ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/919/οικ. 16567/19.10.2022
Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Myanarrotikes: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)»

Αθήνα, 19/10/2022
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/919/οικ. 16567

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Δημ.Παππάς
Τηλέφωνο: 2131313397
email: d.pappas@ypes.gov.gr

Θέμα: Εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Myanarrotikes: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)»

Ενόψει έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «myanarrotikes.gov.gr», όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) με αντικείμενο την ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 56 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α” 26) και τα άρθρα 61 έως 63 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 Α’ 143), δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Myanarrotikes: Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)» με σκοπό την επιμόρφωση των αρμόδιων στελεχών των Διευθύνσεων Διοικητικού.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 14 ωρών, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Μάϊο του 2022 και έχει ήδη ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό η επιμόρφωση των αρμόδιων στελεχών των Διευθύνσεων Διοικητικού των Υπουργείων, απευθύνεται αποκλειστικά σε Προϊσταμένους και υπαλλήλους που υπηρετούν σε Διευθύνσεις και Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητα τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους και θα οριστούν ως διαχειριστές του υποσυστήματος διαχείρισης αναρρωτικών αδειών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες χορήγησης και διαχείρισης των υποθέσεων αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων και της εξοικείωσης – εμπέδωσης των σημαντικών αλλαγών που επέρχονται με την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αναρρωτικών αδειών και των ωφελειών που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία της.

Ολοκληρώνοντας την επιμόρφωσή τους οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις χρήσης και λειτουργίας των νέων πληροφοριακών εφαρμογών.

Επισημαίνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν, οι εκπαιδευόμενοι αποδεσμεύονται από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα λόγω αιτιολογημένης υπηρεσιακής απουσίας. Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα και θα διεξάγονται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρωινές ώρες (8.00-15.00).

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (ίντερνετ) μέσω οποιοδήποτε browser (π.χ. google chrome, mozilla firefox, internet explorer) και στην εφαρμογή Webex Meetings. Επίσης, ο Η/Υ θα πρέπει να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα.

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να έχουν εγγραφεί άπαξ στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει στην εν λόγω πλατφόρμα του ΕΚΔΔΑ τα προσωπικά και υπηρεσιακά τους στοιχεία και οπωσδήποτε τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, αναμένεται να διεξάγονται τρία επιμορφωτικά προγράμματα κάθε μήνα κατά τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, ώστε να επιμορφωθούν κατά το δυνατόν οι περισσότεροι εν δυνάμει διαχειριστές του συστήματος αναρρωτικών αδειών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Οι υπάλληλοι θα ενημερώνονται για τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΙΝ.ΕΠ. προκειμένου να προβούν στις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, εφόσον οι υπάλληλοί τους δεν έχουν ήδη παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των υπαλλήλων τους που κρίνεται ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το εν λόγω πρόγραμμα προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν κατά τα ανωτέρω την αίτηση συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νπδδ, τα οποία εποπτεύουν.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αρμοδιότητάς τους.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νπδδ αρμοδιότητάς τους.

 

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση