ΑΠΟΦ. 10945/2007
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 506 10 Απριλίου 2007 Αριθμ. 10945
Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α)
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4.6.1968).
3. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.
4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Π.K. 14/13.4.2006).
5. Το αίτημα από 29.12.2006 της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου.
6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 22.1.2007.
7. Το Π.Δ. υπ΄ αριθμ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
8. Την υπ΄ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
9. Την υπ΄ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
Αρθρο 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.
Περιοδικό κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1092/1938, είναι κάθε έντυπο το οποίο εκδίδεται μία φορά τουλάχιστον ανά τρίμηνο σε τακτικές εκδόσεις και του οποίου το εν γένει περιεχόμενο δεν δύναται να προσδώσει την κατά το άρθρο 4 του ίδιου νόμου έννοια της εφημερίδας.
Αρθρο 2 Αποδοχές
α) Βασικοί μισθοί
Ειδικότητα από 1.1.2007
Εσωτερικοί δημοσιογράφοι 815 ευρώ
Εξωτερικοί δημοσιογράφοι 754 ευρώ
β) Επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών:
I. Επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε μία από τις τρεις πρώτες και 5% για κάθε μία από τις υπόλοιπες εννέα τριετίες.
II. Επίδομα σπουδών: Στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής χορηγείται για κάθε έτος σπουδών επίδομα 5% και μέχρι τέσσερα (4) έτη συνολικά σπουδών.
III. Επίδομα συνθηκών εργασίας: Σε όσους συντάκτες απασχολούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές οθόνες οπτικής απεικόνισης καταβάλλεται επίδομα 5%.
IV. Επίδομα οικογενειακό: 1) Γάμου 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του N. 1849/1989). 2) Παιδιών σε ποσοστό 5% για το καθένα, το οποίο καταβάλλεται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα αυτή.
V. Επίδομα θέσης σε ποσοστό 15% για τους διευθυντές, διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες και σε ποσοστό 8% για τους συντάκτες – υπευθύνους (Προϊσταμένους) Τμημάτων.
Αρθρο 3 Αναγνώριση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
Ως τέτοια αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου στο επάγγελμα του δημοσιογράφου σε οποιονδήποτε εργοδότη αρκεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του οικείου ταμείου ασφαλίσεως.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.
Αρθρο 4
Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά σε περιοδικά ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα παίρνουν ως συμβολικό μισθό μαθητείας το βασικό μισθό για τους υπαλλήλους που προβλέπεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα ασφαλίζονται στο ΤΑΙΣΥΤ αμέσως μόλις προσληφθούν. Ο χρόνος μαθητείας δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να ξεπερνάει τους τρεις (3) μήνες, ύστερα από την πάροδο των οποίων θα πρέπει να εντάσσονται πλέον στην παραπάνω μισθολογική κλίμακα.
Αρθρο 5 Χρονικά όρια
α) Οι ώρες εργασίας ανέρχονται στις 40 την εβδομάδα. Εφόσον όμως σε κάθε εκδοτική επιχείρηση έχει συμφωνηθεί να ισχύουν λιγότερες ώρες απασχόλησης, με εσωτερικό κανονισμό, έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομική σύμβαση κ.λπ., ακολουθείται η συμφωνία.
β) Για την αμοιβή της εργασίας καθ΄ υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα (22.00 – 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο αργίες ή με άλλες ρυθμίσεις καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου.
γ) Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καθιερώνονται για τους συντάκτες του περιοδικού τύπου, η Καθαρή Δευτέρα, η 2η ημέρα του Πάσχα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο καθώς και οι γιορτές των Θεοφανείων, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, της 28ης Οκτωβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου.
δ) Αδεια αναψυχής: Χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του A.N. 539/1945 των N. 1346/1983, 549/1977 και του άρθρου 1 του N. 3302/2004.
Το επίδομα αδείας καταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του N. 4504/1966 σε συνδυασμό με τον N. 1346/1983 άρθρο 1.
Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη κατά την κανονική ετήσια άδειά του, δικαιούται να λάβει πρόσθετη αμοιβή, ανάλογη με τις ημέρες αναπληρώσεως. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του αναπληρούντος, όπως καθορίζονται από την παρούσα (βασικός μισθός και επιδόματα).
Το επίδομα αναπλήρωσης, των συντακτών, οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια και το οποίο προβλέπεται στην παρούσα, θα καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες της κανονικής άδειας ανάπαυσης που προβλέπει ο νόμος.
ε) Αδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου, άδεια μητρότητας, άδεια γονική ανατροφής παιδιού, άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών, άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών, άδεια απουσίας για επίσκεψη του σχολείου των παιδιών τους με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης καθώς και άδεια εξετάσεων των σπουδαστών και φοιτητών χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κάθε νόμου ευνοϊκότερου των προηγούμενων.
Οι ισχύοντες νόμοι για τα ανωτέρω θέματα είναι: 1307/1983, 1483/1984, 1346/1983, 2639/1998 και 2874/2000.
στ) Συντάκτης τυχών υποτροφίας εκ μέρους του Κράτους ή ετέρου γνωστού οργανισμού ή ιδρύματος, δικαιούται να απουσιάζει εκ της εργασίας του, θεωρούμενος ως τελών εν αδεία άνευ αποδοχών, και επανέρχεται μετά το πέρας της υποτροφίας στην εργασία του εφόσον η λόγω αυτού απουσία του έγινε με την έγκριση της ΕΣΠΗΤ και διήρκεσε ουχί πλέον του έτους, ο δε εργοδότης προειδοποιήθηκε εγγράφως για την απουσία και την σύμφωνη γνώμη της ΕΣΠΗΤ, έναν τουλάχιστον μήνα νωρίτερα.
ζ) Για όσα θέματα δεν καλύπτει η παρούσα, εφαρμόζονται για τους εργαζόμενους όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν.
Αρθρο 6 Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολουμένων
Καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2874/2000 της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του N. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄), που αντικατέστησε το άρθρο 38 του N. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατό (7,5%), εφόσον αμείβονται με το κατώτατο, κατά τις κείμενες διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως».
Αρθρο 7 Λοιπά θέματα – Γενικά θέματα
α) Η απασχόληση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους εργαζομένους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρμόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και ένα γιατρό του εργοδότη και σε περίπτωση διαφωνίας από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Κλινικής του ΕΣΥ της αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη, πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από το έντυπο που εργαζόταν τα 40% της αποζημίωσης του N. 2112/1920.
γ) Ο συντάκτης δικαιούται για σοβαρούς λόγους να αρνηθεί την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων ή εμφυλίου πολέμου, περιοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες, ή περιοχές όπου ενδημούν επιδημίες.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω έχασε τη ζωή του ή κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία, το περιοδικό είναι υποχρεωμένο να του καταβάλλει, με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά τον χρόνο επελεύσεως του περιστατικού αποζημίωση ίση με:
1. αποδοχές τριών (3) χρόνων, εάν λόγω τούτου κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία ανεξάρτητα από την οικογενειακή του κατάσταση ή απεβίωσε και άφησε παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. β εδαφ. IV (2) της παρούσας ή προστατευόμενους γονείς. Η αποζημίωση αυτή μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση που οι ανωτέρω (παιδιά και γονείς) πάψουν να έχουν τις προϋποθέσεις αυτές.
2. αποδοχές ενός (1) χρόνου εάν λόγω τούτου (του περιστατικού) απεβίωσε και άφησε σύζυγο. Η αποζημίωση μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση διακοπής της χηρείας.
Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές του άρθρου αυτού, κατέστη μερικά ανίκανος για εργασία δικαιούται σαν αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του,
όπως ανωτέρω προσδιορίζονται, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητά του για εργασία, χωρίς να υπερβαίνει:
 τον 1 μήνα για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό μέχρι 4 χρόνια,
 τους 3 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από 4 έως 10 χρόνια,
 τους 4 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό από 10 έως 15 χρόνια,
 τους 12 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο περιοδικό πέρα από τα 15 χρόνια.
Η ανωτέρω ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώνεται από τον γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και από έναν γιατρό που θα ορίζει ο εργοδότης στο περιοδικό του οποίου απασχολείται ο συντάκτης. Αν οι δύο αυτοί γιατροί διαφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ανικανότητα του συντάκτη.
Η αποζημίωση των προηγούμενων άρθρων θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με τους μήνες αποζημιώσεως, και είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση της εφημερίδας απέναντι στο συντάκτη ή τους κληρονόμους του, δεν συμψηφίζεται δε με τα ποσά τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του θα πάρουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόμο ασφαλίσεώς του.
Το περιοδικό απαλλάσσεται των ανωτέρω υποχρεώσεων εφόσον ασφαλίσει τον συντάκτη σε ασφαλιστική εταιρεία της εκλογής της και για ποσό ίσο με την προβλεπόμενη αποζημίωση.
δ) Εκτός έδρας: Οι συντάκτες που αποστέλλονται εκτός έδρας πρόσκαιρα για εκτέλεση εργασίας, δικαιούνται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη αποζημίωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 21091/1946 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που έχει ως εξής:
«Αποζημίωση για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας ίση με το 1/25 του εκάστοτε μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία καταβάλλεται μόνο το 1/4της αποζημίωσης αυτής. Εάν παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το ½ αυτής και εάν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 της αποζημίωσης αυτής.
Αρθρο 8
Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμενες αποδοχές και άλλοι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ΄ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Αρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2007.
Αρθρο 10
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αρθρο 11
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.