ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιοποίηση συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο λήξης 30 Ιουνίου 2005 από εταιρεία που εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΛΠ στη χρήση 2005.

(Αρ. Πρ. 580/23.09.05)ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δημοσιοποίηση συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο λήξης 30 Ιουνίου 2005 από εταιρεία που εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΛΠ στη χρήση 2005.

(Αρ. Πρ. 580/23.09.05)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 050923/0001

Περίληψη ερωτήματος: Με την επιστολή σας της 8 η Σεπτεμβρίου 2005 μας ερωτάτε εάν εταιρεία που εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΛΠ στη χρήση 2005 και δημοσιοποίησε πλήρεις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 και το ΔΠΧΠ 1 για την τριμηνιαία περίοδο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2005, μπορεί να δημοσιοποιήσει συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2005.
ΓΝΩΜΗ
Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και δημοσιοποιούν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν τις συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το ΔΛΠ 34, με την προϋπόθεση ότι οι ουσιώδεις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των συνοπτικών αυτών καταστάσεων περιέχονται:
α) σε δημοσιοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, λογιστικά πρότυπα, ή β) σε οποιοδήποτε άλλο δημοσιοποιημένο εταιρικό έγγραφο.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφόσον στις δημοσιοποιημένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις γίνεται σαφής παραπομπή σε μια ή και στις δύο από τις παραπάνω πηγές, από τις οποίες μπορούν να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την πληρέστερη κατανόηση των συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είναι ευνόητο ότι επιπρόσθετα πρέπει να έχουν παρασχεθεί και οι απαιτούμενες συμφωνίες αποτελεσμάτων και καθαρής θέσης μεταξύ των προηγούμενων λογιστικών αρχών και των ΔΠΧΠ, σύμφωνα με την παρ. 45 του ΔΠΧΠ 1.
Δηλαδή, με βάση τα παραπάνω, αν μια επιχείρηση δημοσιοποιεί πλήρη χρηματοοικονομικά στοιχεία σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 για την περίοδο 01.01 31.12.2004 (δηλαδή χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου αυτής χωρίς συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης), δεν είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει πλήρεις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 για την περίοδο 01.01 30. 06.2005, αλλά έχει τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσει για την περίοδο αυτή τις συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το ΔΛΠ 34. Αυτό ισχύει βέβαια με την προϋπόθεση ότι για τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται παραπομπή στα σύμφωνα με τα ΔΛΠ 1 και ΔΠΧΠ 1 πλήρη οικονομικά στοιχεία της ετήσιας περιόδου που προηγείται της ενδιάμεσης (01.01 — 31.12. 2004). Κατ’ αναλογία, η ίδια δυνατότητα και με τις ίδιες προϋποθέσεις παρέχεται για τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 01.01 30.06.2005 και όταν μια εταιρεία έχει δημοσιοποιήσει πλήρεις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το διάστημα 01.01 έως 31.03.2005.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε περίπτωση πρώτης εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, μπορούν να παρουσιάζουν συνοπτικό ισολογισμό, συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων, συνοπτική κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, συνοπτική κατάσταση χρηματοροών, και επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις. Τούτο είναι αποδεκτό εφόσον οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων έχουν πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί κατά τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 1 (πλήρεις χρηματοοικονομικές καταστάσεις).
Όταν για περίοδο μικρότερη του έτους συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι τμήμα των πρώτων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, είναι ευνόητο ότι δεν έχουν υπάρξει προηγούμενες πλήρεις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τούτο ήταν σαφώς στην γνώση του οργάνου που εκδίδει τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, όταν εκπονήθηκε το ΔΠΧΠ 1 (Πρώτη υιοθέτηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ). Το ΔΠΧΠ 1, όμως. όχι μόνο δεν απαιτεί οι πρώτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις να είναι πλήρεις, αλλά αντιθέτως όρισε ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, οι επιχειρήσεις πρέπει να συμπεριλάβουν στις πρώτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση τους ή να παραπέμψουν σε ένα άλλο δημοσιοποιημένο έγγραφο που τις περιέχει; κατά την έκταση που οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές (παράγραφος 46 του ΔΠΧΠ 1 και παράγραφος 96 της Βάσης για Συμπεράσματα του ΔΠΧΠ 1).