ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600/31-05-2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 1692/27.6.2006 (Β’ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/43/7600/2022

(ΦΕΚ Β’ 2995/10-06-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α’ 126),
β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007 (Β’ 1769) απόφαση,
β) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659) και ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/31-01-2020 (Β’ 409) υπουργικές αποφάσεις.

3. Το υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/4/12800/4-4-2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε
(5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ως εξής: από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 7.30 π.μ. έως 8.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.
Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής: Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 14.00. Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00. Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.
Η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο κατά τα ανωτέρω γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 7.30 π.μ. έως 3.00 μ.μ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ