ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/01-03-2022
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τίτλο e-Peitharxika

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ. 3131/2022

(ΦΕΚ Β’ 1040/08-03-2022)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 96),
β) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία EE των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»,
γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
δ) του άρθρου 82, των περ. ιθ και κ της παρ. 2 του άρθρου 83, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 86 και των άρθρων 87, 91, 95 και 99 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε) της περ. β της παρ. 3 και της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),
ζ) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26),
η) του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 Α’ 143),
θ) του άρθρου τέταρτου και του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54),
ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιγ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιδ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιε) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Την υπό στοιχεία Υ23/14.07.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική Πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΥΟΔΔ 549).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19.05.2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)». (Β’ 1991)

5α. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/5/οικ. 2843/ 23-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5β. Την υπ’ αρ. οικ. 4774/21-2-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ., με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί ο καθορισμός των υπόχρεων καταχώρισης στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τίτλο «ePeitharxika» που τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (εφεξής Ε.Α.Δ.), καθώς και ο καθορισμός των πιστοποιημένων χρηστών της βάσης δεδομένων, των στοιχείων που θα τηρούνται στη βάση δεδομένων, του τρόπου πρόσβασης σε αυτά, του χρόνου τήρησής τους, των τυχόν σταδίων έναρξης λειτουργίας της βάσης δεδομένων, των όρων και προϋποθέσεων συμμόρφωσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία αυτής.

2. Σκοπός της χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων «e-Peitharxika» είναι η συστηματική παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, των διαδικασιών Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), των πειθαρχικών διαδικασιών, της πορείας των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες των μονομελών ή συλλογικών πειθαρχικών οργάνων, καθώς και της εξέλιξης των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων. Αρμόδιοι για τη συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων αυτών είναι η Ε.Α.Δ. και η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (εφεξής, Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες συντονίζουν κατά λόγο αρμοδιότητας όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες με στόχο την βέλτιστη εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και δίκαιης κρίσης.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι φορείς και οι υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους, στο σύνολο των οποίων η Ε.Α.Δ. έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών.

Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσης εξαιρείται το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων e-Peitharxika

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων ePeitharxika ορίζεται ο Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ.

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την επικαιροποίηση, τη συντήρηση και την εξαγωγή στοιχείων από την ανωτέρω βάση δεδομένων, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη των χρηστών ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ.

Άρθρο 4
Υπόχρεοι καταχώρισης

Ως υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων ορίζονται οι ακόλουθοι:
1) Οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της αρμόδιας οργανικής μονάδας Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων για τα στοιχεία που αφορούν τις διαδικασίες της Προκαταρκτικής Εξέτασης και της Ε.Δ.Ε., τα στοιχεία της πειθαρχικής διαδικασίας ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των Διοικητικών Συμβουλίων, τυχόν στοιχεία ποινικής διαδικασίας, διοικητικά μέτρα, καθώς και στοιχεία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων για τους υπαλλήλους του φορέα.
2) Οι Γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τις πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
3) Τα στελέχη της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία καταχωρίζουν στοιχεία που αφορούν σε τυχόν μεταβολές των στοιχείων των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ιδίως στοιχεία που αφορούν τη σύσταση, τη συγκρότηση και την κατάργηση Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5
Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα πρόσβασης κατά λόγο αρμοδιότητας έχουν οι πιστοποιημένοι χρήστες:
α) οι υπάλληλοι των αρμόδιων οργανικών μονάδων Διοικητικού/Προσωπικού,
β) οι Γραμματείς των Πρωτοβάθμιων και των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων,
γ) οι Επιθεωρητές Ελεγκτές του Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών ης Ε.Α.Δ.,
δ) τα στελέχη των οργανικών μονάδων της Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών και
ε) ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007.

Άρθρο 6
Τρόπος πρόσβασης

Η εγγραφή χρηστών γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήσεως με την εισαγωγή των στοιχείων τους στα απαιτούμενα πεδία της βάσης δεδομένων e-Peitharxika καθώς και του κωδικού πρόσβασης που οι ίδιοι επιλέγουν.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση με δικαιώματα αντίστοιχα των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 7
Στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων

α) Στη βάση δεδομένων καταγράφονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των πιστοποιημένων χρηστών.

β) Σχετικά με την πειθαρχική προδικασία (προκαταρκτική εξέταση Ε.Δ.Ε.), καταχωρίζονται ιδίως στοιχεία για τον αναθέτοντα και τον διενεργούντα την προκαταρκτική εξέταση ή την Ε.Δ.Ε., οι ημερομηνίες ανάθεσης και ολοκλήρωσης αυτών, το πειθαρχικό παράπτωμα προς διερεύνηση, τα στοιχεία του προσώπου, στο οποίο αφορά η προκαταρκτική εξέταση ή η ΕΔΕ, τα πορίσματα, οι ενέργειες μετά την έκδοση αυτών.

γ) Ως προς την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον των μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Πειθαρχικά Συμβούλια και Διοικητικά Συμβούλια), τηρούνται ιδίως στοιχεία του πειθαρχικού οργάνου που άσκησε την πειθαρχική δίωξη, τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των διωκόμενων προσώπων, η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας, τα στάδια αυτής, τα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, η πειθαρχική απόφαση, οι επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων και οι σχετικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι προθεσμίες, η τυχόν ποινική διαδικασία σε βάρος των διωκομένων (στοιχεία ποινικής δίωξης, ποινικά αδικήματα, βουλεύματα, αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, ποινές), καθώς και τυχόν διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν.

Άρθρο 8
Χρόνος τήρησης των στοιχείων στη βάση δεδομένων

1. Τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων ανωνυμοποιούνται με την παρέλευση πέντε (5) ετών:
α. από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, στις περιπτώσεις που για την πειθαρχική υπόθεση έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος των υποκειμένων,
β. από την έκδοση αμετάκλητης πειθαρχικής απόφασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις περιπτώσεις που δεν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για την πειθαρχική υπόθεση,
γ. από τη θέση της έκθεσης της προκαταρκτικής εξέτασης και της ΕΔΕ στο αρχείο.

2. Μετά την ανωνυμοποίησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019, τα στοιχεία τηρούνται στη βάση για την παραγωγή στατιστικών δεδομένων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 επ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Η Ε.Α.Δ., υπό τον ρόλο της ως υπεύθυνου φορέα για την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούνται στη βάση, έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, ώστε οι πληροφορίες που τηρούνται στη βάση να αποκλείουν την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων μετά την πάροδο των χρονικών ορίων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 (Α’ 96), η Ε.Α.Δ. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Κατά τη σύσταση και λειτουργία του ΟΠΣ από την Ε.Α.Δ. ως υπεύθυνο επεξεργασίας, πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ]) και του ν. 4624/2019. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας του λογισμικού-πληροφοριακού συστήματος της Ε.Α.Δ. (g-cloud), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι υποχρεώσεις τόσο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όσο και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προσδιορίζονται στη συμφωνία/σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των πειθαρχικών διαδικασιών μέσω της εφαρμογής e-Peitharxika, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 (Α’ 96), των περ. ιθ και κ της παρ. 1 και 2 του άρθρου 83, και του άρθρου 99 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσης και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων του άρθρου 2 της παρούσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, προσδιορίζονται στο άρθρο 7 και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 82 επ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133), του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) και της παρούσης.

Τα κατά τα ανωτέρω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και ο ν. 4624/2019. Προβλέπεται δικαίωμα καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 10
Χρονοδιάγραμμα καταχώρισης στοιχείων

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, ορίζεται η 1η Ιουνίου 2022.
Με την έναρξη λειτουργίας της βάσης δεδομένων καταχωρίζονται αμελλητί τα ακόλουθα στοιχεία:
Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ε.Δ.Ε., η εντολή διενέργειας των οποίων εκδόθηκε μετά την 1/1/2022.
Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (Διοικητικά Συμβούλια), για τις οποίες ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από 1/1/2022. Πειθαρχικές υποθέσεις και αιτήματα γνωμοδότησης για θέση σε αργία που παραπέμφθηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021, είτε παραμένουν εκκρεμείς είτε έχουν εκδικαστεί. Ειδικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις υποθέσεων που εισήχθησαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021 έως 31/12/2021, η υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης είναι μέχρι την 30η/09/2022.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ