ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604/31.1.2023
Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Αθήνα, 31-1-2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/223/οικ.1604

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.: 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου:
213131-3337,-3340, -3378
E-mail: ped.hrm@ypes.gov.gr
Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού:
2131364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323, 2131364372, 2131364327,
2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364, -029, -030
E-mail: info@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/φ.64/946/οικ. 858/19-1-2023 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 343 και ΑΔΑ: 923046ΜΤΛ6-4ΘΨ) με θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου».

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 αυτής, σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της απόφασης και στις διατάξεις του ν.4808/2021, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η εκδοθείσα απόφαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, τη διαδικασία και τα όργανα υποβολής αναφορών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία και τις σχετικές προθεσμίες, καθώς και μέτρα προστασίας που δύνανται να ληφθούν σε περίπτωση υποβολής σχετικής καταγγελίας.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκδοθείσα υπουργική απόφαση, τόσο όσον αφορά τη λήψη μέτρων ενημέρωσης και πρόληψης φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία όσο και για τη διαχείριση τυχόν καταγγελιών.

Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).

Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται κατ’ αρχάς στους εποπτεύοντες φορείς και εφόσον δεν είναι δυνατή η απάντηση των ερωτημάτων από τους εποπτεύοντες φορείς τα ερωτήματα να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας συνοδευόμενα από την άποψη του εποπτεύοντος φορέα.

Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση