ΔΙΔΑΔ/Φ.69/239/οικ.14482/6.9.2023
Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 7η/9/2023

Αθήνα, 6/9/2023
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/239/οικ. 14482

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου:
213131-3340, -3378, -3337, 3250
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323, 2131364372,
2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),
2131364-029,-030
Email: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών την 7η/9/2023

Σχετ.: 1. Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/238/οικ.14419/06.09.2023, ΑΔΑ:6ΑΚΥ46ΜΤΛ6-ΔΨΡ, εγκύκλιος
2. Η αρ. 518/6.9.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 7η Σεπτεμβρίου 2023».

Σε συνέχεια της αρ. 1 σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν της ως άνω αρ. 2 νεώτερης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 7η Σεπτεμβρίου 2023» αποφασίστηκε εκ νέου η κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» καθώς και η λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων.

Σύμφωνα και με την νεώτερη απόφαση, όσον αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, «…. Πλέον των ανωτέρω, για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας την Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω της εξελισσόμενης κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:

(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

(γ) των δομών υγείας,

(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και

(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο…».

Βάσει της ανωτέρω νεώτερης απόφασης, διευκρινίζεται ότι ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών (σχετ. 1 εγκύκλιος).

Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr)·

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εδρεύουν στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού αρμοδιότητάς της, οι οποίοι εδρεύουν στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ