(Δ.Α. 53/2008) 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2008 «Ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά»
Διαιτητής : Μαρία Ν . Ντότσικα
1. Με την αρ. πρωτ.037/27.6.2008 αίτηση της προς τον Ο.ΜΕ.Δ. η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, «για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις και η διαδικασία της μεσολάβησης, που διεξήχθη μεταξύ αυτής και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης , όπως εκπροσωπούνται νόμιμα δεν οδήγησαν σε κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
2. Την 9.7.2008 η Μαρία Ντότσικα αναδείχθηκα ως διαιτητής με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 1876/90 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την 14.7.2008 ανέλαβα τα καθήκοντα μου
4. Με την αρ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1952/16.7.2008 έγγραφη πρόσκληση μου, κάλεσα τα μέρη σε κοινή συνάντηση για να εκθέσουν τις απόψεις τους την 21.7.2008 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 5 και 15 παρ. 5 του Ν. 1876/90.
Κατά τη κοινή συνάντηση της 21.7.2008 παραστάθηκε, νόμιμα ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε) κος Παν, Κυριακούλιας και ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κος Θ. Καμενόπουλος, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης της αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν εκπροσωπήθηκαν
Στη κοινή συνάντηση αυτή οι απόψεις των μερών έχουν ως εξής:
Η εργατική πλευρά υποστήριξε τα εξής :
ι) Ως προς την αρμοδιότητα των δικηγορικών συλλόγων να συνάψουν σσε το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 2336/1995 ορίζει ρητά την συγκεκριμένη ικανότητα για σύναψη σσε, αναφερόμενο στα ΝΠΔΔ, δηλαδή τους Δικηγορικούς Συλλόγους, όπου ανήκουν οι δικηγόροι εργοδότες.
ιι) Ως προς το είδος της συλλογικής ρύθμισης, που ζητεί η ομοσπονδία, αυτή εμπίπτει στην παρ. 1β του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, δηλαδή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας τριών περιοχών αρμοδιότητος των καλούμενων Δικηγορικών Συλλόγων. Επισημαίνεται ότι η καταγραφή των ειδών κλαδικών σσε είναι ενδεικτική και ζητούμε την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης όπως η αίτηση.
Η εργοδοτική πλευρά υποστήριξε τα εξής:
ιι) οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως εκ της φύσεως και του σκοπού τους δεν δύναται να διαδραματίζουν και τον ρόλο της εργοδοτικής εκπροσώπησης για σύναψη ΣΣΕ, ως η προκειμένη, παραπέμποντας στις σκέψεις και τα επιχειρήματα του από 4.12.2006 εγγράφου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας -Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) και
ιι)σύμφωνα με την 5930/2005 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους σε πανελλήνια έκταση, λόγω της μη ύπαρξης από εργοδοτικής πλευράς αντίστοιχης πανελλήνιας οργάνωσης που να καλύπτει τους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας, δεν μπορεί να συναφθεί αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ, ούτε να διεξαχθεί και διαιτητική διαδικασία, παρά μόνο με την εκπροσώπηση όλων των Δικηγορικών Συλλόγων, με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
Από τα ανωτέρω προκύπτει νόμιμη διάφορα η οποία εντοπίζεται στα εξής ζητήματα :
1)Εξειδίκευση της νομικής θεμελίωσης της αρμοδιότητας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας να εκπροσωπούν εργοδοτικά συμφέροντα για την σύναψη σσε για τους εργαζόμενους στα δικηγορικό γραφεία της τοπικής έκτασης της αρμοδιότητας τους.
2) Νομιμότητα της τοπικής έκτασης ισχύος σσε στην περίπτωση κατάρτισης συλλογικής ρύθμισης σσε ή δα με την δέσμευση περισσοτέρων του ενός δικηγορικών συλλόγων.
Σε ότι αφόρα το περιεχόμενο των προς ρύθμιση θεμάτων, μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης δηλαδή την σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μερών οι θέσεις των μερών συνοψίζονται ως εξής :
Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) δήλωσε ότι έχει εντολή -εξουσιοδότηση από το ΔΣ του ΔΣΑ να θέσει μόνο τα νομικά ζητήματα – ενστάσεις στα οποία αναφέρθηκε, αφού κατά την άποψη του ΔΣΑ δεν μπορεί να συναφθεί νομίμως σσε παρέλκει η εξέταση των ζητημάτων ουσίας.
Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς δήλωσε ότι το ελάχιστο ποσοστό αυξήσεων έναντι της ΔΑ 43/2006 είναι 3% από 1.1.2008 και 5% από 1.9.2008, όπως η κλαδική σσε της παροχής υπηρεσιών 2008 ήτοι 3,5% από 1.1.2008 και 3,2% από 1.9.2008.
Τέλος συμφωνήθηκε παράταση της διαδικασίας διαιτησίας, ώστε τα μέρη να διατυπώσουν αναλυτικά της απόψεις τους επί των θεμάτων της νομικής έως 30.9.2008
Κατόπιν των ανωτέρω
και ενόψει της σοφούς αδυναμίας των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1. Την αριθ. 142/21Μ/21.1.2008 αίτηση της εργατικής πλευράς για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικό Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία νόμιμα κοινοποιήθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
2. Την από 18.12.2007 καταγγελία της υπ’ αριθμ. 43/2006 ΔΑ (Π.Κ. 27/25.9.2006),
εκ μέρους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) με πρόσκληση για διαπραγματεύσεις για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, η οποία νόμιμα κοινοποιήθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.
Την αριθ 1655/2008 Έκθεση του Μεσολαβητή Ι. Μαντούβαλου με την οποία διαπιστώθηκε άρνηση μεσολάβησης εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς και η οποία κοινοποιήθηκε από την μεσολαβητή σε όλα τα μέρη της εργατικής και εργοδοτικής πλευράς. Η έκθεση αυτή αναφέρεται ειδικά στις απόψεις των μερών, όπου ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υποστήριξε επί λέξει τα εξής:
«α) ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως εκ της φύσεως και του σκοπού τους δεν δύναται να διαδραματίζουν και τον ρόλο της εργοδοτικής εκπροσώπησης για σύναψη ΣΣΕ, ως η προκειμένη, παραπέμποντας στις σκέψεις και τα επιχειρήματα του οπό 4.12.2006 εγγράφου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας – Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) και β) ότι σύμφωνα με την 5930/2005 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία αφορά τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους σε πανελλήνια έκταση, λόγω της μη ύπαρξης από εργοδοτικής πλευράς αντίστοιχης πανελλήνιας οργάνωσης, που να καλύπτει τους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας, δεν μπορεί να συναφθεί αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ, ούτε να διεξαχθεί και διαιτητική διαδικασία, παρά μόνο με την εκπροσώπηση όλων των Δικηγορικών Συλλόγων, με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο».
και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων επί των ως άνω ενστάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απάντησε επί λέξει ως εξής :
«Η εργατική πλευρά ζήτησε την απόρριψη των ενστάσεων της εργοδοτικής πλευράς διότι α) το άρθρο 12 του Ν. 2336/95 είναι σαφές και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ως ΝΠΔΔ είναι εργοδότες. Επομένως δύνανται να συνάψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και β) η συγκεκριμένη ΣΣΕ δεν είναι πανελλαδικής εκτάσεως, αφορά τους τρεις (3) κληθέντες Δικηγορικούς Συλλόγους και κατ’ αποτέλεσμα, αφορά πρόσκληση για σύναψη τριών (3) τοπικών κλαδικών ΣΣΕ σε μία ενιαία ρύθμιση. Ως εκ τούτου οι κληθέντες Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν δυνατότητα και υποχρέωση σύναψης ΣΣΕ».
3. Το αρ. πρωτ, Ο.ΜΕ.Δ 2038/22.7.2008 έγγραφο μου, με το οποίο ζητήθηκε από τα μέρη να εκθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τα θέματα που προέκυψαν στην κοινή συνάντηση της 21.7.2008 και διαβιβάσθηκε καθαρογραμμένο το Πρακτικό Διαιτησίας της συνάντησης αυτής .
4. Το αρ. πρωτ. 2353/22.9.2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) , με το οποίο ανέπτυξε τις απόψεις σε σχέση με τα θέματα, που τέθηκαν προς τα μέρη με το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 2038/22.7.2008 έγγραφο μου.
5. Το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 2372/23.9.2008 έγγραφο μου, με το κοινοποιήθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς το αρ. πρωτ. 2353/22.9.2008 έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) με το οποίο ζητήθηκε από αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους
6. Το γεγονός ότι στη διαδικασία διαιτησίας εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς, εκπροσωπήθηκε μόνον ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ, αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν εκπροσωπήθηκαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς. Σημειώνεται δε ότι μετά την κοινή συνάντηση της 21.7.2008, αν και κλήθηκαν με το αρ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ 1952/2008 έγγραφο μου να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της νομικής και ουσιαστικής διαφοράς, που αναδέχθηκαν κατά την διαδικασία διαιτησίας δεν ανταποκρίθηκαν, με εξαίρεση τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που δήλωσε προφορικώς, ότι εμμένει στις απόψεις που εξέφρασε κατά την διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας. Διευκρινίζεται όμως ότι στο πλαίσιο της συλλογικής διαφοράς, που άρχισε με την από 18.12.2007 αίτηση όπως αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω, η εργοδοτική πλευρά, δηλαδή οι προσκληθέντες Δικηγορικοί Σύλλογοι, δεν διατύπωσαν απόψεις επί της ουσιαστικής διαφοράς συμφερόντων τόσο κατά την διαδικασία μεσολάβησης, όσο και κατά την διαδικασία διαιτησίας.
7. Το γεγονός ότι, όπως γίνεται δεκτό από την νομολογία (ΑΠ 1041/2008 ΝΟΜΟΣ) , η οποία έκρινε ως άκυρη την ΔΑ 25/2003 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χωράς» και επικύρωσε την απόφαση του Εφ. Αθηνών 5930/2005 η επιδιωκόμενη συλλογική ρύθμιση, όπως και αυτή του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων είναι κλαδική, επειδή αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας, όλων των εργαζομένων σε δικηγορικά γραφεία, ήτοι ομοειδείς επιχειρήσεις, χωρίς να καθορίζει και το είδος της εργασίας, που παρέχουν σε αυτά οι ίδιοι, φέρει τον χαρακτήρα κλαδικής ΣΣΕ. Εξάλλου τόσο οι Σύλλογοι Συμβολαιογράφων, όσο και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι είναι ΝΠΔΔ στην περιφέρεια των οποίων ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου οι Δικηγόροι της περιφέρειας του Πρωτοδικείου, όπου και η έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο εγγράφονται υποχρεωτικώς οι δικηγόροι (αρ. 193, 194 και 195 του Κώδικα Δικηγόρων Ν.3026/1954), Συνεπώς οι κλαδικές ΣΣΕ του προσωπικού των δικηγορικών γραφείων συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις , που καλύπτουν του εργαζομένους, και από την εργοδοτική πλευρά οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε), εκπροσωπεί τους εργαζομένους, των δικηγορικών γραφείων όλης της χώρας αλλά στην παρούσα συλλογική διαπραγμάτευση απευθύνθηκε μόνον σε τρεις δικηγορικούς συλλόγους με σκοπό την επίτευξη τοπικής κλαδικής ΣΣΕ για το προσωπικό των δικηγορικών γραφείων που απασχολούνται από δικηγόρους μελών των τριών προσκληθέντων δικηγορικών συλλόγων. Με τη σκέψη αυτή η νομική αντίρρηση που διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών με αναφορά στην απόφαση Εφ. Αθηνών 5930/2005 δεν ευσταθεί, αφού η απόφαση αυτή, την οποία άλλωστε επικύρωσε και η ΑΠ 1041/2008, αναφέρεται στην κατάρτιση εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στα συμβολαιογραφεία όλης της χώρας, ενώ στην προκειμένη περίπτωση εξετάζεται η κατάρτιση τοπικής κλαδικής ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στα δικηγορικά γραφεία Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έπειτα από την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και την άρνηση μεσολάβησης των προσκληθέντων δικηγορικών συλλόγων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
8. Την από 2.4.2008 ΕΓΣΣΕ (Πρ. Κατ Υπ, Απ & Κ.Π, 13/18.4.2008 ) με την οποία οι αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν σε ποσοστό 3,45% από 1.1.2008 και σε ποσοστό 3% από 1, 9.2008 .
9. Την ΔΑ 11/2008 (Πρ. Κατ Υπ,Απ & Κ.Π, 6/6.6..2008 ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων όλης της χώρας με την οποία οι αποδοχές των εργαζομένων έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 3.5% από 1.1.2008 και όπως αυτοί θα ισχύουν την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,2%.
10. Τις νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για τον πληθωρισμό του 2008 και του 2009 που ακολούθησαν την σύναψη της από 2.4.2008 ΕΓΣΣΕ και ειδικότερα τις πρόσφατες τάσεις του πληθωρισμού καθώς και την σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΓΔΤΚ των μηνών Απριλίου – Αυγούστου 2008 , προς τον αντίστοιχο Απριλίου – Αυγούστου 2007, σύμφωνα με τις οποίες η αύξηση είναι 4,4% έναντι αύξησης 2,5% κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2007 προς το 2006 και για τον Απρίλιο ανήλθε σε 4,9% και διατηρήθηκε για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο , Ιούλιο σε 4,8% .
11. Το γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση του μέσου ετήσιου πληθωρισμού για το έτος 2008 σε επίπεδο 4,6%, όπως δείχνουν έγκυρες οικονομικές εκτιμήσεις ( βλ Economic Intelligent Unit, Country Report for Greece Aug. 27th 2008).
12. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία μεσολάβησης αλλά και τη διαδικασία διαιτησίας δεν διατυπώθηκαν απόψεις για το ουσιαστικό περιεχόμενο της επιδιωκόμενης συλλογικής ρύθμισης εκ μέρους των προσκληθέντων δηλαδή των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά μόνον η εργατική πλευρά διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως προαναφέρθηκε και οι οποίες είναι κατά την κρίση μου εύλογες, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα σημεία 8, 9, 10 και 11 ανωτέρω.
13. Την ανάγκη να ρυθμισθούν με διαιτητική απόφαση οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα δικηγορικά γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ενόψει της διαπιστωμένης αδυναμίας των μερών να συνάψουν συλλογική σύμβαση εργασία. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στην άρνηση μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς, η οποία συνεχίσθηκε και κατά την διαδικασία διαιτησίας, παρά την προσπάθεια, που καταβλήθηκε κατά την διαδικασία διαιτησίας να συζητηθούν θέματα ουσίας και να αναδειχθεί η ουσιαστική διαφορά συμφερόντων, που συνοδεύει τα νομικά ζητήματα, που έθεσε ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ οι σιωπηρώς αρνούμενοι την συλλογική διαπραγμάτευση και την συμμετοχή στη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας Δικηγορικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, ενημερώθηκαν εγγράφως για όλα τα ζητήματα, που προέκυψαν κατά την διαδικασία Διαιτησίας.
η απόφαση μου έχει ως εξής:

Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Με αυτή τη διαιτητική απόφαση ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Αρθρο 2 Βασικοί μισθοί
1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με την ως άνω αύξηση, αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,2%.
Για τον καθορισμό των βασικών μηνιαίων μισθών, λαμβάνεται υπόψη και η διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, σε όμοια ή συναφή καθήκοντα. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα πιστοποιητικά εργασίας.

Αρθρο 3 Επιδόματα
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς, των εκάστοτε μισθολογικών κλιμακίων.
α . Επίδομα γάμου , σε ποσοστό 10%. Το επίδομα γάμου χορηγείται στους έγγαμους εργαζόμενους και ακόμα στους χήρους/ρες, διαζευγμένους/νες και στους άγαμους γονείς, εφόσον αυτοί έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών.
β. Επίδομα οθόνης, σε ποσοστό 15%, για όσους χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
γ . Επιστημονικό επίδομα , σε ποσοστό 18%, στους πτυχιούχους ΑΕΙ και σε ποσοστό 14% στους πτυχιούχους ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
δ . Επίδομα ξένης γλώσσας , σε ποσοστό 5%, σε όσους, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, κάνουν χρήση των γνώσεων τους, σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση τίτλου σπουδών, επιπέδου Proficiency ή αντίστοιχου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση τέτοιου τίτλου προκειμένου για πτυχιούχους σχολών του εξωτερικού, μέσης, ανώτερης ή ανωτάτης εκπαίδευσης.
ε. Επίδομα παιδιού , σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για το τρίτο παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του εάν εργάζεται ο άλλος γονέας και λαμβάνει το επίδομα αυτό από τον εργοδότη του μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εφόσον το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή οποιασδήποτε βαθμίδας, το επίδομα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση όχι πλέον της συμπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του. Η φοίτηση αποδεικνύεται με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτά το παιδί. Για τα αγόρια που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση της στρατιωτικής θητείας,

Αρθρο 4 Εφαρμογή όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Διευκρινίζεται ότι στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που ρυθμίζουν θεσμικά θέματα.

Αρθρο 5 Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης
Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ΔΑ 43/2006 καθώς και όλοι οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται με την παρούσα διαιτητική απόφαση.

Αρθρο 6 Έναρξη ισχύος – Διάρκεια
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2008.