(Π.Κ. 5 / 11-6-2008) 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΕΣΗΕΠΗΝΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2008 «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων -συντακτών ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων.» (Πράξη Κατάθεσης Τμήμα Κοιν. Επιθ. Αχαίας: 5/11-6-2008)
 Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΙΟΔ/6-5-2008 αίτησή της, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων α) Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, και β) Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, επειδή αποδέχθηκε τη με αριθ. πρωτ. 853/15-4- 2008 Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, στις 14-5-2008 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα με κοινή επιλογή από τα νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέρη Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
Στις 19-5-2008 ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή μου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη σε 2 κοινές συναντήσεις Διαιτησίας, στις 22-5-2008 και, κατόπιν συμφωνίας των μερών για 10ήμερη παράταση της Διαιτησίας και της προθεσμίας έκδοσης της Δ.Α, στις 29-5-2008.
4. Στις 22-5 και 29-5-2008 πραγματοποιήθηκαν οι κοινές συναντήσεις Διαιτησίας, στις οποίες προσήλθαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς και εξέθεσαν διεξοδικά τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πεδίο συμφωνίας και σύγκλισης απόψεων για την υπογραφή ΣΣΕ στη διαδικασία της Διαιτησίας.
 ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:   ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90, ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν -και περιέχονται στους οικείους φακέλους- κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας και ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα :
Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία νόμιμα έγινε από την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την Πρόταση του Μεσολαβητή κ. Τσακίρη, που οι εργοδοτικές οργανώσεις απέρριψαν.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/5-3-2008 αίτηση της εργατικής πλευράς προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, προκειμένου να συναφθεί ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών τους.
Τις προηγούμενες όμοιες και συναφείς ρυθμίσεις
Την με αρ. πρωτ. 853/15-4-2008 Πρόταση του Μεσολαβητή κ. Τσακίρη και το σκεπτικό αυτής , σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. 909/22-4-2008 έγγραφο της εργοδοτικής πλευράς, που εξηγεί τους λόγους μη αποδοχής της Πρότασης αυτής.
Την με αρ. πρωτ. 010Δ/6-5-2008 προσφυγή της εργατικής πλευράς στη Διαιτησία.
Τις θέσεις και τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τις κοινές συναντήσεις Διαιτησίας και καταγράφηκαν στα οικεία   Πρακτικά,   καθώς   και   τα   με   αρ.   πρωτ.   1275/   και 1289/30-5-2008 γραπτά υπομνήματα των εργοδοτικών οργανώσεων και της εργατικής πλευράς αντιστοίχως.
Ειδικότερα, κατά τις συναντήσεις Διαιτησίας της 22 και 29-5-2008:
α) οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΕΣΗΕΠΗΝ) υποστήριξαν ότι: νομίμως προσέφυγαν στη Διαιτησία, αφού αποδέχθηκαν την Πρόταση Μεσολαβητή που απέρριψε η εργοδοτική πλευρά, παρ’ ότι αυτή δεν ικανοποιούσε το σύνολο των αιτημάτων και των σοβαρών εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους εμμένουν στις διεκδικήσεις τους, επιφυλάχθηκαν δε να καταθέσουν, μέχρι τις 30-5-2008, και γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους.
β) οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν ότι: εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις που ανέπτυξαν στο από 22-4-2008 κατατεθέν υπόμνημά τους για την πρόταση Μεσολαβητή   εμμένουν στις θέσεις που ανέπτυξαν με το από 1275/29-5-2008 υπόμνημά τους για τις οικονομικές δυσχέρειες των επιχειρήσεων, για αυξήσεις στα επίπεδα της διετούς ΕΓΣΣΕ και για τη μη χορήγηση επιδόματος Η/Υ.
Ότι, παρά την εκ μέρους μου αναζήτηση και άτυπη υποβολή εναλλακτικών προτάσεων που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να αποτελέσουν βάση επίτευξης συμφωνίας των μερών και την εξ αυτού του λόγου συμφωνηθείσα παράταση της Διαιτησίας, δεν κατέστη τελικώς δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για υπογραφή ΣΣΕ στη Διαιτησία, λόγω των σοβαρά διισταμένων απόψεων των μερών τόσον επί των ποσοστών αύξησης των βασικών μισθών, όσο και επί της χορήγησης επιδόματος Η/Υ.
Όλα τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα που κατατέθηκαν από τα μέρη στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία και περιέχονται στους οικείους φακέλους.
To με αρ. πρωτ 1275/29-5-2008 υπόμνημα της εργοδοτικής πλευράς, στο οποίο οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΗΠΕ και ΕΙΗΕΕ τονίζουν ότι η εμμονή στις θέσεις τους για τις αυξήσεις και τη μη χορήγηση επιδόματος Η/Υ δεν συνιστά αδιαλλαξία απέναντι στις εναλλακτικές προτάσεις της Διαιτητού, αλλά σταθερή και αναγκαία πρόταση για την επόμενη διετία, λόγω της ήδη αρνητικά βεβαρημένης βιωσιμότητας των εφημερίδων-επιχειρήσεων μελών τους. επισημαίνουν προς τούτο τις συνέπειες του ν. 3548/07 (περί κρατικών διαφημίσεων) για τα μέλη τους και τις δυσχέρειες προσαρμογής τους στις απαιτητικές προϋποθέσεις που αυτός θέτει.
• επικαλούνται, επιπλέον το πάγωμα της κρατικής τιμολόγησης των διακηρύξεων και ισολογισμών εδώ και μια 10ετία τονίζουν ότι από τους 150 επίσημους τίτλους (εφημερίδες) της περιφέρειας, μόνο το 10% λαμβάνει κρατική διαφήμιση, αφού, όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν, «τόσο προγενέστερο όσο και σήμερα η αντίστοιχη νομοθεσία δεν εφορμόζεται όπως πρέπει και απαιτείται» διαβεβαιώνουν ότι το 90% των επαρχιακών εφημερίδων λόγω του ανταγωνισμού που συμπιέζει τις τιμές, της εμφάνισης των free press εφημερίδων και της οικονομικής στενότητας των καταναλωτών, δεν έχει αυξήσει τις τιμές πώλησης του φύλλου επισημαίνουν πως με την προηγούμενη ΣΣΕ 2007 δόθηκαν γενναίες αυξήσεις στα κλιμάκια 4-20 (+7,25%) και 0-7 (+5,1%), αλλά τα προβλήματα και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων επιβάλλουν στην υπό συζήτηση διετή ΣΣΕ να δοθούν αυξήσεις που να μην ξεπερνούν τις ποσοστιαίες αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ 2008-2009. επισημαίνουν ότι χορηγείται ήδη επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 7% στους συντάκτες, χωρίς αιτιολόγηση των συνθηκών που επέβαλαν τη χορήγησή του, επομένως θα πρέπει να ληφθεί ενιαία σε αυτές υπ’ όψιν και η χρήση Η/Υ
• τονίζουν ότι η χρήση Η/Υ διευκολύνει την εργασία των ίδιων των συντακτών και δεν τίθεται ως προϋπόθεση από τους εργοδότες τους. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος που αναλίσκεται ημερησίως από τους συντάκτες επαρχιακών εφημερίδων σε Η/Υ δεν καλύπτει το 8ωρο εργασίας, ούτε ξεπερνά τις 3-4 ώρες, επομένως δεν είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος Η/Υ, για τούτο πρέπει να απορριφθεί από τη Διαιτητή η πρόταση του Μεσολαβητή για χορήγηση επιδόματος Η/Υ της τάξης του 4%.
9.   To   με αρ. πρωτ. 1289/30-5-2008 υπόμνημα της εργατικής πλευράς, στο οποίο οι εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΠΗΝ αμφισβητούν τις θέσεις της εργοδοτικής πλευράς για την οικονομική κατάσταση των ημερήσιων επαρχιακών εφημερίδων, τις πηγές εσόδων, τις τιμές κλπ, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι δεν φέρουν ευθύνη για το ότι μόνο το 10% των περιφερειακών εφημερίδων λαμβάνει κρατική διαφήμιση. Παρά ταύτα υπενθυμίζουν ότι και η εργατική πλευρά ενδιαφέρθηκε, ενημέρωσε βουλευτές και έφερε το θέμα στη Βουλή. τονίζουν ότι διαφωνούν με το «στήσιμο» εφημερίδων που θα είναι βιώσιμες μόνο χάρη στην κρατική διαφήμιση κάνουν μνεία και άλλων πηγών εσόδων των επαρχιακών εφημερίδων (διακηρύξεις Δημοσίου, διαγωνισμούς, μικρές αγγελίες, κοινωνικά γεγονότα, εκλογές, ισολογισμούς επιχειρήσεων, διαφημίσεις κλπ), για τις οποίες επισημαίνουν πως δεν γίνεται λόγος από την εργοδοτική πλευρά. επικαλούνται την ανάγκη χορήγησης γενναιόδωρης αύξησης, αρκετά πάνω από την ΕΓΣΣΕ, ώστε να κλείσει σταδιακά η ψαλίδα βασικών μισθών, σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε άλλες περιφερειακές Ενώσεις, εμμένουν στη συμφωνημένη ήδη από το 2003 χορήγηση του επιδόματος Η/Υ, που κατά εκτίμησή τους χρησιμοποιείται από το 70% των συντακτών, για λόγους αύξησης παραγωγικότητας των συντακτών και μείωσης κατά τα 2/3 του κόστους των εφημερίδων λόγω της χρήσης Η/Υ. τονίζουν ότι στις άλλες συναφείς ΣΣΕ που προβλέπεται η χορήγησή του, αυτή δεν υπόκειται σε χρονικές προϋποθέσεις και ότι με τον σημερινό τρόπο σύνταξης των εφημερίδων, είναι υποχρεωτική η χρήση Η/Υ από τους συντάκτες για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους. σημειώνουν ότι η υποχώρησή τους στα όσα επικαλείτο και τα προηγούμενα χρόνια η εργοδοτική πλευρά δεν ισοδυναμεί με παραίτηση από το αίτημα και από τη σχετική με το επίδομα Η/Υ συμφωνία των μερών . Αντίθετα επισημαίνουν ότι τα μέλη τους έφθασαν πλέον σε σημείο που δεν ανέχονται άλλη υποχώρηση στο θέμα αυτό. τονίζουν ότι το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, που μειώθηκε το 2003 από 15% σε 7% λόγω αλλαγής συνθηκών, δεν συμπεριλαμβάνει επίδομα Η/Υ, όπως αντιθέτως ισχυρίζεται η εργοδοτική πλευρά. σημειώνουν, ωστόσο, ότι εάν απαιτείται ακριβέστερος προσδιορισμός των   συνθηκών   που   επέβαλαν   την   καταβολή   του   επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας και το προτείνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, θα μπορούσε να γίνει κοινή ομάδα εργασίας, ειδικά για το θέμα αυτό. παραθέτουν τα ποσοστά αυξήσεων που συμφωνήθηκαν την τριετία 2004, 2005, 2006 στις προηγούμενες όμοιες ΣΣΕ, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των ΕΓΣΣΕ.
10.       Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στην ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2008-2009, οι οποίες αφορούν στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών και υπαλλήλων σε όλη τη χώρα. Για το έτος 2008 προβλέπεται αύξηση 3,45% από την 1.1.2008 και επιπλέον αύξηση 3% από την 1.9.2008, για δε το έτος 2009 αύξηση 5,5% από την 1-5-2009.
Οι παραπάνω αυξήσεις εκφράζουν τη γενικότερη συναντίληψη των κοινωνικών συνομιλητών του ιδιωτικού τομέα για τα πλαίσια εξέλιξης των αποδοχών των μισθωτών στο σύνολο της χώρας και για τον τρόπο διανομής του παραγωγικού πλεονάσματος (συμμετοχή του συντελεστή παραγωγής «εργασία» στην αύξηση της παραγωγικότητας και του ΑΕΠ κατά τον καθορισμό των ετήσιων αναπροσαρμογών των αμοιβών των εργαζομένων).
Ειδικότερα, οι αυξήσεις αυτές θεωρείται από τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη ότι καλύπτουν (σε αθροιστική βάση) τον προβλεπόμενο πληθωρισμό έτους 2008 + (ως πραγματική αύξηση) μια βελτιωμένη συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ετών 2008-2009. Σε μέσα ετήσια επίπεδα, οι αυξήσεις αυτές υπολογίζονται σε 4,52% για το έτος 2008 και σε 3,73% για το έτος 2009 αντίστοιχα.
‘Ότι, από τα ποσοστά αυξήσεων στους βασικούς μισθούς που συμφωνήθηκαν από τα μέρη κατά την τριετία 2004-2006, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των αυξήσεων που συμφωνήθηκαν το 2006 και το 2007 στα κλιμάκια 0-3 και 21-25, προκύπτει πως (με εξαίρεση το 2005 όπου δόθηκε υψηλότερη αύξηση από την ΕΓΣΣΕ σε μεσοσταθμικά επίπεδα έτους και όχι σε απόλυτα μεγέθη) η συνήθης πρακτική των μερών είναι να συμφωνούν κατ’ έτος αυξήσεις σχετικά ή και σημαντικά υψηλότερες (για συγκεκριμένα όμως κλιμάκια βασικών μισθών) των αντίστοιχων ποσοστών των ΕΓΣΣΕ.
Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2007 (3%), σε σύγκριση με τις πρόσφατες -και ανατρεπτικές των προηγούμενων τάσεων-εξελίξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει ακόμη και το 4,6% τον Μάιο του 2008, έναντι 4,4% τον Απρίλιο και τον Μάρτιο (με πληθωρισμό Ευρωζώνης στο 3,6% το Μάιο), επαναφέροντας την οικονομία στις πληθωριστικές συνθήκες που ίσχυαν πριν από το 1998. 0 αρμόδιος Γ.Γ. της ΕΣΥΕ κ. Κοντοπυράκης παραδέχθηκε πρόσφατα και επισήμως ότι οι διεθνείς αυξήσεις τιμών στα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα σιτηρά, καθώς και οι εγχώριες -και δυσανάλογα μεγάλες- αυξήσεις τιμών λόγω και της έλλειψης ανταγωνισμού σε βασικούς κλάδους, δημιουργούν έντονες πληθωριστικές πιέσεις, με υψηλή δυσκολία προβλέψεων για το μέλλον.
Με αυτά τα δεδομένα και ενώ οι επίσημες προβλέψεις της Κυβέρνησης έκαναν λόγο για πληθωρισμό αρχικώς στο 3% και κατόπιν στο 3,5% σε μέσα επίπεδα για το 2008, οι οικονομικοί αναλυτές των ιδιωτικών Τραπεζών κάνουν πλέον βάσιμα λόγο για πληθωρισμό 4% τουλάχιστον, σε μέσα επίπεδα. Ακόμα και αυτό το ποσοστό, προϋποθέτει σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού κατά τους επόμενους μήνες, κάτι που κατ’ αυτούς είναι «εντελώς αβέβαιο».
13.       ‘Ότι, με βάση τους πίνακες που μου ετέθησαν υπ’ όψιν, οι αποδοχές των υπ’ όψιν μισθωτών όντως υπολείπονται στα περισσότερα κλιμάκια του μισθολογίου, σε άλλες περιπτώσεις οριακά, σε άλλες σε σημαντικά ποσοστά, των ισχυόντων βασικών μισθών για τους Συντάκτες της Θεσσαλίας – Στερεάς- Εύβοιας και της Μακεδονίας – Θράκης. Κάτι που ισχύει πολύ περισσότερο, αν συγκριθούν συνολικά οι νόμιμες αποδοχές τους με τις αντίστοιχες των συντακτών της Περιοχής Θεσσαλίας -Στερεάς- Εύβοιας και της Μακεδονίας – Θράκης.Από τυπική άποψη, τούτο δεν γεννά αξίωση ή υποχρέωση άμεσης σύγκλισης των μισθολογίων και των παροχών μεταξύ διακριτών και ελεύθερα συναφθεισών τοπικών ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ. Συνεκτιμάται όμως για τον προσδιορισμό των γενικών αυξήσεων της παρούσης, δεδομένου ότι τα ειδικά προβλήματα και οι αδυναμίες που επικαλείται η εργοδοτική πλευρά (ιδίως δε τα απορρέοντα από τον ν. 3548/07 περί κρατικών διαφημίσεων) καταλαμβάνουν σε πανελλαδικό επίπεδο όλες τις ημερήσιες εφημερίδες της περιφέρειας, που απασχολούν μισθωτούς συντάκτες και όχι μόνο τα μέλη των εδώ εμπλεκομένων εργοδοτικών οργανώσεων.
14.       Ότι στους συντάκτες Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Εύβοιας (με τη ΣΣΕ που υπογράφει, από την εργοδοτική πλευρά, η ΕΙΗΕ) και στους Συντάκτες Μακεδονίας – Θράκης χορηγούνται, πέραν του επιδόματος Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5% (αντί του 7% που ισχύει για τους Υπαγόμενους στην παρούσα συντάκτες) και επίδομα ειδικών συνθηκών σε ποσοστό 5%, ενώ σε δεύτερη όμοια ΣΣΕ των συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Εύβοιας (που υπογράφει, από την εργοδοτική πλευρά, ο ΣΗΠΕ), αντί του επιδόματος ειδικών συνθηκών 5%, προβλέπεται ρητώς η χορήγηση επιδόματος Η/Υ, σε ποσοστό 4%.
15. Ότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους μισθωτούς δημοσιογράφους-συντάκτες Πελοποννήσου-Ηπείρου και Νήσων ή σε συναφείς συμβάσεις για τους δημοσιογράφους-συντάκτες άλλων περιφερειών. Στις δε συμβάσεις που υπέγραφε η ΕΣΗΕΠΗΝ μόνο με την ΕΙΕΕ μέχρι και το 2005 (οι οποίες κηρύσσονται υποχρεωτικές), το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ανερχόταν κατ’ αρχήν σε 5% (άρθρο 2 της από 25-6-2001 ΣΣΕ, Π.Κ 4/2-7-2001), τότε δε ηγέρθη θέμα χορήγησης αυτοτελούς επιδόματος Η/Υ και διατυπώθηκε η πρώτη κατ’ αρχήν συμφωνία για τη χορήγησή του σε επόμενη ΣΣΕ. Με την από 16-9-2003 ΣΣΕ (ΠΚ 7/29-9-2003) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας αυξήθηκε σε 7% και επαναλήφθηκε η κατ’ αρχήν συμφωνία χορήγησης του επιδόματος Η/Υ στην επόμενη ΣΣΕ, με ανοικτή τη διαπραγμάτευση μόνο ως προς ποσοστό.
Τα παραπάνω, με επιφύλαξη των όρων του άρθρου 6 της από 22-6-2006 κωδικοποιημένης ΣΣΕ (Π.Κ. 4/3-7-2006), στην οποία συμβάλλονται και οι 3 ενεχόμενες στην παρούσα οργανώσεις, θα συνηγορούσαν υπέρ της ικανοποίησης της εν λόγω διεκδίκησης της εργατικής πλευράς, δεδομένου ότι μια έστω και μεταχρονολογημένη υλοποίηση της (ενοχικού χαρακτήρα) δέσμευσης της εργοδοτικής πλευράς για χορήγηση επιδόματος Η/Υ, θα υπηρετούσε την ομαλότητα των σχέσεων μεταξύ των μερών και θα λειτουργούσε προς αμοιβαίο όφελος . Επειδή όμως τα μέρη καταφανώς αδυνατούν να συναινέσουν -και η εργοδοτική πλευρά να ανταποκριθεί- σε μια εφάπαξ θέσπιση του επιδόματος Η/Υ σε ποσοστά της τάξης του 4% από την 1-1-2008, όπως θα επιθυμούσε η εργατική πλευρά και όπως προτάθηκε από τον Μεσολαβητή και τούτο παράλληλα με ικανοποιητικές γενικές αυξήσεις των μισθών, οι οποίες κατά τη γνώμη μου προέχουν, προέκρινα να μην ικανοποιήσω το αίτημα με την παρούσα Απόφαση, αφήνοντας ανοικτή την προοπτική περαιτέρω διερεύνησης και οριστικής του διευθέτησης (ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Η/Υ, είτε ως αυτοτελούς επιδόματος, είτε ως σταδιακής προσαύξησης του υφιστάμενου επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας), από τα ίδια τα μέρη, σε προσεχή διαπραγμάτευσή τους.
16. ‘Ότι, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίσθηκε η εργοδοτική πλευρά, η εφαρμογή του νέου ν. 3548/07, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την καταχώρηση κρατικών διαφημίσεων, που αποκλείουν μεγάλο αριθμό επαρχιακών εφημερίδων, θέτει ζητήματα συμμόρφωσης, αλλιώς συνεπάγεται απώλεια εσόδων για τις επαρχιακές ημερήσιες εφημερίδες.
Χωρίς να παραβλέπεται η σημασία των κρατικών διαφημίσεων ως στοιχείου δυνητικών, κυρίως, εσόδων της συντριπτικής πλειοψηφίας τίτλων του ημερήσιου περιφερειακού-επαρχιακού τύπου, κάτι που αποτελεί πρόβλημα πανελλαδικής εμβέλειας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:
Αποτελεί κοινή θέση των μερών ότι ο νόμος για τις κρατικές διαφημίσεις δεν τηρείται, οι κρατικές διαφημίσεις δίνονταν και δίνονται χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια που ο νόμος προβλέπει, με αποτέλεσμα οι περισσότερες επαρχιακές εφημερίδες να μην έχουν πρόσβαση σε κρατικές διαφημίσεις, τούτο δε ανεξαρτήτως της ημερήσιας κυκλοφορίας και της σημασίας τους για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου (Καθημερινή, 9-12-2007) από το ποσό των 69.000.000 ευρώ που δαπάνησε το Δημόσιο το 2007 για καταχωρήσεις στον Τύπο, το μεγαλύτερο μέρος (61%) πήγε σε 12 (κυρίως Αθηναϊκές και Free press) εφημερίδες και τούτο ανεξάρτητα από την αναγνωρισιμότητα, την εμβέλεια και την κυκλοφορία τους.
Ακριβή στοιχεία για την κατανομή των κρατικών διαφημίσεων στον επαρχιακό τύπο δεν έχουν, μέχρι σήμερα, δημοσιοποιηθεί. Οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, δηλ. η εφημερίδα να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία, να εκδίδεται τουλάχιστον επί τριετία, να απασχολεί τουλάχιστον ένα (1) δημοσιογράφο, ασφαλισμένο σε ένα από τα γνωστά ταμεία του κλάδου, θεωρούνται δυσβάστακτες από την εργοδοτική πλευρά. Όμως ήδη το 90% των τίτλων της περιφέρειας, όπως δηλώνει, δεν είχε και δεν έχει μέχρι σήμερα πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση, ανεξαρτήτως από το αν εκπλήρωνε -ή εκπληρώνει- τα ανωτέρω κριτήρια.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας στη Βουλή, σε πρόσφατη συζήτηση Επερώτησης για την κατανομή των κρατικών διαφημίσεων στις εφημερίδες, το 85% της κρατικής διαφήμισης προέρχεται από φορείς (ΔΕΚΟ κ.α. δημόσιες επιχειρήσεις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο) που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του Νόμου και δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Υπουργείου.
Βέβαια, με βάση τον νόμο, ο επαρχιακός τύπος έπρεπε να λαμβάνει τουλάχιστον το 30% των (με στενή έννοια) κρατικών διαφημίσεων στον έντυπο Τύπο. Εκτιμάται, εν τούτοις, ότι δεν λαμβάνει ούτε το 20%.
Εκτός μεμονωμένων-ολιγάριθμων περιπτώσεων, ο κανόνας για τις επαρχιακές εφημερίδες είναι είτε η μη πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση, είτε αυτή να αποτελεί μικρό ποσοστό των εσόδων τους. Τα προβλήματα διαφάνειας, διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Τύπου, αποφυγής διατήρησης κρατικοδίαιτων -και κατά τα λοιπά μη βιώσιμων-εφημερίδων και διαφανούς κατανομής της κρατικής διαφήμισης, εκφεύγουν του αντικειμένου της υπό συζήτηση ρύθμισης και της Διαιτησίας. Ωστόσο θα ήταν θετικό και θεμιτό τα ίδια τα μέρη να αναζητήσουν από κοινού κατάλληλες λύσεις σε ένα πρόβλημα που, πέραν των οικονομικών του διαστάσεων, είναι κατ’ εξοχή πρόβλημα διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας των ΜΜΕ.
‘Ότι, εκ της φύσεως της συμβάσεως (τοπική ομοιοεπαγγελματική) και της ετερογένειας των επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρούσα (από σημαντικότατους τίτλους νομαρχιακής και περιφερειακής εμβέλειας μέχρι μικρές-προσωπικές επιχειρήσεις με ελάχιστους -ή και κανένα-δημοσιογράφους-συντάκτες υπαγόμενους στην παρούσα), δεν διατίθεντο αντιπροσωπευτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των εργοδοτών-μελών των εμπλεκομένων οργανώσεων, ούτε κατέστη δυνατόν να διαμορφωθεί πλήρης και επαρκής εικόνα για το κόστος, τα έσοδα και τη διάρθρωση αυτών, την απασχόληση (μισθωτών ή κατ’ αποκοπή συνεργαζόμενων) συντακτών, για τη σημασία των εσόδων από κρατικές διαφημίσεις, την εξέλιξη των τιμών πώλησης των τίτλων και για την εν γένει οικονομική τους κατάσταση, για την οποία υπάρχουν πλήρως διιστάμενες απόψεις μεταξύ της εργατικής και της εργοδοτικής πλευράς.
Ότι η Πρόταση Μεσολαβητή έχει μη υποχρεωτικό, συμβιβαστικό και, εν πολλοίς, διερευνητικό χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολύνει την σύναψη ΣΣΕ, διαμορφώνεται δε με βάση τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που κατατέθηκαν από τα μέρη, τα οποία ο Μεσολαβητής μπόρεσε να εξετάσει, να συνεκτιμήσει και να συνθέσει κατά τη διάρκεια της μεσολαβητικής διαδικασίας.
Η Πρόταση Μεσολάβησης λαμβάνεται υπ’ όψιν στη Διαιτησία, ιδίως στο μέτρο που θα έχει επαρκώς τεκμηριώσει ή βασίσει σε ρητή συμφωνία των μερών τις επιμέρους ρυθμίσεις που προτείνει. Όμως δεν αποτελεί αναγκαστικό δεδομένο για αυτήν, στο μέτρο που η Διαιτησία οφείλει να επανεξετάσει τα πραγματικά δεδομένα και να σταθμίσει εκ νέου τις εκατέρωθεν δυνατότητες, ανάγκες και    συμφέροντα των μερών, προκειμένου να καταλήξει σε μια κατά το δυνατόν εφικτή και ισορροπημένη ρύθμιση, που θα υποκαθιστά την ελλείπουσα κοινή βούληση των μερών για τους όρους και το περιεχόμενο της υπό συζήτηση διετούς ΣΣΕ.
19. Τέλος ότι, με βάση τη ρητή και καταγεγραμμένη στα οικεία Πρακτικά Μεσολάβησης και Διαιτησίας βούληση των μερών, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα από την Α.Π. 223/2001, η ρύθμιση θα έχει διετή διάρκεια με έναρξη ισχύος την 1-1-2008 και λήξη την 31-12-2009.
Κατόπιν των ανωτέρω,
επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφ’ ενός της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων και των εργοδοτικών οργανώσεων α) Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και β) Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων – συντακτών ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων,
Η ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της παρούσας Απόφασης υπάγονται οι δημοσιογράφοι – συντάκτες μέλη της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, που είναι μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων.
Άρθρο 2 Βασικοί μισθοί
α. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην Απόφαση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2007, σύμφωνα με την από 29-6-2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 3/07) και την τροποποιητική αυτής από 12-7-2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 9/07), αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,45%.
β. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-4-2009 αυξάνονται περαιτέρω, από 1-5-2009, κατά ποσοστό 6%.
γ. Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών προϋπηρεσίας οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά 27 ευρώ από την 1-1-2008 και κατά 29 ευρώ από την 1-5-2009.
Άρθρο 3 Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων ΣΣΕ και Δ.Α, εφόσον ρητώς δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
 Άρθρο 4 Έναρξη και διάρκεια ισχύος
Η παρούσα Απόφαση είναι διετούς διάρκειας, με έναρξη ισχύος από την 1-1-2008 και λήξη την 31-12-2009.