Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού ΈργουΟι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν το Ειδικό έντυπο «Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου» στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του έργου, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο που έγινε η μεταβολή.

Από τις μεταβολές που έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν οι εργοδότες είναι:
-η αλλαγή της επωνυμίας
-η αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων ή της ιδιότητας αυτών
-η αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων (τα στοιχεία των υπευθύνων για μεταβολή των οποίων υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης είναι το όνομα, το επώνυμο και το όνομα του πατρός) ή του τόπου διαμονής τους
-η αλλαγή έδρας

Όλα αυτά δηλώνονται μία φορά είτε στο υποκατάστημα είτε στο παράρτημα του ΙΚΑ που υπάγεται η έδρα τους, αν έχουν απογραφεί και ως εργοδότες κοινής επιχείρησης είτε σε αυτό που έχει απογραφεί οποιοδήποτε από τα εκτελούμενα έργα τους. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης πρέπει να προσκομίσει στα λοιπά αρμόδια υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης μεταβολών.