ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΣΗΕΠΗΝΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (16-10-2003) Γιά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων – Συντακτών μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).
 Στην Αθήνα την 16 Οκτωβρίου 2003 μεταξύ: 1) Της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων που εδρεύει στην Αθήνα, Κολοκοτρώνη 9 (Καταστατικό Αρ. 3099/1999 Μον.Πρωτ.Αθηνών), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα κ. Λεωνίδα Βαρουξή και 2) της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων που εδρεύει στην Πάτρα, Μαιζώνος αρ.200 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Απ. Βουλδή, αποφασίστηκε μετά από διαπραγματεύσεις η υπογραφή της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που εργάζονται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
Αρθρο 1
Από 1-7-2003 έως 30-6-2004 οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται κατά ποσοστό 7%. Με βάση την παραπάνω αύξηση οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των δημοσιογράφων – συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. για την χρονική περίοδο από 1-7-2003 έως 30-6-2004 διαμορφώνονται ως ακολούθως: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Μετά την συμπλήρωση 25ετούς εργασίας παρέχεται μηνιαία προσαύξηση ευρώ 21,91 για κάθε επί πλέον έτος εργασίας.
Αρθρο 2.
Επιδόματα.
Οι παραπάνω βασικοί μηνιαίοι μισθοί προσαυξάνονται με τα εξής επιδόματα:
Α) 7% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες.
Β) Γάμου 10%.
Γ) Τέκνων 5% για κάθε παιδί (για άρρενα μέχρι και 18 ετών και για θήλεα μέχρι και 20 ετών, ανεξαρτήτως δε ηλικίας γιά άγαμες θυγατέρες και σπουδάζοντα εν γένει τέκνα).
Δ) Στους Διευθυντές συντάξεως και αρχισυντάκτες 20%.
Ε) Ανθυγιεινής εργασίας 7%.
ΣΤ) Νυκτερινής εργασίας 25% ή ευρώ 10,57 ανά ώρα μετά την 10η νυκτερινή.
Αρθρο 3.
Εβδομαδιαία εργασία – άδειες.
Στον κλάδο ισχύει 5θήμερο εβδομαδιαίας εργασίας με ώρες εργασίας αυτές που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ.
Σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ ετών 2002 και 2003 (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 19/29.4.2002) η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές μειώνεται από δώδεκα (12) σε (10) μήνες συμπληρωμένους.
Οι ημέρες αδείας για όσους έχουν προϋπηρεσία μέχρι και 5 χρόνια είναι αυτές που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ.
Για προϋπηρεσία από 6 μέχρι και 10 χρόνια παρέχονται τρείς (3) επί πλέον ημέρες αδείας από αυτές που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ.
Για προϋπηρεσία από 11 μέχρι και 20 χρόνια τέσσερις (4) επί πλέον ημέρες αδείας και από 21 χρόνια και άνω πέντε (5) επί πλέον ημέρες αδείας από αυτές που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ.
Επίσης σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ:
1. Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες αδείας με αποδοχές, ενώ η συνολική άδεια μητρότητας αναπροσαρμόζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
2. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, γιά χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι επί πλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας του παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
3. Στους εργαζόμενους-ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
4. Εργαζόμενοι με εξηρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επί πλέον άδεια με αποδοχές.
5. Στους εργαζόμενους με εξηρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
Αρθρο 4.
Ισχύς προηγούμενων ρυθμίσεων.
1. Διατάξεις προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων και λοιπών ρυθμίσεων που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται από την παρούσα σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρηματική πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ και εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5.
Καταβολή αναδρομικών
Η καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, θα γίνει εντός τριών μηνών από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.