Υπολογίζετε το Δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα για κάποιον εργαζόμενο που είχε ασθενήσει μέσα στην περίοδο αυτή. Πώς θα περάσετε την ασθένεια αυτή;
Την ασθένεια δεν την περνάτε ΠΟΤΕ στο Δώρο, αλλά στις Τακτικές Αποδοχές.
Αν ο εργαζόμενος στην περίοδο αυτή έχει μόνο ασθένεια και καθόλου κανονικές εργάσιμες ημέρες (τακτικές αποδοχές), τότε πάλι θα περάσετε την ασθένεια ως Τακτικές Αποδοχές. Θα βάλετε την Ασθένεια, στην Μισθοδοσία, στο ταμπελάκι Ημερολόγιο / Ασθένεια (στο αντίστοιχο πεδίο μεγαλύτερο ή μικρότερο του -3-) και στο πεδίο Μισθοδοτούμενες Ημέρες δεν θα βάλετε τίποτα, αφού ο εργαζόμενος δεν είχε καθόλου εργάσιμες ημέρες. Στο πεδίο Αφσαλίσιμες Ημέρες θα σας εμφανιστεί ο αριθμός των ημερών ασθενείας, που αποτελεί και τον αριθμό των ασφαλίσιμων ημερών στην συγκεκριμένη μισθοδοσία.