(Δ.Α. 43/2006) 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Δ.Α.: 43/2006
Στις 7.9.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ. στα γραφεία του ΟΜΕΔ, ο επιλεγείς με κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, διαιτητής Φώτης Κλαουδάτος, μετά από πρόσκληση των μερών, σύμφωνα με τον νόμο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερόμενων μερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και αφετέρου των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Κατέληξα στην απόφαση
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα Δ.Α. ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 3%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2006 με την ως άνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2006 κατά ποσοστό 3%.
3. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3%.
4. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.6.2007, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2007 κατά ποσοστό 3%.
Για τον καθορισμό των βασικών μηνιαίων μισθών λαμβάνεται υπόψη και η διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, σε όμοια ή συναφή καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας.
Άρθρο 3
Επιδόματα
Χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, των εκάστοτε μισθολογικών κλιμακίων.
α) Επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10%. Το επίδομα γάμου χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους και ακόμα στους χήρους-ες, διαζευγμένους-ες και στους άγαμους γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
β) Επίδομα οθόνης, σε ποσοστό 15%, για όσους χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
γ) Επιστημονικό επίδομα, σε ποσοστό 18%, στους πτυχιούχους ΑΕΙ και σε ποσοστό 14% στους πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ) Επίδομα ξένης γλώσσας, σε ποσοστό 5%, σε όσους κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κάνουν χρήση των γνώσεών τους, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών, επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου τίτλου προκειμένου για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού, μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.
ε) Επίδομα τέκνου, σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για το τρίτο παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται ο άλλος γονέας και λαμβάνει το επίδομα αυτό από τον εργοδότη του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εφόσον το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή οποιασδήποτε βαθμίδας, το επίδομα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση αποδεικνύεται με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτά το παιδί. Για τα αγόρια που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.
Άρθρο 4
Εφαρμογή όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Διευκρινίζεται ότι στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α. ή υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Δ.Α.34/2005, καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα Δ.Α.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας Δ.Α., αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.