(Π.Κ. 5 / 6-6-2007) 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΣΗΕΠΗΝΤοπική ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων. Π.Κ. 5/6-6-07
Στην Αθήνα σήμερα την 1.6.2007 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ., Πλατεία Βικτωράς ενώπιον του Διαιτητή Ανδρέα Νικολόπουλου, μεταξύ:
Της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου -Ηπείρου – Νήσων με έδρα την Πάτρα, οδός Μαιζώνος αρ. 200 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Απόστολο Βουλδή και το Γεν. Γραμματέα Ζώη Μαρίνο και
α) της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων με έδρα την Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αρ. 4 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη δικηγόρο Σοφία Γεωργακοπούλου
β) του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων με έδρα την Αθήνα, οδός Πινδάρου αρ. 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τη δικηγόρο Σοφία Γεωργακοπούλου
συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι δημοσιογράφοι – συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων.
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006 αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 5,1% για τα πρώτα τρία μισθολογικά κλιμάκια (0-3 έτη προϋπηρεσίας) καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο προϋπηρεσίας 21-25 ετών και για τα μισθολογικά κλιμάκια 4-20 έτη κατά 7,25%.
Αρθρο 3
Επιδόματα – Αμοιβή νυκτερινής εργασίας
1. Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στη σύμβαση καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα επιδόματα τα οποία υπολογίζονται επί του εκάστοτε ισχύοντος μισθολογικού κλιμακίου, στο οποίο εντάσσεται ο εργαζόμενος με βάση την προϋπηρεσία του ως δημοσιογράφου – συντάκτη.
(α) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. Για τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 7% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για απασχόληση ως δημοσιογράφου συντάκτη σε οποιοδήποτε εργοδότη.
(β) Οικογενειακά επιδόματα:
Β.1. Επίδομα γάμου. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται σε ποσοστό 10% σε κάθε έγγαμο, ανεξάρτητα από το εάν ο ή η σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες.
Β2. Επίδομα τέκνων. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σε κάθε γονέα και σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του ή του 25ου έτους της ηλικίας, εφόσον το παιδί σπουδάζει σε σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένη από το Κράτος. Προκειμένου για παιδιά με αναπηρία 67% τουλάχιστον, η οποία συνεπάγεται ανικανότητα προς εργασία, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανεξαρτήτως της ηλικίας.
Για τη διαπίστωση της αναπηρίας και της ανικανότητας προς εργασία προσκομίζεται κατάλληλη ιατρική βεβαίωση.
(γ) Επίδομα διευθυντών. Στους διευθυντές συντάξεως και τους αρχισυντάκτες καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 20%.
(δ) Επίδομα συντακτών ύλης. Στους συντάκτες ύλες καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 10%.
(ε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Σε όλους τους συντάκτες – δημοσιογράφους καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού 7%.
2. Αμοιβή νυκτερινής εργασίας. Στους δημοσιογράφους – συντάκες που απασχολούνται κατά την νύκτα δηλαδή από ώρα 22:00 έως 06:00 καταβάλλεται προσαύξηση της αμοιβής τους ανά ώρα σε ποσοστό 25% και πάντως όχι λιγόετερο από 11,00 ευρώ ανά ώρα, από 1-1-2007.
Αρθρο 4
Εβδομαδιαία Εργασία – `Αδειες
1. Στους εργαζομένους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή εφαρμόζεται η 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία για 40 ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα.
2. Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) των ετών 2002 και 2003 (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 19/29.4.02), η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές μειώνεται από δώδεκα (12) σε (10) μήνες συμπληρωμένους.
3. Στους εργαζομένους, που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγούνται οι άδειες που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν ως εξής:
α) Οι ημέρες άδειας για όσους έχουν προϋπηρεσία μέχρι και πέντε (5) χρόνια είναι αυτές που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
β) Για προϋπηρεσία από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) χρόνια παρέχονται τρεις (3) επιπλέον ημέρες άδειας από αυτές που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
γ) Για προϋπηρεσία από έντεκα (11) μέχρι και 20 χρόνια τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες άδειας και από 21 χρόνια και άνω πέντε (5) επιπλέον ημέρες άδειας από αυτές που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
δ) Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδειας με αποδοχές, ενώ η συνολική άδεια μητρότητας αναπροσαρμόζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες.
ε) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα.
στ) Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι επιπλέον μήνες.
ζ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
η) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
θ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
ι) Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ια) Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
ιβ) Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
ιγ) Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.
ιδ) Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
ιε) Η ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος ορίζεται ως ημέρα αργίας.
Αρθρο 5
Διάρκεια – Καταβολή αναδρομικών
1. Αυτή η συλλογική σύμβαση εργασίας αρχίζει από την 1/1/2007.
2. Η καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους, θα γίνει εντός τριών μηνών από την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης.
Αρθρο 6
Γενική ρύθμιση
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με αυτή τη Σ.Σ.Ε., ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς εργασίας, έθιμα, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρηματικά πρακτικά ή ατομικές συμβάσεις δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της Σ.Σ.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Στους όρους της σύμβασης αυτής περιέχονται κωδικοποιημένοι όλοι οι όροι των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων) και η διατήρηση τους σε ισχύ παρελκύει.
Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε σε επτά όμοια πρωτότυπα, τρία έλαβε η εργατική πλευρά που θα επιμεληθεί τη νόμιμη κατάθεσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ένα έλαβε κάθε μία από τις εργοδοτικές οργανώσεις και ένα κρατείται στο αρχείο του Ο.ΜΕ.Δ.