Δικαιώματα και υπογραφές από λογιστές – φοροτέχνεςΤα δικαιώματα για υπογραφές και τήρηση των λογιστικών βιβλίων από λογιστές – φοροτέχνες, κατά κατηγορία αδείας καθορίζονται ως εξής (Π.Δ. 340/98, ΦΕΚ228Α/β.10.98, άρθρο 4 παρ. 5 Κ.Φ.Α.Σ.).

α) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτέχνη Δ΄ τάξης συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. και οι οποίες έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα που δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπόμενου ορίου τήρησης βιβλίων β` κατηγορίας. Π.χ. αν το όριο τήρησης βιβλίων β` κατηγορίας είναι 1.500.000 ευρώ, τότε αυτοί που έχουν άδεια Δ` τάξης μπορούν να υπογράψουν και σε επιχειρήσεις β` κατηγορίας, όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ (1.500.000 χ 10% = 150.000 ευρώ).

β) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτέχνη Γ` τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πάνω σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.

γ) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτέχνη Β` τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πάνω σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και σε επιχειρήσεις που τηρούv βιβλία Β` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ (καθώς και σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. και έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα που δεν υπερβαίνουν το όριο της Β` κατηγορίας βιβλίων προσαυξημένο κατά 40% Π.χ. αν το όριο για τήρηση βιβλίων β` κατηγορίας είναι μέχρι 1.500.000 ευρώ, τότε αυτοί που κατέχουν άδεια Β` τάξης διενεργούν εργασίες και υπογράφουν σε βιβλία γ` κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. που έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.100.000 ευρώ (1.500.000 Χ 1,40 = 2.100.000 ευρώ).

δ) Όσοι κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστική – φοροτέχνη Α` τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πάνω σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το όριο ετήσιων ακαθάριστων εσόδων.

Προσοχή: Όποιος λογιστής – φοροτέχνης αναλαμβάνει εργασίες πέρα από τα όρια της αδείας του τιμωρείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο σε πρόστιμο από 146,74 ευρώ. μέχρι 1.467,35 ευρώ. Το πρόστιμο μπορεί να τριπλασιαστεί αν μέσα σε 3 χρόνια ο λογιστής επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση για την οποία τιμωρήθηκε. Αν μέσα στην τριετία ο λογιστής επαναλαμβάνει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά, τότε ανακαλείται η άδεια άσκησης του επαγγέλματος «λογιστή – φοροτέχvη» (άρθρο 18 Π.Δ. 340/98).