ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

(Αριθ. Πρωτ. Τ01/652/950/30.9.02)Με αφορμή έγγραφη επισήμανση, από τον Συντονιστή 9ης Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής Νομαρχίας Αθηνών, ότι οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων του Ιδρύματος δεν αντιμετωπίζουν ενιαία, ως προς την έναρξη καταβολής ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, τις αιτήσεις ασφ/νων του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ για συνταξιοδότηση, που υποβάλλονται βέβαια εντός της τριμήνου προθεσμίας από την κοινοποίηση της απόφασης του κύριου φορέα αλλά εμπεριέχουν και αίτημα για αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, η έναρξη συνταξιοδότησης του IΚΑ-ΤΕΑΜ προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με την οποία ο ενδιαφερόμενος ασκεί το ήδη θεμελιωθέν στο πρόσωπό του δικαίωμα.

Από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.1539/85 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 997/79 ορίζεται ότι :

α) Η καταβολή της σύνταξης από το IΚΑ-ΤΕΑΜ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της σύνταξης από το φορέα κύριας ασφάλισης.

β) Σε περίπτωση που η αίτηση . . . υποβληθεί μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Αν το δικαίωμα σε σύνταξη από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ θεμελιώνεται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.

Επίσης είναι γνωστό ότι είναι δυνατόν και στο IΚΑ- ΤΕΑΜ να συμπληρωθούν οι γενικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για συνταξιοδότηση γήρατος, αναπηρίας, θανάτου με χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας.

Δηλαδή εφαρμόζονται και στο IΚΑ – ΤΕΑΜ οι διατάξεις του ν.1358/83 τόσο για τη, θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε σύνταξη όσο και την προσαύξηση του ποσού της.

Η υποβολή της αίτησης για αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου και συνταξιοδότησης συνιστά την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης και προσδιορίζει το χρονικό σημείο για την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή της συνταξιοδοτικής παροχής.

Επομένως σε περίπτωση που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με το συνυπολογισμό και χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με τις διατάξεις του ν. 1358/83 η έναρξη καταβολής της σύνταξης προσδιορίζεται από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση.

Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας για προσαύξηση του ποσού σύνταξης.

Τέλος, προκειμένου η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης ΙΚΑ – ΤΕΑΑΜ να συμπίπτει με αυτή του ΙΚΑ, επισημαίνουμε και πάλι ότι οι υπηρεσίες μας πρέπει να ενημερώνουν τους υποψήφιους συνταξιούχους για την ταυτόχρονη υποβολή της αίτησης ΙΚΑ και ΙΚΑ – ΤΕΑΜ.