ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/952/οικ.2461/16.2.2022
Α’ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α’ φάσης

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 952 /οικ.2461

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131.3372, -3374, -3375,
-3201, -3365
Για θέματα της εφαρμογής: 213.131.3383
E-mail: hrm@ypes.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Α’ κύκλος κινητικότητας 2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Α’φάσης

Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/938/οικ. 1598/3.2.22 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΕ46ΜΤΛ6-Λ27) εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου και ειδικότερα όσον αφορά στο Μέρος 5 αυτής «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Επαναπροσδιορίζεται η β’ φάση του Α’ κύκλου έτους 2022 ξεκινά στις 21/2/2022, ημέρα Δευτέρα, και λήγει στις 28/2/2022. Ως εκ τούτου, η α’ φάση του εν λόγω κύκλου για την καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί έως και τις 20/2/2022.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω σχετική εγκύκλιος.

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio all/egkyklioi.html.

 

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση