ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ.15153/14.9.2023
Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α’ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθμ. πρωτ.: ΔΣΣΚ/Φ.8/8/οικ. 15153

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Για θέματα στοχοθεσίας:
Τηλ.: 2131313 118, -414, -164, -187, -321, -390, -240
E-mail: stoxothesia@ypes.gov.gr
Για τεχνικά θέματα: 2131313 214, – 222, -176
E-mail: support.stoxo2023@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α’ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023.

Σχετ: η αρ. ΔΣΣΚ/Φ.8/7/οικ.14290/1-9-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΑΑ46ΜΤΑ6-1Ω6) εγκύκλιος
Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112) και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου με θέμα: «Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α’ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023 – Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου», σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω απολογιστικών στοιχείων παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Υπογραμμίζεται ότι νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής δεν πρόκειται να δοθεί.

Ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στις πληγείσες από την κακοκαιρία με την ονομασία «Daniel» περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων), θα υπάρξει ειδική πρόνοια σε περίπτωση μη δυνατότητας τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθεσίας – αξιολόγησης αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον οπότε και η μη εκπλήρωσή του δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχική διαδικασία, δεδομένου ότι στοιχειοθετείται ενδεχομένως πειθαρχικό παράπτωμα, ιδίως της παρ. 1β ή/και κη του άρθ. 107 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις → Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–axiologisi) καθώς και στην ιστοσελίδα της Απογραφή (https://www.apografi.gov.gr/) στη διαδρομή: Αξιολόγηση → Θεσμικό Πλαίσιο.

Η Υφυπουργός
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση