ΔΣ 177/11/17.3.2022
Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

(ΦΕΚ Β’ 1550/04.04.2022)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 και ειδικότερα: α) της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4164/2013 (Α’ 156) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4685/2020 και β) της παρ. 1 του άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4903/2022 (Α’ 46).

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

3. Την υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα ’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β’ 1390).

4. Την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390)» (Β’ 2681).

5. Την υπ’ αρ. 108/12/17.09.2020 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την εγγραφή πράξεων στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Β’ 2681») (Β’ 4391).

6. Την υπ’ αρ. 110/5/1.10.2020 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα ’’Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1390)» (Β’ 4584).

7. Την υπ’ αρ. 147/8/08.07.2021 απόφαση του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»-Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1390)» (Β’ 3253).

8. Την υπ’ αρ. 2213608/15.03.2022 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

9. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο,

αποφασίζει:

Άρθρο 1

1. Μετά το άρθρο 2 Α της υπ’ αρ. 110/5/1.10.2020 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4584), που προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 147/8/08.07.2021 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 3253), προστίθεται «Άρθρο 2 Β» ως εξής:
«Άρθρο 2 Β
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του ν. 4512/2018 για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2022 για αιτήσεις έκδοσης: α) πιστοποιητικού κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου, β) αντιγράφου πράξης και συνυποβαλλομένων εγγράφων και γ) αντιγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης από τις ίδιες Υπηρεσίες».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 110/5/1.10.2020 απόφασης του ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4584).

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα τηρούμενα βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, και αντιγράφων από τα βιβλία και αρχεία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών που τηρούν τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του ν. 4512/2018, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών. Ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία, ισχύουν αναλόγως όσα προβλέπονται στο άρθρο 1Β της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 110/5/1.10.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 4584). Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2022 για αιτήσεις έκδοσης και χορήγησης: α)αντιγράφου πράξης, β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία μεταγραφών, γ) αντιγράφου μερίδας, δ) αντιγράφου ακτημοσύνης, ε) πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής, στ) πιστοποιητικού μη εκποίησης (ιδιοκτησίας), ζ) πιστοποιητικού βαρών, η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων, θ) πιστοποιητικού τροπής προσημείωσης υποθήκης, ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης από τις ίδιες υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών

1. Από την 4η Απριλίου 2022 η υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλομένων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων που κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα που, κατά την κείμενη νομοθεσία: α) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους και β) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1Α της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 2681).

Σε περίπτωση έκτακτου τεχνικού προβλήματος που διαπιστώνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, η υποβολή αιτήσεων προς καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων του πρώτου εδαφίου διενεργείται με επιτόπια παρουσία στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390).

2. Από την 1η Μαϊου 2022 η υποβολή αιτήσεων προς τις υπηρεσίες της παρ. 1 για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων από τα τηρούμενα βιβλία του συστήματος Κτηματολογίου και του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών διενεργείται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1Β της υπ’ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 110/5/1.10.2020 ίδιας απόφασης (Β’ 4584) και στο άρθρο 2 της παρούσας.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των ειδικότερων οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ