ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1080757 ΕΞ 2023
Διαβίβαση εγγράφου αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς

Αθήνα, 22/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1080757 ΕΞ 2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Γ.Δ.Ο.Υ.)
Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 153-157
Ταχ. Κώδικας: 10445 Αθήνα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.Π.Δ.Σ.
E-Mail: dpdad1@aade.gr

II. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Π.Δ.Ε.
E-Mail: dod.gdfs-d@aade.gr

III. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
E-Mail: aadeprocurement@aade.gr

Θέμα: «Διαβίβαση εγγράφου αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

Σχετ.: (α) Το αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061864 ΕΞ 10-05-2023 (Ορθή Επανάληψη 12-05-2023 ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας) έγγραφό μας.
(β) Το αριθ. πρωτ. οικ. 78366 ΕΞ 19-05-2023 (Α.Α.Δ.Ε. 173923 ΕΙ 2023 ΕΜΠ/ 06-06-2023) έγγραφο της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σε συνέχεια του (α) σχετικού, διαβιβάζεται συνημμένα προς ενημέρωσή σας, το ως άνω (β) σχετικό έγγραφο για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Παρακαλείσθε για τις, κατά λόγο αρμοδιότητας, ενέργειές σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ