Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη ΑΕΟι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στο ΙΚΑ εντός 30 ημερών τις αλλαγές των στοιχείων τους.
Η προθεσμία των 30 ημερών αρχίζει την επόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης καταχώρησης στο σχετικό μητρώο ανωνύμων εταιριών με το έντυπο «Δελτίο μεταβολής στοιχείων εργοδότη».