Πώς μπορείτε να καταχωρήσετε τις αποδοχές για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου;
Στην περίπτωση που θέλετε να υπολογίσετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού συμβουλίου μέσα από το πρόγραμμα θα κάνετε τα εξής: Θα καταχωρήσετε κανονικά το μέλος του ΔΣ στην Διαχείριση εργαζομένων (Κύριες εργ> Εργαζόμενοι) και στο πεδίο Εργασιακή Κατάσταση στο ταμπελάκι
Εργασιακά θα επιλέξετε το Εμπ.Επιχ. (Εμπορικές επιχειρήσεις).
Στο ταμπελάκι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ στο πεδίο Συντελεστής ΦΜΥ θα ορίσετε το ποσοστό φόρου των αμοιβών των μελών του ΔΣ. Με το πλήκτρο οθόνης Αποδοχές, στο Ιστορικό Αποδοχών Εργαζομένων ορίζετε και τις αποδοχές που θα λαμβάνει το συγκεκριμένο μέλος του ΔΣ. Στο πεδίο Από θα ορίσετε την ημερομηνία-αφετηρία των αμοιβών του μέλους του ΔΣ. Στο πεδίο Ώρες θα βάλετε -1-, μία «μερίδα» εργασίας.
Στο Ταμείο θα ορίσετε τα αντίστοιχα ταμεία στα οποία ασφαλίζονται τα μέλη του ΔΣ. Αν οι αμοιβές τους δεν υπόκεινται σε καμία ασφαλιστική εισφορά τότε δεν θα αντιστοιχήσετε κανένα ταμείο.
Επίσης, αν τα μέλη του ΔΣ ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ, τότε το ταμείο αυτό δεν το παρακολουθείτε στην καρτέλα του εργαζομένου, διότι το ταμείο αυτό το πληρώνουν τα ίδια τα μέλη και όχι η εταιρία. Δεν θα δηλώσετε κανένα Ταμείο του εργαζόμενού σας. Σε αυτή την περίπτωση, που δεν υπάρχουν ασφαλίσιμες ημέρες για το συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Μισθοδοσία περιόδου, στο πεδίο Ημέρες/ Μήνες Αποζημ. θα βάλετε -1-. Αν αυτές οι αμοιβές των μελών ΔΣ υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές τότε στο Ιστορικό, στις Ώρες θα βάλετε τις 166,6667 ώρες. Αυτό το κάνετε, διότι από την στιγμή που οι αμοιβές αυτές υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές τότε στην Μισθοδοσία Περιόδου, στο πεδίο Ημέρες / Μήνες Αποζημίωσης θα βάλετε 25 ημέρες, ώστε να ενημερωθεί αντίστοιχα και η ΑΠΔ σας με τον αριθμό των ασφαλίσιμων ημερών. Δηλαδή παρακολουθείτε το μέλος του ΔΣ σαν έναν κανονικό εργαζόμενό σας.