Δ.Α. 14/2005 – Π.Κ. 5 / 24-5-2005  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ ΣΕΠΤΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ – Δ.Α. 14/2005 Δ.Α. για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των συντακτών – μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται σε περιοδικά επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.
1. Με την αρ. πρωτ. 08/10-3-2005 αίτησή της η Ένωση Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου ΕΣΠΗΤ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Ιωάννη Πλαχούρη και Θεμιστοκλή Μπερεδήμα ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Δραγώνα Γεώργιο και Φιλιππόπουλο Θεοχάρη «για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των συντακτών – μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου που απασχολούνται σε περιοδικά επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.».
2. Την 21-3-2005 η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 28-3-2005 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και έπειτα από έγγραφες προσκλήσεις μου πραγματοποιήθηκαν κοινές συναντήσεις την 30-3-2005, 6-4-2005 και 19-4-2005 στην Αθήνα στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., όπου οι εκπρόσωποι των μερών εξέθεσαν τις απόψεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
4. Κατά τις κοινές συναντήσεις οι απόψεις των μερών διατυπώθηκαν προφορικώς και με υπομνήματα. Στην κοινή συνάντηση της 6-4-2005, ενόψει της διάστασης των απόψεων των μερών ιδίως ως προς το περιεχόμενο της πρότασης μεσολάβησης, το οποίο δέχθηκε μόνον η εργατική πλευρά, συμφωνήθηκε η διαιτητής να υποβάλλει πρόταση εργασίας για τη διευκόλυνση της σύγκλισης των απόψεων των μερών στην οποία θα περιέχεται μισθολόγιο και λοιποί όροι αμοιβής και εργασίας λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα αμοιβών και όρων εργασίας άλλων ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλα στα μέρη με τα ΑΠ. ΟΜΕΔ 842/11-4-2005 και 885/14-4-2005 έγγραφά μου, στα οποία περιέχεται η πρόταση εργασίας που αποτέλεσε τη βάση των διαπραγματεύσεων κατά τη διαδικασία της διαιτησίας στην κοινή συνάντηση της 19-4-2005. Η πρόταση εργασίας βασίσθηκε στα εξής:

i. Τον φάκελο μεσολάβησης και ιδίως το σχέδιο συλλογικής σύμβασης, που υπέβαλλε η εργατική πλευρά σχετικά με το μισθολόγιο και τους λοιπούς όρους εργασίας με την από 5-7-2004 πρόσκληση για διαπραγματεύσεις.
ii. Την πρόταση μεσολάβησης
iii. Την Υπουργική Απόφαση αρ. 13535 της 9-12-2004 ΦΕΚ Β΄ 1856 14-12-2004, η οποία εκδίδεται με βάση τον Α.Ν. 435/1968, η οποία όμως δεν εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις με μέση ετήσια κυκλοφορία 10.000 αντίτυπα μηνιαίως, δεδομένου ότι υπάρχει συνδικαλιστική εργαζομένων και οργάνωση εργοδοτών και επομένως είναι δυνατή η κατάρτιση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
iv. Την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων από τα οποία να προκύπτει με σαφήνεια η ισχύουσα πραγματική κατάσταση καθορισμού των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε περιοδικά με μέση μηνιαία κυκλοφορία ανά έτος 10.000 αντίτυπα καθώς και η σχέση του κόστους εργασίας των δημοσιογράφων στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων καθώς και στοιχεία για την κερδοφορία των επιχειρήσεων αυτών.
v. Την διάρκεια της ισχύος της ΣΣΕ, στην οποία αποβλέπει η πρόταση εργασίας και η οποία προτάθηκε ως αόριστη με έναρξη ισχύος από 1-8-2004 και την αναπροσαρμογή των βασικών μισθών από 1-1-2005.
vi. Ειδικά για την διαμόρφωση των μισθολογικών όρων προτάθηκε η εξής βασική παραδοχή, οι μισθολογικές ρυθμίσεις και οι λοιποί όροι εργασίας να αντιστοιχούν με τους όρους, που ισχύουν για τους δημοσιογράφους που υπάγονται στην συλλογική σύμβαση εργασίας των συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και απασχολούνται σε εφημερίδες με τις εξής εξειδικεύσεις:

α) το μισθολόγιο να περιλαμβάνει όμοιο αριθμό μισθολογικών κλιμακίων και λόγο διαφοράς μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων όμοιο με αυτόν που υπάρχει στη ΣΣΕ της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και διατυπώνεται σε πίνακα μισθολογικών κλιμακίων με πλήρη εφαρμογή όλων των οικονομικών όρων που περιέχονται στην πρόταση εργασίας.
β) όλοι οι δημοσιογράφοι αποτελούν ενιαία μισθολογική κατηγορία και δεν θα υπάρξει διάκριση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού συντάκτη.
γ) ο καθορισμός του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου θα λάβει υπόψη του το μέσο όρο του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου των εσωτερικών και εξωτερικών συντακτών της ΣΣΕ της Ε.Σ.Η.Ε.Α.
δ) θα υιοθετηθούν τα βασικά επιδόματα της ΣΣΕ της ΕΣΗΕΑ (όπως οικογενειακά επιδόματα, γάμου και παιδιών, επίδομα θέσεως και επίδομα σπουδών και παραμονής στον ίδιο εργοδότη).

5. Με βάση την προαναφερόμενη πρόταση εργασίας τα μέρη εξέφρασαν τις απόψεις τους και επήλθε σχεδόν πλήρης σύγκλιση απόψεων, με επιφυλάξεις της εργοδοτικής πλευράς ως προς την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δημοσιογράφων που αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό τα μέρη με το απ. 1146/18-5-2005 έγγραφό μου κλήθηκαν για υπογραφή ΣΣΕ την 17-5-2005. Με το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε στα μέρη το οριστικό σχέδιο ΣΣΕ, με πίνακες αποδοχών που καταγράφηκαν στα παραρτήματα 1 και 2 και απηχούσε τις κοινές απόψεις των μερών.

6. Ενόψει της κοινής συνάντησης της 17-5-2005 η εργοδοτική πλευρά έθεσε δύο τροποποιητικές προτάσεις ήτοι: α) να τροποποιηθεί το άρθρο 2 παρ. 2 της ΣΣΕ, σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας ώστε αυτή να είναι εκείνη που παρέχεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας και β) η άδεια γάμου να ορισθεί σε 10 ημέρες και 15 από την 1-1-2007. Η Εργατική πλευρά αρνήθηκε να δεχθεί τις προτάσεις της εργοδοτικής πλευράς και επομένως η συλλογική διαφορά στο στάδιο της διαιτησίας εντοπίζεται στα σημεία αυτά.
Κατόπιν των ανωτέρω
και ενόψει της σαφούς αδυναμίας των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την από 17-11-2004 αίτηση για απευθείας διαπραγματεύσεις, που νόμιμα κατέθεσε η εργατική πλευρά για την κατάρτιση της πρώτης συλλογικής σύμβασης εργασίας και η οποία νόμιμα κοινοποιήθηκε στην εργοδοτική πλευρά και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας.
2. Την αρ. πρωτ. 175/6-12-2004 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3. Την αριθ. 480/2-3-2005 Πρόταση Μεσολάβησης του μεσολαβητή Δημήτρη Τσακίρη που κοινοποιήθηκε στην εργατική και την εργοδοτική πλευρά.
4. Την με αριθ. πρωτ. 528/8-3-2005 έγγραφη αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή εκ μέρους της εργατικής πλευράς.
5. Την αριθμ. πρωτ. 562/9-3-2005 έγγραφη ανακοίνωση του Ο.ΜΕ.Δ. προς την εργατική και εργοδοτική πλευρά, ότι «η πρόταση έγινε δεκτή από την πλευρά των εργαζομένων και απερρίφθη από την εργοδοτική πλευρά, γεγονός που τερματίζει την διαδικασία μεσολάβησης».
6. Την αριθ. πρωτ. 08/10-3-2005 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
7. Όλα τα έγγραφα του φακέλου της διαδικασίας διαιτησίας και ιδίως: α) το Α.Π. ΟΜΕΔ 784/5-4-2005 υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς και β) τα Α.Π. ΟΜΕΔ 784Α/5-4-2005 και από 6-4-2005 υπομνήματα της εργατικής πλευράς στα οποία εκφράζονται οι απόψεις τους σχετικά με την πρόταση μεσολάβησης και εξειδικεύεται το πλαίσιο των όρων, που τίθενται σε διαπραγμάτευση ενόψει του ότι πρόκειται για την πρώτη συλλογική ρύθμιση.
8. Τις προτάσεις εργασίας, τις οποίες υπέβαλλα ως διαιτητής προς τα μέρη και στις οποίες διατυπώνεται με μορφή συλλογικής σύμβασης εργασίας το περιεχόμενο των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων Περιοδικού Τύπου όπως καταγράφονται στα από Α.Π. ΟΜΕΔ έγγραφά μου 885/14-4-2005, 975/22-4-2005, 1051/4-5-2005, 1070/5-5-2005 και 1146/12-5-2005. Στις ανωτέρω προτάσεις εργασίας ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τις οποίες υπέβαλλαν τα μέρη, έτσι ώστε το κείμενο ΣΣΕ που διαβιβάσθηκε με το ΑΠ. 1146/12-5-2005 έγγραφό μου αποτελούσε το οριστικό κείμενο συλλογικής σύμβασης εργασίας με πίνακα αποδοχών από 1-8-2004 και από 1-1-2005, το οποίο εκλήθησαν τα μέρη να υπογράψουν σε κοινή συνάντηση την 17-5-2005 και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΟΜΕΔ.
9. Το γεγονός ότι ανεβλήθη η συνάντηση της 17-5-2005 για την 18-5-2005 και ώρα 15:30 προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο της συλλογικής σύμβασης με τις τελευταίες παρατηρήσεις της εργοδοτικής πλευράς.
10. Το Α.Π. 1201/18-5-2005 έγγραφο της εργοδοτικής πλευράς με το οποίο γίνεται δεκτό το σχέδιο ΣΣΕ που διαβιβάστηκε με το Α.Π. 1146/12-5-2005 έγγραφό μου με τις εξής παρατηρήσεις: α) στο άρθρο 2 παρ. 2α η αναγνώριση της προϋπηρεσίας για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια να αφορά «…. απασχόληση με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε εργοδότη, ως δημοσιογράφου….» και β) στο άρθρο 5 παρ. 2 η άδεια γάμου να οριστεί σε 10 ημέρες και από 1-1-2007 σε 15 ημέρες και με την δήλωση ότι σε περίπτωση που αυτές οι προτάσεις δε γίνουν δεκτές η εργοδοτική πλευρά δεν συναινεί στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και ζητεί την έκδοση διαιτητικής απόφασης εντός ευλόγου χρόνου.
11. Το Α.Π. 1215/18-5-2005 έγγραφο της εργατικής πλευράς με το οποίο δηλώνεται ότι δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις της εργοδοτικής πλευράς, που αναφέρονται στο Α.Π. 1201/18-5-2005 έγγραφό της και εμμένει στο σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας, που διαβιβάστηκε στα μέρη με το Α.Π. 1146/12-5-2005 έγγραφό μου και λόγω της αδυναμίας υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας ζητείται η έκδοση διαιτητικής απόφασης εντός ευλόγου χρόνου. Επίσης η εργατική πλευρά επισημαίνει ότι «η διάταξη του προτεινομένου σχεδίου….καθορίζει την προϋπηρεσία για ένταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο….και στη διάταξη 2β αναφέρονται προφανώς ενδεικτικά οι τρόποι με τους οποίους αποδεικνύεται η προϋπηρεσία…» και ακόμη τονίζεται ότι «Σε όλες τις ΣΣΕ η δημοσιογραφική ιδιότητα προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των εργασιακών καθηκόντων. Η μορφή της απασχόλησής του και ο τρόπος αμοιβής, ανεξάρτητα από τον ορισμό της εργασιακής σχέσης είτε ως σύμβαση εργασίας είτε ως σύμβαση έργου που υποκρύπτει σύμβαση εργασίας είτε ως πραγματικής σύμβασης έργου, δεν αλλοιώνει ούτε την επαγγελματική ιδιότητα του δημοσιογράφου ούτε τον τρόπο απόκτησης της προϋπηρεσίας.»
12. Την συμφωνία των μερών, για την έκδοση της παρούσης διαιτητικής απόφασης με περιεχόμενο τους όρους που περιέχονται στο σχέδιο ΣΣΕ, που διαβίβασα στα μέρη με το Α.Π. 1146/12-5-2005 έγγραφό μου.
13. Τον εντοπισμό της συλλογικής διαφοράς στα σημεία, που ανέφερε η εργοδοτική πλευρά στο Α.Π. 1201/18-5-2005 έγγραφό της. Στα ζητήματα αυτά αυτή η απόφασή μου έχει ως εξής. Η ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο συναρτάται με την διάρκεια της προϋπηρεσίας ως δημοσιογράφου σε οποιοδήποτε εργοδότη, γεγονός που αποδεικνύεται με τα μέσα που αναφέρονται στην παρ. 2.1. του άρθρου 2 της Δ.Α. ήτοι «Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και εάν ο δημοσιογράφος δεν ασφαλίζετο από τον εργοδότη του στους φορείς αυτούς, με βεβαίωση του εργοδότη και του οικείου ασφαλιστικού ταμείου για το αντίστοιχο διάστημα. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας που αποδεικνύεται από ένσημα του ΙΚΑ απαιτείται η προσκόμιση και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την/το οποία/ο θα προκύπτει η απασχόλησή του ως δημοσιογράφου». Η νομική μορφή της εργασιακής σχέσης ως σύμβασης εργασίας, σύμβασης έργου που υποκρύπτει σύμβαση εργασίας, ή άλλη μορφής ευέλικτης απασχόλησης περιλαμβανομένης της παροχής εργασίας υπό συνθήκες εξάρτησης, που εμφανίζει ανάγκη προστασίας αντίστοιχη με αυτή των εργαζομένων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1876/1990, αποτελεί πραγματικό και νομικό ζήτημα, που δεν μπορεί να ρυθμισθεί με απόλυτη σαφήνεια όρου συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης. Επομένως εκτιμώ ότι είναι δόκιμο η παρ. 2α να ορίζει ως προϋπηρεσία την απασχόληση σε οποιοδήποτε εργοδότη χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Ως προς την άδεια γάμου εκτιμώ ότι αφού η άδεια των 15 ημερών υπάρχει στις περισσότερες ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δημοσιογράφων, θα πρέπει να περιληφθεί και στην ρύθμιση αυτή με εύλογη διαβάθμιση, ήτοι 10 ημέρες για τους γάμους που θα τελεσθούν από την 1-6-2005 και 15 ημέρες για γάμους που θα τελεσθούν από την 1-7-2006, με την διευκρίνηση ότι αυτές οι ημέρες άδειας θα συμψηφίζονται με τις ημέρες άδειας που χορηγεί για την ίδια αιτία η εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., οι οποίες είναι ήδη πέντε ημέρες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 9-6-1993 άρθρ. 6).
14. Την ανάγκη να ρυθμισθούν τα θέματα, που τέθηκαν σε διαπραγμάτευση με διαιτητική απόφαση, όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη και αναφέρονται στα σημεία 10, 11 και 12 ανωτέρω σε συνδυασμό με το Α.Π. 1146/12-5-2005 έγγραφό μου με σχέδιο ΣΣΕ και τις τροποποιήσεις που αιτιολογώ στο σημείο 13 ανωτέρω.
Επίσης για λόγους διευκόλυνσης της εφαρμογής της απόφασης αυτής η χορήγηση των τυχόν ανώτερων αποδοχών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής (άρθρο 9 παρ. 2 της Δ.Α. για την καταβολή αναδρομικών) κρίνεται εύλογο να καταβληθούν από την 1-6-2005 έως την 30-8-2005, αντί από 1-6-2005 έως 5-7-2005, που υπήρχε στο οριστικό σχέδιο ΣΣΕ.
Η απόφασή μου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στους όρους της απόφασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.
2. Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται μία (1) φορά τουλάχιστον ανά μήνα ή δέκα (10) φορές ανά έτος, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο και εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938.
Άρθρο 2
Βασικός Μισθός
1. Οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, αντιστοιχούν σε μισθολογικά κλιμάκια, που μεταβάλλονται με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας.
2. Ως προϋπηρεσία για ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο λαμβάνεται υπόψη:

α) η απασχόληση σε οποιοδήποτε εργοδότη ως δημοσιογράφου, δηλαδή με εργασιακά καθήκοντα την συγκέντρωση και διαμόρφωση δημοσιογραφικής ύλης σε μέσο μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό) και
β) η απασχόληση ως δημοσιογράφου σε γραφείο τύπου δημόσιας υπηρεσίας, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

2.1. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΤΣΠΕΑΘ ή ΤΑΙΣΥΤ ή ΙΚΑ) και εάν ο δημοσιογράφος δεν ασφαλίζετο από τον εργοδότη του στους φορείς αυτούς, με βεβαίωση του εργοδότη και του οικείου ασφαλιστικού ταμείου για το αντίστοιχο διάστημα. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας που αποδεικνύεται από ένσημα του ΙΚΑ απαιτείται η προσκόμιση και σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την/το οποία/ο θα προκύπτει η απασχόλησή του ως δημοσιογράφου.

2.2. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, εφόσον ο δημοσιογράφος προσκομίσει τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μέσα σε 30 ημέρες από την πρόσληψη, άλλως η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται, αφότου προσκομισθούν οι βεβαιώσεις και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από την πρόσληψη.

3. Από 1-8-2004 οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων είναι αυτοί, που αναφέρονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Παραρτήματος 1, που προσαρτάται στην απόφαση αυτή.

4. Από 1-1-2005 οι βασικοί μισθοί των δημοσιογράφων αυξάνονται σε ποσοστό 5% επί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτά ίσχυαν την 31-12-2004 και τα νέα μισθολογικά κλιμάκια αναφέρονται στο Παράρτημα 2, που προσαρτάται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 3
Επιδόματα
1. Στους δημοσιογράφους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή καταβάλλονται επιδόματα υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού (μισθολογικού κλιμακίου) στο οποίο εντάσσεται με βάση την προϋπηρεσία του ο δημοσιογράφος ως εξής:

1.1. Οικογενειακά επιδόματα:

α. Επίδομα γάμου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε ποσοστό 10% σε κάθε έγγαμο, ανεξάρτητα από το εάν ο ή η σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες.
β. Επίδομα τέκνων. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε κάθε γονέα και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 25ου έτους της ηλικίας εφόσον το παιδί σπουδάζει σε σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το Κράτος. Προκειμένου για παιδιά με αναπηρία 67% τουλάχιστον, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα προς εργασία το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανεξαρτήτως της ηλικίας.
Για τη διαπίστωση της αναπηρίας και της ανικανότητας προς εργασία που οφείλεται σ’ αυτή εκδίδεται βεβαίωση από αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.

1.2. Επίδομα θέσης. Στους δημοσιογράφους, που είναι αρχισυντάκτες ή διευθυντές σύνταξης, δηλαδή είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό της ύλης του περιοδικού, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 10%.

1.3. Επίδομα σπουδών. Στους δημοσιογράφους, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 10% και στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ καταβάλλεται επίδομα σπουδών ποσοστού 7%.

1.4. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. Στους δημοσιογράφους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται επίδομα πενταετούς υπηρεσίας ποσοστού 5% και έως τρεις πενταετίες.

2. Στα προσαρτώμενα στη σύμβαση αυτή Παραρτήματα 1 και 2 αναφέρονται τα επιδόματα της παραγράφου 1, όπως αυτά υπολογίζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού κλιμακίου.
Άρθρο 4
Ημέρες Αργίας
Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας ορίζονται οι εξής: η 1η του έτους, η εορτή των Θεοφανίων, η 25η Μαρτίου, η Καθαρή Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η 2η ημέρα του Πάσχα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η ημέρα των Χριστουγέννων, η 26η Δεκεμβρίου.
Άρθρο 5
Άδειες
Οι ακόλουθες άδειες που προβλέπονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας εφαρμόζονται και για τους δημοσιογράφους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ήτοι:

α. Άδεια μητρότητας
β. Άδεια γέννησης τέκνου για τον πατέρα.
γ. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
δ. Γονική άδεια.
ε. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών.
στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών.
ζ. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς.
η. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.
θ. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις.
ι. Ετήσια κανονική άδεια ανάπαυσης.

2. Πέραν των ανωτέρω αδειών στους δημοσιογράφους, που τελούν γάμο, χορηγείται άδεια γάμου δέκα (10) συνεχόμενων εργασίμων ημερών για γάμους που τελούνται μετά την 1-6-2005 και δεκαπέντε (15) ημερών για γάμους που τελούνται μετά την 1-7-2006. Οι ημέρες της άδειας γάμου συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες ημέρες άδειας γάμου, που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 6
Λοιποί όροι εργασίας
1. Ειδική αμοιβή αναπλήρωσης απόντος δημοσιογράφου.
Ο δημοσιογράφος, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό δημοσιογραφικών καθηκόντων και ρητή εντολή του εργοδότη αναπληρώνει δημοσιογράφο, ο οποίος απουσιάζει με ετήσια κανονική άδεια, αμείβεται με πρόσθετη αμοιβή αντίστοιχη με την αμοιβή που αναλογεί στις τακτικές αποδοχές των ημερών αναπλήρωσης του απόντος δημοσιογράφου.
2. Διατήρηση θέσης εργασίας σε περίπτωση απουσίας λόγω σπουδών με υποτροφία.
Στον δημοσιογράφο, που λαμβάνει υποτροφία από το Κράτος ή άλλο φορέα χορήγησης υποτροφιών για σπουδές χορηγείται από τον εργοδότη άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές για ένα έτος, εφόσον ο δημοσιογράφος ενημερώσει τον εργοδότη ένα μήνα πριν από την έναρξη της απουσίας του λόγω σπουδών με υποτροφία και προσκομίσει βεβαίωση για τη χορηγηθείσα υποτροφία σπουδών και την εγγραφή στον εκπαιδευτικό φορέα, όπου θα σπουδάσει.
3. Άρνηση απασχόλησης σε επικίνδυνη αποστολή.
Οι δημοσιογράφοι που υπάγονται στην απόφαση αυτή έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την εκτέλεση αποστολής, εφόσον αυτή θα διεξαχθεί ιδίως σε επικίνδυνη ζώνη, ήτοι σε περιοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες ή περιοχές που ενδημούν επιδημίες ή υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση.
4. Αποζημιώσεις για ατυχήματα ή θάνατο κατά την εκτέλεση επικίνδυνης δημοσιογραφικής αποστολής.
Ο εργοδότης δημοσιογράφου έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το δημοσιογράφο οποίος κατέστη ολικά ή μερικά ανίκανος για εργασία ή τους κληρονόμους του, εφόσον ο δημοσιογράφος απεβίωσε.
4.1. Αποζημίωση λόγω θανάτου. Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τεσσάρων (4) ετών, εάν ο δημοσιογράφος απεβίωσε και οι κληρονόμοι του είναι η σύζυγος ή τα παιδιά ή οι γονείς του και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 48 τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές 4 ετών.
4.2. Αποζημίωση λόγω ολικής ανικανότητας προς εργασία. Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών τριών (3) ετών, εάν ο δημοσιογράφος κατέστη ολικά ανίκανος προς εργασία και καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 36 τμηματικές ισόποσες μηνιαίες καταβολές, που αντιστοιχούν στις τακτικές αποδοχές 3 ετών.
4.3. Αποζημίωση λόγω μερικής ανικανότητας προς εργασία. Η αποζημίωση αυτή αντιστοιχεί στο ποσό των τακτικών αποδοχών ενός (1) έτους κατ’ ανώτατο όριο και ειδικότερα προσδιορίζεται σε μηνιαίες αποδοχές ως εξής:
4.3.1. Ενός (1) μήνα για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία 4 έτη στον ίδιο εργοδότη.
4.3.2. Τριών (3) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία 4 έως 10 έτη στον ίδιο εργοδότη.
4.3.3. Τεσσάρων (4) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία 10 έως 15 έτη στον ίδιο εργοδότη.
4.3.4. Δώδεκα (12) μηνών για δημοσιογράφους με προϋπηρεσία πάνω από 15 έτη στον ίδιο εργοδότη.
4.4. Η ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
4.5. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις δεν συμψηφίζονται με τα ποσά που καταβάλλονται στους κληρονόμους ή στον δικαιούχο δημοσιογράφο από δημόσιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται λόγω της εργασίας του. Ο εργοδότης δικαιούται να συμψηφίσει την οφειλόμενη αποζημίωση με την αποζημίωση ιδιωτικής ασφάλισης, εφόσον με δαπάνη του εργοδότη έχει ασφαλισθεί ο δημοσιογράφος σε ασφαλιστική εταιρεία για σωματική βλάβη ή θάνατο.
5. Αποζημίωση λόγω θανάτου μη οφειλόμενου σε συμμετοχή σε επικίνδυνη αποστολή.
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή στα τέκνα πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 60% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν. 2112/1920 εάν ο δημοσιογράφος δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος και 40%, εάν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος.
6. Αποζημίωση για την λύση της σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.
Σε περίπτωση λύσεως της σύμβασης εργασίας λόγω πλήρους συνταξιοδότησης γήρατος, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως σύμφωνα με τον Ν. 2112/1920 καταβάλλεται από τον εργοδότη πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 30% της αποζημίωσης που προβλέπεται από τον Ν. 2112/1920. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες καταβολές ανάλογες των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία.
7. Χρηματική παροχή λόγω τοκετού.
Στις γυναίκες δημοσιογράφους, που αποκτούν παιδί καταβάλλεται εντός 30 ημερών από τον τοκετό ειδική χρηματική παροχή ίση με το 1/2 των νομίμων μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.
Άρθρο 7
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
Η απασχόληση με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά ηλεκτρονικών μηχανημάτων λήψης και μετάδοσης πληροφοριών, δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά, εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ ή του ΤΣΠΕΑΘ.
Άρθρο 8
Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου
1. Συνιστάται Διαρκής Επιτροπή Διαλόγου η οποία συγκροτείται από τρεις εκπροσώπους του ΣΕΠΤ και τρεις εκπροσώπους της ΕΣΠΗΤ, η οποία θα εξετάζει θέματα εργασιακών σχέσεων των δημοσιογράφων και θα υποβάλλει το πόρισμά της στα συμβαλλόμενα μέρη για την λήψη αποφάσεων ή διαμόρφωση προτάσεων για ρυθμίσεις με όρους συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ειδικότερα η Επιτροπή θα μελετήσει τα εξής:
i. τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των δημοσιογράφων και τα μέτρα προστασίας, που θα πρέπει να λαμβάνονται μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση των οθονών ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου CRT με οθόνες TFT.
ii. την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.
iii. την παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών εκτός έδρας σε σχέση με την καταβολή δαπανών και αμοιβών από τον εργοδότη.
iv. κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
2. Για την συγκρότηση της Επιτροπής κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση ανακοινώνει εγγράφως τους εκπροσώπους της προς την άλλη οργάνωση. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρωτοβουλία των εκπροσώπων οποιαδήποτε συμβαλλόμενης οργάνωσης και αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία της και τα θέματα, που θα συζητήσει.
Άρθρο 9
Γενική ρύθμιση
1. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ορίζονται με ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμό εργασίας, αποφάσεις του εργοδότη, επιχειρησιακή συνήθεια ή την ισχύουσα νομοθεσία δεν θίγονται.
2. Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής οι αποδοχές των δημοσιογράφων αναπροσαρμόζονται και τυχόν ανώτερες αποδοχές από τις ήδη καταβαλλόμενες θα καταβληθούν σε δύο δόσεις από την 1-7-2005 έως την 30-8-2005. Καταβαλλόμενες αποδοχές, που είναι ανώτερες από τις αποδοχές, που προβλέπονται από την απόφαση αυτή δεν θίγονται και σε αυτές συμψηφίζονται οι νόμιμες αποδοχές, που προβλέπονται από την σύμβαση αυτή.
3. Για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των μερών συμφωνείται ότι, θα καταβάλλεται προσπάθεια η έναρξη των διαπραγματεύσεων να αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο, οι δε αναπροσαρμογές των αποδοχών να αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.
4. Η σύμβαση αυτή είναι η πρώτη συλλογική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων περιοδικού τύπου, που ασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις, που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλλων.
Άρθρο 10
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1-8-2004 και είναι αόριστης διάρκειας.