Έχετε Αμοιβές Μελών ΔΣ, δηλαδή Αμοιβές από εμπορικές επιχειρήσεις. Τις έχετε ορίσει στο πρόγραμμα, αλλά επιθυμείτε να μην γίνεται παρακράτηση χαρτοσήμου, όπως τώρα σας κάνει το πρόγραμμα. Τι μπορείτε να κάνετε;
Τον εργαζόμενο τον ορίζετε ως μέλος ΔΣ από το ταμπελάκι Εργασιακά, στο Εργασιακή Κατάσταση, όπου και τον δηλώνετε σαν Εμπ. Επειχ. (εμπορική επιχείρηση). Αν θέλετε να μην έχει χαρτόσημο, μπορεί-τε να πάτε: Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι > Δεξί κλικ στο έτος που θέλετε να κάνετε την μεταβολή, στο ταμπελάκι Λοιπές Παρ/τροι (Λοιπές Παράμετροι). Στο κάτω μέρος , στο % χαρτοσήμων μπορείτε να μηδενίσετε το χαρτόσημο των τρίτων και να μην γίνεται παρακράτηση. Χρειάζεται όμως προσοχή, διότι αν το μηδενίσετε δεν θα κάνει παρακράτηση χαρτοσήμου σε κανέναν Τρίτο από εδώ και πέρα.