ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-06-2022
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021

Αθήνα, 27 -6- 2022
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 80/οικ.10391

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση :Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο:2131313 259, -257
Για τους ΟΤΑ :213.13.64.369, -339

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4940/2022 (ΦΕΚ Α’112) με τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για ενίσχυση αποτελεσματικότητας δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» και κατά λόγο αρμοδιότητας, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4765/2021 αναδιατυπώθηκαν οι ρυθμίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλων των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου να προσλαμβάνουν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω σεισμών, πλημμυρών, παγετών, πυρκαγιών, άλλων λόγων απειλής της δημόσιας υγείας κ.λπ.

Για την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η τήρηση της διαδικασίας και των κριτηρίων του ν.4765/2021, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ανάγκες που έχουν προκύψει.

Με τις ίδιες διατάξεις δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό και σε περίπτωση που οι ως άνω επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες συνεχιστούν και πέραν του οκταμήνου (άρθρο 36 παρ.3 ν.4765/2021).

Αναφορικά με την εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 36, μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 51 του νόμου 4940/2022, διευκρινίζονται τα εξής:

Εφόσον οι φορείς της παρ. 1 εκτιμούν βασίμως ότι οι ανάγκες των περ. α’, β’ και γ’ θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, κινούν εγκαίρως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη του, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανώτατης διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και για αριθμό που εγκρίνει το αρμόδιο όργανο του ίδιου του φορέα για την πρόσληψη, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει ή κάποιου άλλου οργάνου.

Επιπροσθέτως, καταρτίζονται νέοι πίνακες υποψηφίων, στους οποίους μπορούν να συμπεριληφθούν και άτομα που ήδη απασχολήθηκαν με συμβάσεις στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 36, αποκλειομένης, βέβαια, της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.4765/2021. Επί των εν λόγω συμβάσεων, δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 5 του Π.Δ. 164/2004. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι η συνολική διάρκεια των συμβάσεων των παρ. 1 και 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004.

Το ΑΣΕΠ, όπως και στην περίπτωση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36, ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού και τήρησης των οριζομένων στο άρθρο 36 (βλ. παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου).

Τέλος, η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4940/2022 εφαρμόζεται και στις διαδικασίες προσλήψεων της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 που έχουν εκκινήσει μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2022.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητάς σας για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Μεμονωμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας θα αρχειοθετηθούν. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.ypes.gr/, στη διαδρομή: Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα – Προσωπικό – Προσλήψεις.

 

Η Γενική Γραμματέας
Π. Χαραλαμπογιάννη