Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ΟΑΕΔ είναι τα ακόλουθα:-Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86.
-Αστυνομική ταυτότητα
-Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας (αν δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης)
-Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη
-Ένσημα ή απόσπασμα λογαριασμού ασφάλισης ή βεβαιώσεις ενσήμων του θεωρημένου από το ΙΚΑ για την τελευταία 2ετία
-Έγγραφο καταγγελίας σύμβασης εργασίας