Δικαιολογητικά για την χορήγηση εξάμηνης προστασίας μητρότηταςΠοια δικαιολογητικά θα πρέπεινα υποβάλουν στον ΟΑΕΔ οι δικαιούχες μητέρες:

-Αναλυτικός λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ για το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης της αδείας κυοφορίας- λοχείας
-Διαβατήριο ή ταυτότητα
-Άδεια διαμονής και εργασίας όπου χρειάζεται
-Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα γνωστοποιήσει τον ΟΑΕΔ για οποιαδήποτε μεταβολή στην εργασιακή της σχέση, καθώς και τον ΑΦΜ και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ.
-Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορία- λοχεία) από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
-Βεβαίωση εργοδότη από την οποία και προκύπτει ότι υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της μητρότητας.