ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7535/28.4.2021
Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Αθήνα, 28/4/2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 213131-3337,-3340, -3378,
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/26.4.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» (Β’ 1732, ΑΔΑ: 6ΝΤΝ46ΜΤΛ6-ΗΤΥ).

Με την ως άνω απόφαση μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2021 την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, επειδή συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ