ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814/4.7.2022
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων
 

Αθήνα, 4/7/2022
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ. 10814

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα – Ορισμός Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων

Σχετ.: Η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ (Β’ 3424)

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β’ 3424) με θέμα «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα».

Στο άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η διαδικασία ορισμού του Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και το όργανο που είναι αρμόδιο για τον ορισμό αυτού.

Συγκεκριμένα:

«1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας απόφασης σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος Υπουργός, εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ορίζει Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς. Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης.

Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον επικεφαλής της Αρχής και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τον οικείο Συντονιστή. 2. Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων της παρ. 1 ορίζουν τους Διοικητικά Υπεύθυνους του άρθρου 5 οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι υλοποίησης των μέτρων της παρούσας, για ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και υποδομές/εγκαταστάσεις των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων οφείλουν να ενημερώνουν το όργανο που τους όρισε για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, ενημερώνουν εγγράφως και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Συντονιστές Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 4.

3. Οι πράξεις ορισμού των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και των Διοικητικών Υπευθύνων δηλώνονται στην εφαρμογή του άρθρου 2, εντός 2 εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους ή σε κάθε περίπτωση από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής…».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ «Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο».

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 περ. ε της ΚΥΑ στην αρμοδιότητα του Διοικητικά Υπεύθυνου ανήκει και ο ορισμός των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αρμόδιοι κατά τα ανωτέρω για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/1-7-2022 ΚΥΑ οφείλουν να προβούν στις ως άνω ενέργειες ορισμού των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και εν συνεχεία των Διοικητικών Υπευθύνων.

Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων (Υ.Ε.Υ.Ε)

ΑΡΜΟΔΙΟΣ για τον ορισμόΥπηρεσίαΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για ενέργειαΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥπουργόςΓια τις υπηρεσίες του Υπουργείου και για τους εποπτευόμενους φορείςΕντός επτά εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης12/7/2022Ο Υ.Ε.Υ.Ε. ενημερώνει το όργανο που τον όρισε και τους συντονιστές ενεργειακής απόδοσης του αρ.4 για το έργο του.
ΥπουργόςΑναθέτει την αρμοδιότητα στον επικεφαλής ή στο όργανο διοίκησης του εποπτευόμενου φορέα του ΥπουργείουΕντός επτά εργασίμων ημερών από δημοσίευση της απόφασης12/7/2022
(και για τις δύο ενέργειες, ανάθεση και ορισμός).
ΔήμαρχοςΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτώνΕντός επτά εργασίμων ημερών από δημοσίευση της απόφασης12/7/2022
ΠεριφερειάρχηςΟΤΑ β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτώνΕντός επτά εργασίμων ημερών από δημοσίευση της απόφασης12/7/2022
Συντονιστής Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΓια τις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΕντός επτά εργασίμων ημερών από δημοσίευση της απόφασης12/7/2022
Επικεφαλής Ανεξάρτητης ΑρχήςΓια τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης ΑρχήςΕντός επτά εργασίμων ημερών από δημοσίευση της απόφασης12/7/2022

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ για τον ορισμόΥπηρεσίαΠΛΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για ενέργεια /ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Υ.Ε.Υ.Ε.Για το σύνολο των εγκαταστάσεων του φορέαΈνας ή και περισσότεροιΑμέσως μετά τον ορισμό του Υ.Ε.Υ.Ε.Ο Διοικητικά υπεύθυνος ορίζει ακολούθως τα πρόσωπα ή κατά περίπτωση δομές για την παρακολούθηση και υλοποίηση των άμεσων δράσεων.

Σημειώνεται ότι περαιτέρω οδηγίες νια την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ αλλά και νια τη λειτουργία της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 εφαρμογής παρακολούθησης δράσεων και καταναλώσεων publicenergvsavings.gov.gr θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας δεν θα απαντά σε ερωτήματα που θα υποβάλλονται από τους φορείς σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ