(Π.Κ. 9 / 30-6-2010)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΗ ΣΕΠΤΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ  Σ.Σ.Ε. 25/06/2010 (Π.Κ. 9/30-6-2010)
Στην Αθήνα σήμερα, την 25 Ιουνίου 2010, ενώπιον του Μεσολαβητή Θεόδωρου Κουτρούκη, αφ’ ενός η Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης σύμφωνα με την από 23-6-2010 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τους Γιάννη Πλαχούρη, Πρόεδρο και Σπύρο Κρίκο, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού της Συμβουλίου και αφ’ ετέρου ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ) που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης σύμφωνα με την από 22-6-2010 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου από τους Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, Πρόεδρο και Χρήστου Τριαντόπουλο, Ταμία του Διοικητικού του Συμβουλίου, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της σύμβασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου που εκδίδουν περιοδικά μέσης ετήσιας μηνιαίας κυκλοφορίας 10.000 φύλων.
Ως περιοδικό νοείται το έντυπο που εκδίδεται τουλάχιστον μία (1) φορά ανά μήνα ή τουλάχιστον δέκα (10) φορές ανά έτος, κυκλοφορεί με τον ίδιο τίτλο και εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν. 1092/1938.
Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-1-2010 αυξάνονται από 1-2-2010 σε ποσοστό 1% και στη συνέχεια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31-7-2010 αυξάνονται περαιτέρω από 1-8-2010 κατά ποσοστό 0,5%.
Άρθρο 3
Διατηρητέες Διατάξεις
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 9-7-2009 Σ.Σ.Ε. καθώς και όλοι οι όροι των ΣΣΕ και ΔΑ των προηγούμενων ετών, που αφορούν στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με αυτήν τη ΣΣΕ και ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.
Τα μέρη συμφωνούν ότι μέχρι την 15-7-2010 θα συντάξουν και συνυπογράψουν κείμενο κωδικοποίησης όλων των ισχυουσών ρυθμίσεων της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2010.