ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/15-02-2023
Παράταση προθεσμιών Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131.3371, -3374, -3375,
-3201, -3365, -3372, -3336
Για θέματα της εφαρμογής: 213.131.3383
E-mail: hrm@ypes.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Σχετ.: Οι αρ. πρωτ.: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/31.01.2023 «Έναρξη Α’ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του ΕΣΚ» (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ) και
β) ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ) «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με την ως άνω (β) σχετική εγκύκλιο, οι φορείς καλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί, βάσει των οδηγιών που παρέχονται στην εν λόγω εγκύκλιο, η αντιστοίχιση των θέσεων προσωπικού και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να έχουν οι φορείς δυνατότητα συμμετοχής στον Α’ Κύκλο κινητικότητας 2023, καθώς και στον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων 2024.

Ενόψει των ανωτέρω και σε συνέχεια της ως άνω (α) σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α’ κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:
> Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 5/3/2023.
> Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα- Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο http://apografi.gov.gr/thesmiko_plaisio_all/egkyklioi.html.

 

 

Η Γενική Γραμματέας
Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση