στάδιο αυτό η αρμόδια τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών προς τον διασαφιστή για την άμβλυνση των κινδύνων. Ο μεταφορέας μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις εκδοθείσες παραπομπές, εάν είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή και εφόσον είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και έχει γνωρίσει την προτίμησή του να λαμβάνει ειδοποιήσεις.
Τα είδη των παραπομπών παρατίθενται στο παράρτημα 6 της παρούσας.

3. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κινδύνων κοινοποιείται στον διασαφιστή μέσω του μηνύματος γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, το οποίο επίσης μπορεί να γνωστοποιείται στον μεταφορέα, εφόσον έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί. Η ολοκλήρωσης της αξιολόγησης εκδίδεται σε επίπεδο αποστολής διαμεταφοράς (HC) ξεχωριστά, ανεξάρτητα από το πόσες αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς συμπεριλαμβάνονται σε μία ENS.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία αποστολή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την αεροπορική ασφάλεια, εκδίδεται εντολή «απαγόρευσης φόρτωσης» για τη συγκεκριμένη αποστολή επιπέδου διαμεταφοράς, ενώ οι λοιπές αποστολές διαμεταφοράς που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στην ίδια ENS και δεν έχουν αξιολογηθεί ως επικίνδυνες, λαμβάνουν μήνυμα γνωστοποίησης ολοκλήρωσης αξιολόγησης και επιτρέπεται να φορτωθούν στο αεροσκάφος.

Ταχυδρομικές Αποστολές

Ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού υποβάλλει τα ακόλουθα Σύνολα Δεδομένων ENS στη – Σύνολο Δεδομένων ENSF43 με τις πληροφορίες αποστολής, βάσει του μηνύματος ITMATT.
– Σύνολο Δεδομένων ENS F44 για τη σύνδεση κάθε αποστολής με τον υποδοχέα στο οποίο μεταφέρεται, βάσει του μηνύματος PREDES. Το ICS2 εκτελεί συντακτικές, σημασιολογικές επικυρώσεις και επικυρώσεις κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS και σε περίπτωση θετικής επικύρωσης, το υποβληθέν σύνολο δεδομένων αποθηκεύεται, γίνεται αποδεκτό, του αποδίδεται MRN και για το σύνολο δεδομένων ENSF43 ενεργοποιείται η αξιολόγηση κινδύνων. Η αποδοχή του συνόλου δεδομένων ENS γνωστοποιείται στον Διασαφιστή μέσω της απάντησης αποδοχής συνόλου δεδομένων ENS.

1. Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων απορρίπτεται και αποστέλλεται στον Ταχυδρομικό φορέα προορισμού/διαμετακόμισης γνωστοποίηση σφάλματος ή γνωστοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο ταχυδρομικός φορέας αναμένεται να υποβάλει εκ νέου το σύνολο δεδομένων ENSF43/F44 με τις απαραίτητες διορθώσεις.

2. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κινδύνων πριν από τη φόρτωση η Τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή.

Τα είδη των παραπομπών παρατίθενται στο παράρτημα 6 της παρούσας.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων πριν από τη φόρτωση, δημιουργείται, ανά αποστολή, και κοινοποιείται στον υποβάλλοντα μήνυμα γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης που αφορά στις αποστολές που διαπιστώνεται ότι δεν εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Οι συγκεκριμένες αποστολές μπορούν να φορτωθούν στο αεροσκάφος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία αποστολή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την αεροπορική ασφάλεια, εκδίδεται μήνυμα «Μη φόρτωσης» και η συγκεκριμένη αποστολή δεν πρέπει να φορτωθεί στο αεροσκάφος.

Ταχυμεταφορές

1. Οι ταχυμεταφορείς υποβάλλουν το ελάχιστο Σύνολο δεδομένων ENS F32 πριν από τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο αεροσκάφος, μόλις οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες.
Το ICS2 εκτελεί συντακτική, σημασιολογική επικύρωση και επικύρωση κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS και σε περίπτωση θετικής επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων καταχωρείται, γίνεται αποδεκτό, του εκχωρείται MRN και η αποδοχή του κοινοποιείται στον Διασαφιστή. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιείται η αξιολόγηση κινδύνων.
Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης, αποστέλλεται στον ταχυμεταφορέα ειδοποίηση σφάλματος ή ειδοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο Ταχυμεταφορέας αναμένεται να υποβάλλει εκ νέου το σύνολο δεδομένων ENSF32 με τις απαραίτητες διορθώσεις.

2. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κινδύνων πριν από τη φόρτωση η Τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή.
Τα είδη των παραπομπών παρατίθενται στο παράρτημα 6 της παρούσας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων πριν από τη φόρτωση, δημιουργείται, ανά αποστολή, και κοινοποιείται στον υποβάλλοντα μήνυμα γνωστοποίησης ολοκλήρωσης της αξιολόγησης που αφορά τις αποστολές που διαπιστώνεται ότι δεν εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Οι συγκεκριμένες αποστολές μπορούν να φορτωθούν στο αεροσκάφος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μία αποστολή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της αεροπορίας, εκδίδεται στον υποβάλλοντα εντολή «Απαγόρευσης φόρτωσης». Η συγκεκριμένη αποστολή δεν επιτρέπεται να φορτωθεί στο αεροσκάφος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ

Γενικό Αεροπορικό Φορτίο

1. Η ENS πριν από την άφιξη μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας τα σύνολα δεδομένων ENS, F21, F22, -, F27, -και F29.

Το ICS2 εκτελεί συντακτική, σημασιολογική επικύρωση και επικύρωση κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS.

Σε κάθε επιτυχώς καταχωρισμένο σύνολο δεδομένων ENS αποδίδεται MRN, ο οποίος γνωστοποιείται στον διασαφιστή και στον μεταφορέα, εάν ο τελευταίος είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή, εφόσον είναι συνδεδεμένος στο σύστημα και έχει γνωρίσει την προτίμησή του να λάβει αυτήν την ειδοποίηση.

Στην περίπτωση πολλαπλών υποβολών ο MRN του συνόλου δεδομένων ENS κύριου επιπέδου (F21) θα χρησιμοποιηθεί ως ο MRN της πλήρους ENS.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης, αποστέλλεται στον διασαφιστή ειδοποίηση σφάλματος ή ειδοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο διασαφιστής αναμένεται να υποβάλλει εκ νέου το σχετικό σύνολο δεδομένων με τις απαραίτητες διορθώσεις.

2. Η αξιολόγηση κινδύνων ξεκινά όταν είναι διαθέσιμη μία πλήρης ENS. Στην περίπτωση πολλαπλών υποβολών ENS, η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων ξεκινά μόλις ληφθεί το σύνολο δεδομένων κυρίου επιπέδου και συνδεθούν με αυτό τα Σύνολα Δεδομένων ENS επιπέδου διαμεταφοράς. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά με την οποία πρέπει να υποβάλλονται τα σύνολα δεδομένων ENS, εκχωρείται χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά την παραλαβή του συνόλου δεδομένων ENS κύριου επιπέδου. Με τη λήξη αυτής της προθεσμίας, ελέγχεται η πληρότητα της ENS και σε θετική έκβαση ενεργοποιείται η ανάλυση κινδύνων πριν την άφιξη. Σε αντίθετη περίπτωση ο διασαφιστής και ο συμπληρωματικός διασαφιστής ειδοποιούνται για τα σύνολα δεδομένων ENS που λείπουν.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, η τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή. Ο μεταφορέας, εάν είναι διαφορετικός από τον διασαφιστή, μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις παραπομπές που έχουν εκδοθεί, εάν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια ειδοποίηση.

Τα είδη των παραπομπών παρατίθενται στο παράρτημα 6 της παρούσας. Εάν το φορτίο φτάσει πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κινδύνων, δεν αποδεσμεύεται για μεταγενέστερη τελωνειακή διαδικασία, έως ότου αυτή ολοκληρωθεί και ληφθεί απόφαση.

Η γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αποστέλλεται στον διασαφιστή ανά ENS και όχι ανά αποστολή επιπέδου διαμεταφοράς.

Εάν ο διασαφιστής και/ή ο μεταφορέας διαθέτουν άδεια ΑΕΟ(S), μπορούν, με απόφαση του κράτους μέλους ελέγχου, μόλις οριστικοποιηθεί η αξιολόγηση κινδύνων πριν από την άφιξη, να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τους ελέγχους που έχουν αποφασιστεί.

Ταχυδρομικές Αποστολές

1. Οι πληροφορίες πριν από την άφιξη παρέχονται με την υποβολή του συνόλου δεδομένων ENS F42 κυρίου επιπέδου αποστολής (κύριας φορτωτικής) από τον μεταφορέα. Οι αναφερόμενοι σε αυτό υποδοχείς μπορούν να αποτελούν μέρος πολλών υποβληθέντων συνόλων δεδομένων ENS F44 και F43 που μαζί με το F42 θα αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη ENS.

2. Το ICS2 εκτελεί συντακτικές, σημασιολογικές επικυρώσεις και επικυρώσεις κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS και σε περίπτωση θετικής επικύρωσης, το υποβληθέν σύνολο δεδομένων αποθηκεύεται, γίνεται αποδεκτό, του εκχωρείται MRN και ο διασαφιστής ενημερώνεται σχετικά με την αποδοχή.
Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων απορρίπτεται και αποστέλλεται στο διασαφιστή ειδοποίηση σφάλματος ή ειδοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο μεταφορέας αναμένεται να υποβάλει εκ νέου το Σύνολο Δεδομένων F42 με τις απαραίτητες διορθώσεις.

3. Με την επιτυχή υποβολή μιας ολοκληρωμένης ENS (F42+F43+F44), ενεργοποιείται η ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τελωνειακή αρχή μπορεί να αποφασίσει την έκδοση παραπομπών στον διασαφιστή.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση παραπομπής, δημιουργείται μια γνωστοποίηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης ανά ENS η οποία αποστέλλεται στον μεταφορέα. Εάν ο Ταχυδρομικός φορέας προορισμού είναι AEO(S), τότε μπορεί να λάβει μια εκ των προτέρων γνωστοποίηση ελέγχου.

Ταχυμεταφορές

1. Οι πληροφορίες ENS πριν από την άφιξη παρέχονται με την υποβολή των συνόλων δεδομένων ENS F30, F31 ή F33 από τον ταχυμεταφορέα, σε συνδυασμό με το σύνολο δεδομένων ENS F21 που υποβάλλεται από τον αερομεταφορέα.
Η επιλογή του συνόλου δεδομένων ENS εξαρτάται από το εάν οι αποστολές ταχυμεταφοράς μεταφέρονται σε πτήσεις που εκτελούνται από τον ταχυμεταφορέα (ENSF30) ή σε αεροσκάφη γενικού αεροπορικού φορτίου.
Στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο μεταφορέας γενικού αεροπορικού φορτίου παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στον ταχυμεταφορέα, τότε το σύνολο δεδομένων ENS F31, που περιέχει τις πλήρεις πληροφορίες πριν από την άφιξη, μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον ταχυμεταφορέα.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο αερομεταφορέας γενικού φορτίου υποβάλει το σύνολο δεδομένων ENS F21 με τις σχετικές πληροφορίες σε κύριο επίπεδο αποστολής κύρια φορτωτική) και ο ταχυμεταφορέας υποβάλει το σύνολο δεδομένων ENS F33 με τις υπόλοιπες πληροφορίες.

2. Το ICS2 εκτελεί συντακτικές, σημασιολογικές επικυρώσεις και επικυρώσεις κύκλου ζωής του υποβληθέντος συνόλου δεδομένων ENS και σε περίπτωση θετικής επικύρωσης, κάθε επιμέρους υποβληθέν σύνολο δεδομένων αποθηκεύεται, γίνεται αποδεκτό, του εκχωρείται MRN. Το MRN της ENS είναι το MRN του συνόλου δεδομένων ENS που περιέχει τις σχετικές πληροφορίες σε κύριο επίπεδο αποστολής (Σύνολα Δεδομένων ENS F30, F31 ή F21).
Σε περίπτωση μη επιτυχούς επικύρωσης το υποβληθέν σύνολο δεδομένων απορρίπτεται και αποστέλλεται στον διασαφιστή γνωστοποίηση σφάλματος ή γνωστοποίηση σφάλματος επικύρωσης κύκλου ζωής, ανάλογα με τον τύπο του σφάλματος που οδηγεί στην απόρριψη. Ο διασαφιστής αναμένεται να υποβάλει εκ νέου το σύνολο δεδομένων που απορρίφθηκε, με τις απαραίτητες διορθώσεις.

3. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης πριν από την άφιξη διενεργείται ανά ENS και κοινοποιείται στους υποβάλλοντες.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες πληροφορίες κατά το στάδιο πριν από την άφιξη, τότε αποστέλλεται στον διασαφιστή αίτημα πρόσθετων πληροφοριών. Λεπτομέρειες για αυτό το μέρος της διαδικασίας αναλύονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των παραπομπών.

ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ:

1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο δείκτης τμηματικής αποστολής έχει προβλεφθεί για τις περιπτώσεις εκείνες όπου κατά το στάδιο της φόρτωσης διαπιστώνεται ότι δεν μπορεί να φορτωθεί το σύνολο των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τη σχετική ENS στην συγκεκριμένη πτήση. Ο δείκτης τμηματικής αποστολής συμπληρώνεται στη νέα ENS κυρίου επιπέδου αποστολής που πρέπει να υποβληθεί για τα εμπορεύματα που φορτώνονται σε επόμενη πτήση και διευκολύνει τον υποβάλλοντα να διακρίνει ποιες αποστολές έχουν πράγματι φορτωθεί στο αεροσκάφος, ενώ με τη χρήση της αποφεύγεται η ανάγκη έκδοσης νέας κύριας φορτωτικής για τα εν λόγω εμπορεύματα, καθώς χωρίς την παρουσία της ένδειξης αυτής αποφεύγεται η παραβίαση του ελέγχου μοναδικότητας του κύριου εγγράφου μεταφοράς που οδηγεί στην απόρριψη της νέας υποβολής.

2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΥ

Ο δείκτης επανεισόδου είναι διαθέσιμος στα Σύνολα Δεδομένων ENS που περιέχουν πληροφορίες σε κύριο επίπεδο αποστολής (master consignment) και υποδεικνύει ότι μία αποστολή που είχε αρχικά εισέλθει και στη συνέχεια εξέλθει από το έδαφος μιας χώρας ICS2, επανεισέρχεται τελικά στο έδαφος της ίδιας ή άλλης χώρας ICS2. Κατά την επανείσοδο των εμπορευμάτων πρέπει να υποβληθεί νέα ENS, στην οποία εφόσον συμπληρωθεί ο δείκτης επανεισόδου, αποφεύγεται η παραβίαση του ελέγχου μοναδικότητας του κύριου εγγράφου μεταφοράς που οδηγεί στην απόρριψη της νέας υποβολής.
Με την επιτυχή υποβολή της νέας ENS, δρομολογείται εκ νέου ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη και δημιουργείται νέα γνωστοποίηση ολοκλήρωσης αξιολόγησης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ENS

Η τροποποίηση ενός συνόλου δεδομένων ENS μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του διασαφιστή οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή μέχρι την ενημέρωσή του από το τελωνείο ότι τα εμπορεύματα πρόκειται να ελεγχθούν.

Μία ENS που περιλαμβάνει περισσότερες από μία αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς, δεν μπορεί να τροποποιηθεί εάν έστω και μία από αυτές τις αποστολές έχει προσκομιστεί στο Τελωνείο ή έχει γνωστοποιηθεί στο διασαφιστή ότι πρόκειται να ελεγχθεί.

Το μήνυμα τροποποίησης πρέπει να περιλαμβάνει διορθωμένο το σύνολο των δεδομένων της αρχικά υποβληθείσας ENS και όχι μόνο τα δεδομένα που αλλάζουν.

Ένα μήνυμα τροποποίησης δεν μπορεί να εισάγει επιπλέον αποστολές επιπέδου δια μεταφοράς (HC). Στην περίπτωση που πρέπει να προστεθούν αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς υποβάλλεται νέα ENS, αφού πρώτα ακυρωθεί η ENS που είχε αρχικά υποβληθεί.

Αντίθετα, στην περίπτωση που μία αποστολή επίπεδου διαμεταφοράς έχει εσφαλμένα συμπεριληφθεί σε μία ENS και πρέπει να αφαιρεθεί, υποβάλλεται μήνυμα τροποποίησης της ENS, το οποίο δεν περιλαμβάνει την συγκεκριμένη αποστολή επιπέδου διαμεταφοράς.

Εκτός από την τροποποίηση μιας ENS με πρωτοβουλία του διασαφιστή, προβλέπεται η δυνατότητα, όταν τα δεδομένα ENS είναι ανεπαρκούς ή απαράδεκτης ποιότητας για λόγους ανάλυσης κινδύνων, η τροποποίηση να ζητηθεί από το Τελωνείο με την έκδοση αιτήματος παραπομπής. Το μήνυμα τροποποίησης που θα υποβάλει ως απάντηση ο διασαφιστής πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στο σχετικό αίτημα παραπομπής, προκειμένου η τροποποίηση να αναγνωριστεί ως απάντηση σε αυτό.

Τα δεδομένα ENS τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα 4 της παρούσας.

Για την διόρθωση ενός μη τροποποιήσιμου στοιχείου δεδομένων, η αρχική ENS που περιλαμβάνει τις εσφαλμένες πληροφορίες πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου καινούρια ENS με τις ορθές πληροφορίες.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ENS

Η ακύρωση ενός συνόλου δεδομένων ENS μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο ή μέχρι την ενημέρωση του διασαφιστή από το τελωνείο ότι τα εμπορεύματα πρόκειται να ελεγχθούν.

Μία ENS που περιλαμβάνει περισσότερες από μία αποστολές επιπέδου διαμεταφοράς, δεν μπορεί να ακυρωθεί, εάν έστω και μία από αυτές τις αποστολές έχει προσκομιστεί στο Τελωνείο ή έχει γνωστοποιηθεί στον διασαφιστή ότι πρόκειται να ελεγχθεί.

Ένα σύνολο δεδομένων ENS μπορεί να ακυρωθεί:
– Κατόπιν αιτήματος ακύρωσης που υποβάλει ο διασαφιστής. Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, η υποβληθείσα ENS ακυρώνεται και ο διασαφιστής ενημερώνεται σχετικά, Σε περίπτωση που η ENS δεν μπορεί να ακυρωθεί, επιστρέφεται στον διασαφιστή γνωστοποίηση σφάλματος.
– Αυτοδίκαια, μετά την παρέλευση προθεσμίας 200 ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης της ENS, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. ή/και δεν έχουν προσκομισθεί στο τελωνείο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ο αερομεταφορέας αεροσκάφους που εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με την άφιξη του μεταφορικού μέσου στο τελωνείο πρώτης εισόδου, υποβάλλει στο τελωνείο μήνυμα γνωστοποίησης άφιξης του μεταφορικού μέσου.

Οι ταχυμεταφορείς που χρησιμοποιούν δικά τους αεροσκάφη για τη μεταφορά των αντικειμένων που διαχειρίζονται, οφείλουν να υποβάλλουν οι ίδιοι τη σχετική γνωστοποίηση άφιξης.

Η γνωστοποίηση άφιξης υποβάλλεται είτε μέσω του ICS2 STI είτε του Εθνικού Συστήματος Άφιξης. Στη χώρα μας η υποβολή γνωστοποίησης άφιξης γίνεται κεντρικά στο ICS2 STI.

Η γνωστοποίηση άφιξης περιέχει κατά περίπτωση κατάλογο με τα πρόσωπα προς ειδοποίηση. Ο Ταχυδρομικός φορέας και ο ταχυμεταφορέας αποστολών σε γενικό αεροπορικό φορτίο μπορούν να αποτελούν πρόσωπο προς ειδοποίηση και να λαμβάνουν τον MRN που έχει αποδοθεί στην υποβληθείσα γνωστοποίηση άφιξης, καθώς επίσης και τυχόν γνωστοποίηση εκδοθείσας απόφασης ελέγχου. Το πρόσωπο που γνωστοποιεί την άφιξη πρέπει να κάνει αναφορά σε όλες τις ENS που έχουν υποβληθεί για τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο αεροσκάφος. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει αυτό, αλλά μόνο ένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά γνωστοποίηση άφιξης:
– Κατάλογος των MRN (MRN του συνόλου δεδομένων ENS που περιέχει τις πληροφορίες μεταφοράς κυρίου επιπέδου).
– Κατάλογος των αριθμών κύριων φορτωτικών αεροπορικής μεταφοράς και εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης.
– Το κλειδί εισόδου (EntryKey) που αποτελείται από τον αριθμό πτήσης και την εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης (η εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης πρέπει να είναι η ίδια στην ENS και στην γνωστοποίηση άφιξης, ακόμα κι αν στην πράξη αλλάξει, π.χ. καθυστερήσει η πτήση).

Εάν μια αποστολή έχει διαπιστωθεί ότι ενέχει υψηλό κίνδυνο, θα ελεγχθεί αμέσως στο τελωνείο πρώτης εισόδου και για το σκοπό αυτό αποστέλλεται «γνωστοποίηση ελέγχου» στο πρόσωπο που γνωστοποίησε την άφιξη και στα αναφερόμενα στην γνωστοποίηση άφιξης πρόσωπα προς ειδοποίηση μέσω του STI. Στην περίπτωση αυτή τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομισθούν στο Τελωνείο και να υποβληθεί το σχετικό μήνυμα γνωστοποίησης προσκόμισης.

ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Σε περίπτωση εκτροπής του μεταφορικού μέσου και την πραγματοποίηση εισόδου στην ΕΕ από τελωνείο άλλο από το δηλωθέν στην ΕNS, δεν απαιτείται ενημέρωση του δηλωθέντος Τελωνείου πρώτης εισόδου παρά μόνο η υποβολή γνωστοποίησης άφιξης στο πραγματικό τελωνείο πρώτης εισόδου (δεν απαιτείται τροποποίηση ή ακύρωση της ENS ).

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο έδαφος των χωρών ICS2 πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο εκφόρτωσης από το αεροσκάφος. Η γνωστοποίηση της προσκόμισης γίνεται με την υποβολή στο ICISnet από τον μεταφορέα (ή από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 139 παρ.1 και 3 του UCC), μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές στην σχετική ENS που έχει υποβληθεί προγενέστερα.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής μηνύματος γνωστοποίησης προσκόμισης είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση υποβολής Δηλωτικού/Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, την οποία δεν υποκαθιστά.

Η γνωστοποίηση προσκόμισης υποβάλλεται κυρίως από τους ίδιους του φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς που μεταφέρουν τις αποστολές του με δικά του αεροσκάφη ενώ σε περίπτωση που οι αποστολές ταχυμεταφοράς μεταφέρονται από αερομεταφορείς γενικού αεροπορικού φορτίου, η προσκόμιση εξαρτάται από τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.

Τα εμπορεύματα που παραμένουν στο ίδιο αεροσκάφος για περαιτέρω μεταφορά προσκομίζονται στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για τον αερολιμένα εκφόρτωσής τους (σε περίπτωση που δεν ζητηθεί να προσκομιστούν για έλεγχο στο COFE).

Τα εμπορεύματα που εκφορτώνονται και στη συνέχεια επαναφορτώνονται στο ίδιο αεροσκάφος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκφόρτωση ή η φόρτωση άλλων αποστολών, δεν απαιτείται να προσκομισθούν στο Τελωνείο.

Για αποστολή που προσκομίζεται στο Τελωνείο χωρίς να καλύπτεται από ENS, θα πρέπει να υποβληθεί αμέσως μετά την προσκόμισή τους η απαιτούμενη ENS.

Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στις σχετικές ENS, ούτε και αιτήσεις ακύρωσής τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης κινδύνων πριν από την άφιξη (Full Risk Analysis) και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της, η αρμόδια, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο τελωνειακή αρχή:
• είτε επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων
• είτε προβαίνει στη διενέργεια ελέγχου Γνωστοποίηση ελέγχου

Στην περίπτωση που ληφθεί η απόφαση τα εμπορεύματα να ελεγχθούν, το πρόσωπο που έχει υποβάλει τη γνωστοποίηση προσκόμισης καθώς και το πρόσωπο προς ειδοποίηση, εφόσον υπάρχει, ειδοποιούνται για τον έλεγχο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο πρόσφορο μέσο.

Εάν τα πρόσωπα που έχουν υποβάλλει τα σύνολα δεδομένων της ENS και οι αερομεταφορείς είναι κάτοχοι άδειας AEO (ΑΕΟ-S ΑΕΟ-F), τότε μπορεί να λαμβάνουν εκ των προτέρων γνωστοποίηση ελέγχου, αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση κινδύνων πριν από την άφιξη και κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

Ανάλογα με το είδος της αποστολής και τον κίνδυνο που αναγνωρίζεται, ο τόπος ελέγχου πιθανόν και να διαφέρει. Ανάλογα με την επικινδυνότητα, οι έλεγχοι διενεργούνται κατά περίπτωση, στο πραγματικό τελωνείο εισόδου (ΑCOFE), στο τελωνείο εκφόρτωσης ή στο τελωνείο προορισμού.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο ελεγκτής καταχωρίζει τα αποτελέσματα ελέγχου, τα οποία καταγράφονται στο ICS2 και ο οικονομικός φορέας ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα ελέγχου της ENS είναι:
– 0 – Αρνητικό (Negative): κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώνονται διαφορές και επαληθεύονται τα δηλούμενα στην ENS στοιχεία
– 1 – Θετικό (Positive): κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται παρατυπίες/διαφορές από τα δηλούμενα στην ENS στοιχεία και η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται για την συγκεκριμένη αποστολή.
– 2 – Αδυναμία διενέργειας ελέγχου (Could not be performed/carried out): δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος, για διάφορους λόγους.
– 3 – Έλεγχος σε εξέλιξη (Ongoing): ο έλεγχος συνεχίζεται και για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται επιπλέον ενέργειες (π.χ. αποτελέσματα δειγματοληψίας, περαιτέρω διερεύνηση κ.α.)

ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα εμπορεύματα μπορούν να αποδεσμευτούν για την επόμενη τελωνειακή διαδικασία μόνο εάν έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διατυπώσεις εισόδου (έχει υποβληθεί ENS εξ αρχής, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των παραπομπών, έχουν προσκομιστεί τα εμπορεύματα και έχουν διενεργηθεί οι αναγκαίοι έλεγχοι).

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας:
– του ηλεκτρονικού συστήματος του οικονομικού φορέα.
– της Ηλεκτρονικής εθνικής τελωνειακής εφαρμογής – ICISnet
– της κεντρικής εφαρμογής,

O διασαφιστής πρέπει να εφαρμόσει τις από κοινού συμφωνημένες διαδικασίες που εκπονούνται στο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας ICS2

Ειδικότερα, στην περίπτωση που η Γνωστοποίηση Προσκόμισης των εμπορευμάτων δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ηλεκτρονικά, λόγω συμβάντων μη διαθεσιμότητας συστημάτων, το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα, με την αποκατάσταση της λειτουργίας, υποχρεούται στην εκ των υστέρων υποβολή των εκκρεμουσών γνωστοποιήσεων, προκειμένου να τακτοποιηθεί η σχετική κατάσταση των εμπορευμάτων στο ICS2.

το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος επιθυμεί την άμεση διαχείριση των εμπορευμάτων από το Τελωνείο, υποχρεούται να αποστείλει στο τελωνείο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικό αρχείο Excel συμπληρωμένο τουλάχιστον με το MRN της ENS, το φορτωτικά έγγραφα, τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος και την περιγραφή των εμπορευμάτων, την καθαρή μάζα και τα τεμάχια. Βάσει του αρχείου το Τελωνείο θα διεξάγει την ανάλυση κινδύνου σε τοπικό επίπεδο. Το ανωτέρω αρχείο θα λαμβάνει από το τελωνείο εισαγωγής αριθμό χειρόγραφης καταχώρισης ο οποίος θα κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Με το ίδιο μήνυμα θα ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας σχετικά με τις αποστολές που πρόκειται να ελεγχθούν, ενώ οι υπόλοιπες αποστολές θεωρούνται ότι έχουν απελευθερωθεί.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ