ΔΙΔΑΔ/Φ.69/247/οικ.622/10-01-2024
Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α’ 62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Αθήνα, 10-1-2024
Αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/247/οικ.622

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 10674, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 13 13 337, -340, -250, -378,
E-mail: ped.hrm@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας του ν. 4795/2021 (Α΄62) – Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Σχετ.: 1) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/17-01-2022 (ΑΔΑ: 95Α546ΜΤΛ6-Γ3Κ) εγκύκλιος
2) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/231/οικ.8690/18-5-2023 (ΑΔΑ: 91ΟΚ46ΜΤΛ6-57Ω) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της αρ. 1 σχετικής εγκυκλίου και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11-4-2023 (Β’ 2474) (ΑΔΑ: 94ΠΜ46ΜΤΛ6-ΡΜΕ) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αναπληρώτριας Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» σας γνωρίζουμε ότι τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας. Ειδικότερα:

Α. ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 και της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11-4-2023 (ΑΔΑ: 94ΠΜ46ΜΤΛ6-ΡΜΕ) κοινής απόφασης προβλέπονται τα εξής όσον αφορά το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας:

Α.1. ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ [α. 1 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/989/οικ.6510/11-4-2023 (Β’ 2474) Απόφασης]

Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα) τηρείται ηλεκτρονικά Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας (εφεξής Μητρώο), το οποίο φιλοξενείται στην ομώνυμη ειδική ηλεκτρονική μικροεφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Απογραφή) και στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας.
Το Μητρώο δεν έχει περιορισμό κατώτατου ή ανώτατου αριθμού εγγεγραμμένων μελών. Αντίγραφο του Μητρώου σε μορφή αρχείου Excel θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο επικαιροποιείται ανά μήνα και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον κλάδο και τον φορέα της οργανικής θέσης των εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου, καθώς και τον φορέα, όπου ασκεί καθήκοντα Συμβούλου Ακεραιότητας, στην περίπτωση που το εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου έχει τοποθετηθεί σε Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας. Ειδικότερα, κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο, αντίγραφο του Μητρώου κατά τα ανωτέρω θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Σύμβουλοι Ακεραιότητας/ Μητρώο.

Α.2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους:

– πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι,
– μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
– κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό,
– οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού,
– έχουν τον Α’ βαθμό,
– έχουν τριετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία και
– διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 27 του ν. 4795/2021.

Οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Α.2.2. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δεν εγγράφονται στο Μητρώο υποψήφιοι, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021.

Ειδικότερα, δεν εγγράφονται στο Μητρώο οι υπάλληλοι:

α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και οποιαδήποτε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής ή στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απιστίας περί την υπηρεσία, απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δωροδοκίας, καταπίεσης, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας – αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών ή
β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α’ ή
γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή
δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής ή
ε) τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα ή έχουν τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής μικροεφαρμογής «Σύμβουλοι Ακεραιότητας» στην Απογραφή, στην οποία ο υποψήφιος εισέρχεται με την χρήση των κωδικών που προβλέπονται για την είσοδο στην Απογραφή και συγκεκριμένα με τη χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης (σχετική η αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434/31.05.2023 εγκύκλιος, ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0).
Ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της εν λόγω μικροεφαρμογής, τόσο για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο όσο και για τις Υπηρεσίες Προσωπικού κατά λόγο αρμοδιότητας, συμπεριλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Σύμβουλοι Ακεραιότητας/ Μητρώο.

Ο υποψήφιος επιλέγει την υποβολή νέας αίτησης και
α) Στην αίτηση εγγραφής συμπληρώνονται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή τα εξής στοιχεία:
αα) Προσωπικά στοιχεία: i. Επώνυμο ii. Όνομα iii. Επώνυμο πατρός iv. Όνομα πατρός v. ΑΦΜ vi. ΑΔΤ
vii. Ημερομηνία Γέννησης viii. Κωδικός Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας
αβ) Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης: ix. Κλάδος x. Ειδικότητα xi. Οργανικός Φορέας xii. Φορέας Απασχόλησης xiii. Εργασιακή σχέση xiv. Κατηγορία Προσωπικού xv. Κατηγορία Εκπαίδευσης xvi. Τύπος Φορέα (στον οποίο ανήκει οργανικά ο υποψήφιος) xvii. Βαθμός

Για τον λόγο αυτό οι Υπηρεσίες Προσωπικού θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες επικαιροποίησης των στοιχείων των υπαλλήλων στην Απογραφή, άλλως η εφαρμογή δεν επιτρέπει στον υποψήφιο να υποβάλλει αίτηση, εάν εντοπίζει ότι βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην Απογραφή ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο.
Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποψήφιος κατέχει τον βαθμό Α’, αλλά η πληροφορία αυτή δεν έχει συμπληρωθεί ή επικαιροποιηθεί στην Απογραφή, η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει στον υποψήφιο να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο.
Αντίστοιχα, και οι ίδιοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν τα σχετικά στοιχεία και να μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή ανακρίβειες. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο υποψήφιος διαπιστώνει ότι κάποια από τα προσυμπληρωμένα υπό αα) και αβ) στοιχεία δεν είναι ορθά, ενημερώνει αμελλητί τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα, όπου ανήκει οργανικά, ώστε να προβεί σε επικαιροποίηση ή διόρθωση αυτών των στοιχείων μέσα στην Απογραφή.
β) Ο υποψήφιος συμπληρώνει ο ίδιος τα εξής στοιχεία στην αίτηση εγγραφής:
i. Κατοχή τριετούς κατ’ ελάχιστον πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
ii. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των κωλυμάτων της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021.
Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλούμενων στοιχείων, καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Μητρώο. Με την αίτησή του ο υποψήφιος συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης εγγραφής, η ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχει αυτόματα α) την ύπαρξη των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην καρτέλα του υποψηφίου στην Απογραφή και βάσει των στοιχείων που συμπληρώνει ο ίδιος ο υποψήφιος και β) την δήλωση από τον υποψήφιο για τη μη συνδρομή κωλυμάτων.

Α.4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο έχουν κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα οικεία μέρη της παρούσας, οι κάτωθι:
α) Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης με τον ρόλο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας»,
β) οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού»,
γ) οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής με τον ρόλο «Διαχειριστής ΕΑΔ».

Α.4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αίτηση εγγραφής κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα της οργανικής θέσης του υποψηφίου, ο οποίος κατέχει ρόλο «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» στην Απογραφή. Ο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού» βεβαιώνει την ύπαρξη προϋποθέσεων και τη μη συνδρομή κωλυμάτων για την εγγραφή στο Μητρώο, που πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο ελέγχου της αίτησης, με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Για παράδειγμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν κωλύματα ως αιτιολογία δύναται να αναφερθεί ότι από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο και δεν συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν.4795/2021.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή συντρέχουν κωλύματα για την εγγραφή στο Μητρώο, ο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού» απορρίπτει την αίτηση με την παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναφερθεί το κώλυμα που συντρέχει και να αναφερθούν τα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή του κωλύματος, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν αμελλητί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, υπόψη των Κεντρικών Διαχειριστών Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού», η αίτηση εγγραφής κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατέχει ρόλο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» στην Απογραφή.
Εφόσον στην αίτηση εγγραφής βεβαιώνεται από τον «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» η πλήρωση των προϋποθέσεων και η μη συνδρομή κωλυμάτων, ο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» εγκρίνει την αίτηση και ο υποψήφιος εγγράφεται στο Μητρώο. Στην περίπτωση που ο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ή συντρέχουν κωλύματα, δύναται να αναπέμψει την αίτηση εγγραφής στον «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» για επανέλεγχο, με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

Σε περίπτωση που ο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού» απορρίπτει την αίτηση επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή συντρέχουν κωλύματα για την εγγραφή στο Μητρώο, ο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας», στον οποίον θα έχουν αποσταλεί τα σχετικά έγγραφα κατά τα ανωτέρω δύναται είτε να απορρίψει οριστικά την αίτηση ή να την αναπέμψει στον «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» για επανέλεγχο, με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

Ως ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο λογίζεται η ημερομηνία οριστικής έγκρισης της αίτησης εγγραφής από τον «Κεντρικό Διαχειριστή Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας».

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής μικροεφαρμογής «Σύμβουλοι Ακεραιότητας» στην Απογραφή.
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εφόσον εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτησή τους.

Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή για τα μέλη του, εκτός εάν επιλεγούν και τοποθετηθούν σε Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 23 του ν. 4795/2021.

Το Μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία και για τα ενεργά μέλη του που κατόπιν συμμετοχής τους σε διαδικασίες προκήρυξης θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σε Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλου Ακεραιότητας. Η καταχώριση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με ευθύνη των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων-χρηστών της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με τον ρόλο «Διαχειριστή ΕΑΔ» στην μικροεφαρμογή της Απογραφής.

Εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από το Μητρώο. Η αίτηση διαγραφής υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής μικροεφαρμογής «Σύμβουλοι Ακεραιότητας» στην Απογραφή, στην οποία ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με την χρήση κωδικών Δημόσιας Διοίκησης.
Αίτημα για τη διαγραφή μέλους του Μητρώου μπορεί να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα της οργανικής θέσης του μέλους του Μητρώου ή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τα κωλύματα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον «Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού» ή από τον «Διαχειριστή ΕΑΔ» αντίστοιχα, με παράθεση αιτιολογίας.
Με την υποβολή του αιτήματος διαγραφής, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα της οργανικής θέσης του μέλους του Μητρώου ή το αρμόδιο στέλεχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ανάλογα με το ποιος υπέβαλε την αίτηση διαγραφής, αποστέλλουν αμελλητί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στον «Κεντρικό Διαχειριστή Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συνδρομή των κωλυμάτων της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 ή την έλλειψη των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας.

Το αίτημα διαγραφής κοινοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στον «Κεντρικό Διαχειριστή Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας», ο οποίος, αφού εξετάσει α) την αιτιολογία για την διαγραφή κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλει το Μέλος του Μητρώου ή β) τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται από την Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού ή την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προβαίνει στην διαγραφή του μέλους από το Μητρώο, με παράθεση αιτιολογίας.

Σε περίπτωση που ο «Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας» ενημερωθεί από άλλη επίσημη δημόσια αρχή, για την ύπαρξη κωλυμάτων της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021 ή την έλλειψη των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας, προβαίνει ο ίδιος σε υποχρεωτική διαγραφή του μέλους του Μητρώου με παράθεση αιτιολογίας, βάσει των σχετικών δικαιολογητικών που αποστέλλονται από την ανωτέρω δημόσια αρχή.

Ημερομηνία διαγραφής από το Μητρώο για κάθε έννομη συνέπεια αποτελεί η ημερομηνία διαγραφής από τον «Κεντρικό Διαχειριστή Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας». Με τη διαγραφή μέλους από το Μητρώο λήγει αυτοδικαίως και η τοποθέτησή του σε Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 23 του ν. 4795/2021 και ενημερώνονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς καθώς και ο ενδιαφερόμενος και παράλληλα ενημερώνεται και το σχετικό αντίγραφο του Μητρώου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει διαγραφεί από το Μητρώο κατόπιν αιτήσεώς του, επιθυμεί να επανενταχθεί, υποβάλλει εκ νέου αίτηση. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει διαγραφεί λόγω συνδρομής κωλύματος ή λόγω του ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση, όταν θα πληρούνται εκ νέου οι προϋποθέσεις ή δεν θα συντρέχει κώλυμα εγγραφής.

Διευκρινίζεται ότι αίτηση διαγραφής από το Μητρώο του επιλεγέντος και τοποθετηθέντος σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή διαρκούσης της θητείας του, εκτός και εάν με την αίτηση διαγραφής ζητείται ταυτόχρονα και η απαλλαγή του από τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Β. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

– Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να ενημερώσει τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν λάβει το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας μέσω του σχετικού προγράμματος Πιστοποίησης του ΙΝΕΠ, για την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για το Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας προκειμένου να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την εγγραφή τους στο Μητρώο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, κοινοποιώντας τη σχετική ενημέρωση στην Υπηρεσία μας μαζί με τη λίστα των υποψήφιων προς εγγραφή και των φορέων από τους οποίους προέρχονται.

– Οι υπάλληλοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, και σε κάθε περίπτωση είναι κάτοχοι του Πιστοποιητικού Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας του άρθρου 27 του ν. 4795/2021, καλούνται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο προκειμένου εν συνεχεία να προχωρήσουν και οι διαδικασίες προκήρυξης πλήρωσης των θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας. Όπως προαναφέρθηκε, σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαπιστώνει ότι κάποια από τα προσυμπληρωμένα μέσω της Απογραφής στοιχεία δεν είναι ορθά και για τον λόγο αυτό ενδεχομένως δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης εγγραφής, ενημερώνει αμελλητί τη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα όπου ανήκει οργανικά, ώστε να προβεί σε επικαιροποίηση ή διόρθωση αυτών των στοιχείων μέσα στην Απογραφή προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

– Οι εξουσιοδοτημένοι  υπάλληλοι  Διευθύνσεων  Διοικητικού/Προσωπικού με τον ρόλο «Διευθυντής Διεύθυνσης Προσωπικού» θα πρέπει κατόπιν υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο από υπαλλήλους που κατέχουν οργανική θέση στον φορέα τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα αναλυτικώς περιγραφόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής για την αποδοχή ή απόρριψη των αιτήσεων προκειμένου στη συνέχεια να επιληφθεί ο Κεντρικός Διαχειριστής Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία των υποψηφίων προς εγγραφή στο Μητρώο που περιλαμβάνονται στην Απογραφή δεν είναι ορθά και χρήζουν διόρθωσης θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι να προβαίνουν αμελλητί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

– Η Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), στην οποία αποστέλλεται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον ορισμό υπαλλήλων της ως «Διαχειριστών ΕΑΔ» στην ηλεκτρονική εφαρμογή με απόφαση της Αναπληρώτριας Διοικητή αποστέλλοντας τη σχετική απόφαση στο Τμήμα Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων και στο Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης.

– Υπενθυμίζεται ότι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής τόσο από τους υπαλλήλους που είναι υποψήφιοι προς ένταξη στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας όσο και από τις Υπηρεσίες Προσωπικού κατά το μέρος που εμπλέκονται κατά τα ανωτέρω στη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Σύμβουλοι Ακεραιότητας/ Μητρώο μαζί με την παρούσα εγκύκλιο.

– Για τυχόν τεχνικά προβλήματα λειτουργίας της μικροεφαρμογής του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Ο.Π.Σ. Ανθρώπινου Δυναμικού και Στατιστικών Αναλύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης, 213 1313383, grammateia@ypes.gov.gr.

– Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

 

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Κιρμικίρογλου