ΔΙΔΑΔ/Γ.35.59/2887/οικ.5494/14-03-2024
Κατάλογος Ιδιωτών – Εμπειρογνωμόνων – προϋποθέσεις εγγραφής στον Κατάλογο για την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Στελεχών Δημοσίου του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 5062/2023 (Α’ 183)

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Γ.35.59/2887/οικ.5494/2024

(ΦΕΚ Β’ 1819/26-03-2024)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 183) και ιδίως του άρθρου 9 και της παρ. 5 του άρθρου 16 αυτού, β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26),
γ) του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 54),
δ) των άρθρων 68-75 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232),
η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
ια) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ιβ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ.5/7/18574/9-11-2023, κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός αποζημιώσεων των Προέδρων, των μελών και των γραμματέων των επιτροπών επιλογής στελεχών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 5062/2023 “Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους και λοιπές διατάξεις” (Α’ 183)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1214).

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/35/13.3.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι διατάξεις της είναι θεσμικού χαρακτήρα.

4. Τη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διατυπώθηκε βάσει των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 5062/2023,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση Καταλόγου Ιδιωτών-Εμπειρογνωμόνων

Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατάλογος ιδιωτών εμπειρογνωμόνων, από τον οποίο ορίζονται μέλη των Επιτροπών Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 5062/2023 για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β.

Άρθρο 2
Εγγραφή στον Κατάλογο -Προϋποθέσεις

1. Στον κατάλογο ιδιωτών -εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του ν. 5062/2023, εγγράφονται κατόπιν αίτησής τους:
α. Φυσικά πρόσωπα, μη συνδεόμενα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με έμμισθη εντολή με το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιους οργανισμούς, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Μητρώου Δημόσιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατης Εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αρμοδίως αναγνωρισμένων ως ακαδημαϊκά ισοδύναμων ή ισότιμων ή επαγγελματικά ισοδύναμων και, επιπλέον, διαθέτουν:
αα. αναγνωρισμένο διδακτορικό δίπλωμα ή αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης σε έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω τομείς: α) Διοίκηση/Δημόσια Διοίκηση, β) Νομική/Πολιτική Επιστήμη, γ) Οικονομία, δ) Επιστήμες Μηχανικού, ε) Τεχνολογία/Πληροφορική, στ) Περιβάλλον/Ενέργεια, ζ) Υγεία, η) Δημόσια Υγιεινή/Ασφάλεια Τροφίμων θ) Υποδομές -Μεταφορές, ι) Πολιτισμός/Αθλητισμός, ια) Εργασία/Κοινωνική Ασφάλιση/Κοινωνική Πρόνοια, ιβ) Εκπαίδευση, ιγ) Αγροτική Οικονομία/Παραγωγή, ιδ) Επικοινωνία/ΜΜΕ, ιε) Τουρισμός, ιστ) Μετανάστευση/Άσυλο/Προστασία Πολίτη,
ββ εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω τομείς.
β. Ομότιμοι καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω τομείς.
γ. Πρώην μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, ανεξάρτητων, συνταγματικά κατοχυρωμένων ή μη, αρχών, οι οποίοι δεν ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή επαγγελματική δραστηριότητα ή καθήκοντα σε οποιαδήποτε θέση του δημόσιου τομέα, με ειδίκευση σε έναν από τους παραπάνω τομείς, όπως αυτή προκύπτει από το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής, στην οποία διατέλεσαν μέλη.

2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον κατάλογο:
α) Όσοι καταδικάστηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα ανωτέρω πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
β) όσοι έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση, γ) όσοι υπόκεινται σε απαγόρευση διορισμού έως πέντε (5) ετών από τη διαπίστωση της παράβασης, βάσει της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4622/2019.

Άρθρο 3
Διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο

1. Η εγγραφή στον κατάλογο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στη διαδικτυακή πύλη του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην πρόσκληση ορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγγραφής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για έναν ή δύο τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. (α) υποπ. (αα). Η αίτηση υποβάλλεται με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και αμφότερα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτά. Η αυθεντικοποίηση του αιτούντος γίνεται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζονται ένα ή περισσότερα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. για την εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται μέλη του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. ή υπάλληλοι της Γραμματείας του που θα παράσχουν επιστημονική ή διοικητική στήριξη.

Άρθρο 4
Τήρηση καταλόγου – Διαδικασία ελέγχου προσόντων

1. Οι αιτούντες εντάσσονται στον δηλωθέντα ή τους δηλωθέντες τομείς του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (α) υποπ. (αα) μετά από έλεγχο της συνάφειας της επιστημονικής ή επαγγελματικής τους εξειδίκευσης και ενημερώνονται σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Ο κατάλογος ιδιωτών εμπειρογνωμόνων συντάσσεται ανά τομέα, αναφέρει την ιδιότητα εκ των οριζομένων στο άρθρο 2 παρ. 1 με την οποία κρίνονται επιλέξιμοι, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και επικαιροποιείται το αργότερο ανά δίμηνο. Με μέριμνα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ενημερώνονται τα οικεία Υπουργεία για την ανάρτηση και την επικαιροποίηση του καταλόγου.

2. Όταν ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός πρόκειται να συγκροτήσει Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 5062/2023 και επιθυμεί να διορίσει ιδιώτηεμπειρογνώμονα, επιλέγει τρεις από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους εμπειρογνώμονες.

3. Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους ανωτέρω υποψηφίους όπως υποβάλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα που αποτέλεσαν τη βάση εγγραφής τους στον κατάλογο.

4. Η συνδρομή των προσόντων αυτών διαπιστώνεται από τον κατά το άρθρο 3 παρ. 3 ορισθέντα σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

5. Ο Υπουργός επιλέγει ιδιώτη-εμπειρογνώμονα μεταξύ αυτών που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους.

Άρθρο 5
Διαγραφή από τον Κατάλογο -Προϋποθέσεις

1. Το Α.Σ.Ε.Π. προβαίνει σε διαγραφή ιδιώτη -εμπειρογνώμονα από τον κατάλογο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Μετά από αίτημα του εγγεγραμμένου υποβαλλόμενο στο Α.Σ.Ε.Π.
β. Εάν, κατά τον έλεγχο της συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων από το Α.Σ.Ε.Π., εγγεγραμμένος στον κατάλογο δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ή εάν διαπιστωθεί κατά τον διενεργούμενο έλεγχο ότι δεν κατέχει ή δεν αποδεικνύει προσηκόντως κάποιο από τα απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο διαγραφείς και ο αρμόδιος Υπουργός. Εάν κανείς από τους τρεις ιδιώτεςεμπειρογνώμονες που αρχικά επελέγησαν δεν αποδείξει ότι κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα, ο Υπουργός δύναται να ζητήσει τον έλεγχο άλλου ιδιώτη-εμπειρογνώμονα από τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο.
γ. Εάν επισυμβεί διορισμός ή πρόσληψη, αναδιορισμός ή ανάληψη θέσης στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
δ. Εάν συντρέξει κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 2 του άρθρου 2.

2. Η ημερομηνία διαγραφής από τον κατάλογο ανατρέχει στην ημερομηνία υποβολής της αίτησης διαγραφής, πλην των λοιπών περιπτώσεων, οπότε η διαγραφή χωρεί από το γεγονός που συνιστά τον λόγο διαγραφής. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής τους. Αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 5062/2023, οι οποίες ελήφθησαν με τη συμμετοχή ιδιώτη εμπειρογνώμονα που εκ των υστέρων διεγράφη, δεν θίγονται.

3. Ιδιώτης εμπειρογνώμονας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος διαγραφής των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 1 οφείλει να ενημερώνει αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. καθώς και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην οποία έχει οριστεί, και να απέχει, από κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2024

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ