ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728/08-02-2024
Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Αθήνα, 8-2-2024
Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106 74, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ped.hrm@ypes.gov.gr
e-peitharxika@aead.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

ΣΧΕΤ:  Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/11-1-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ38Γ46ΜΤΛ6-ΧΗ5) «Έναρξη καταχώρισης στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» και καθορίστηκαν οι κατά περίπτωση σχετικές προθεσμίες ενέργειας των χρηστών της εφαρμογής, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνονται οι προθεσμίες προς ενέργεια και ως εκ τούτου ο πίνακας ενεργειών ανά χρήστη διαμορφώνεται ως εξής:

ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Δ/νση Προσωπικού)
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και εν συνεχεία καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης, για την οποία επιλήφθηκε μονομελές πειθαρχικό όργανο ή ΔΣΈως 8/3/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν μετά την 1/1/2022 και κατέληξαν σε ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης και εν συνεχεία καταχώριση της νέας ΕΔΕΈως 8/3/2024
Προκαταρκτικές εξετάσεις και ΕΔΕ που ανατέθηκαν από 1/1/2022 και κατέληξαν σε διαπίστωση μη τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματοςΈως 8/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες δεν προηγήθηκε ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)Έως 8/3/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ για τις οποίες εκδόθηκε κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο ΠΣ μετά την 1/1/2022 και για τις οποίες προηγήθηκε μεν ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση αλλά διενεργήθηκε πριν την 1/1/2022 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης (δηλαδή χωρίς να γίνει σύνδεση με καταχωρισθείσα ΕΔΕ ή προκαταρκτική εξέταση)Έως 8/3/2024

ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Δ/νση Προσωπικού)
Προσφυγές ή αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων ή ΔΣ και κατά αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων που ασκήθηκαν μετά την 1/1/2022. Εφόσον η προσφυγή ή η αίτηση ακύρωσης αφορά υπόθεση που πρέπει να έχει καταχωριστεί στα άλλα υποσυστήματα της εφαρμογής θα πρέπει αυτή η καταχώριση να έχει προηγηθεί.Από 15/4/2024 έως 30/4/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021 και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης ως νέαςΈως 12/4/2024
Για πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε πρώτο βαθμό και η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματαΑπό 11/3/2024 έως 12/4/2024
Ερωτήματα για δυνητική αργία που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετάΈως 12/4/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετά και για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο πριν την 1/1/2021, με απευθείας καταχώριση της παράτασης ως νέα υπόθεσηΈως 12/4/2024
Ερωτήματα για παράταση της δυνητικής αργίας, που παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 και μετά και για τα οποία το αρχικό ερώτημα για δυνητική αργία παραπέμφθηκε στο συμβούλιο μετά την 1/1/2021. Για τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγγραφή της αρχικής υπόθεσης για τη θέση σε δυνητική αργία ώστε να συνδεθεί το αρχικό ερώτημα για θέση σε δυνητική αργία με το ερώτημα για την παράταση αυτής.Έως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ένστασης που κατατέθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με απευθείας καταχώριση της πειθαρχικής υπόθεσης ως νέαςΈως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό κατόπιν ένστασης που κατατέθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο από 1/1/2022 έως σήμερα, για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τη Διοίκηση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματα.Από 11/3/2024 έως 12/4/2024

ΧΡΗΣΤΗΣΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στα πειθαρχικά συμβούλια σε δεύτερο βαθμό αν η ένσταση κατατέθηκε μεν από 1η/1/2022 και μετά αλλά για πειθαρχική δίωξη που εκκίνησε πριν από την 1/1/2022, με απευθείας καταχώριση της υπόθεσης ως νέας γιατί η Δ/νση Προσωπικού δεν θα έχει καταχωρίσει την υπόθεση.Έως 12/4/2024
Άλλες υποθέσεις ενώπιον των ΠΣ που εκκρεμούν από 1/1/2021 (π.χ. αναπομπές, επιστροφή αποδοχών αργίας κλπ).Έως 12/4/2024
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΔΠΣ) σε πρώτο βαθμό κατά την 1/1/2021Από 11/3/2024 έως 12/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό κατά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις, για τις οποίες το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο εξέδωσε απόφαση πριν από την 1/1/2021 με απευθείας καταχώριση γιατί δεν θα έχει προηγηθεί καταχώριση από τον γραμματέα του οικείου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίουΈως 30/4/2024
Πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο ΔΠΣ σε δεύτερο βαθμό μετά την 1/1/2021 εφόσον πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες είχαν παραπεμφθεί την 1/1/2021 ενώπιον πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου και για τις οποίες θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταχώριση της ίδιας πειθαρχικής υπόθεσης από τον γραμματέα του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου για να συνδεθούν οι υποθέσεις στα διαφορετικά υποσυστήματαΑπό 15/4/2024 έως 30/4/2024

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό» και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Δ. www.aead.gr στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις» → «Πράξεις και Νόμοι».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση