ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-05-2023
Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Αθήνα, 31 Μαΐου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.: 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνα- Emails:
Για θέματα επιλογών και υπηρεσιακής κατάστασης: 2131313215,-212, – 373, -403 hrm@ypes.gov.gr
Για θέματα κινητικότητας και υπηρεσιακών μεταβολών: 2131313365, -375, -372, -371, -201, hrm@ypes.gov.gr
Για θέματα αδειών:2131313378, -337, -340, -250,
ped.hrm@ypes.gov.gr
Για θέματα προσλήψεων: 2131313259, – 282, – 249, -257, –270, – 264
dipp@ypes.gov.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Σχετ.: Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Π.Δ. 71/2023, Α’ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, σας γνωρίζουμε ότι και κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α’ 122), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και των διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν με την ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Α. Αναστολή προσλήψεων

Από την αναστολή προσλήψεων και διορισμών του άρθρου 28 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο καθώς και από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και της παρ. 2 περ. β του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Συμπληρωματικά, κατόπιν πολλών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι από την αναστολή προσλήψεων εξαιρούνται:

α) η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), προς αναπλήρωση/αντικατάσταση υποψηφίων που περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 3 περ. α του άρθρου 27 του ν. 5043/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021, εφόσον οι υποψήφιοι που διατίθενται προς αναπλήρωση/αντικατάσταση έχουν εγγραφεί σε συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων, ο οποίος έχει εκδοθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.

β) Η παράταση/ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως βάσει της σχετικής διάταξης, ήτοι δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης, οπότε τελεί στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Για παράδειγμα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων η παράταση των συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 περ. α του άρ. 91 του ν. 5041/2023, σύμφωνα με τις οποίες: «1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα   στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α’ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.»

γ) Η απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ιδίως ΑΕΙ, ΙΕΚ κ.α.
Επίσης διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη εξαίρεση στην παρ. 5 του άρ. 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία: «5. Οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για, των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Ομοίως, οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν ως προς τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και ανανεώσεις αυτών, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προκειμένου για τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, των εργαζομένων σε προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α..» αφορά μόνο τα προαναφερόμενα προγράμματα στους ως άνω φορείς και όχι γενικά όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ όλων των Φορέων του Δημοσίου.

Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αντικατάσταση αποχωρούντων υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρ. 41 του ν. 4765/2021 για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πρόσληψη προσωπικού κατά τα άρθρα 37-42 του ν. 4765/2021 προκειμένου να αντιμετωπισθούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που επί συγκεκριμένου αιτήματος ενός Φορέα για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού έχει ήδη παρασχεθεί η σύμφωνη γνώμη της ως άνω επιτροπής του ΣτΕ δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αιτήματος στην ως άνω επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση για την συνέχιση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του ερωτήματος επί του οποίου διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ, ιδίως αν αφορούσε την εξαίρεση αποκλειστικά από τις επικείμενες εκλογές της 21ης/5/2023, τους λόγους του κατ’ επείγοντος που επικαλέστηκε ο φορέας και τους οποίους έλαβε υπόψη της η Επιτροπή.

Β. Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών

Οι υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, είναι οι προβλεπόμενες στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει, ήτοι στο ΜΕΡΟΣ Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ, εξαιρουμένων των κεφαλαίων Ε’ και ΣΤ’, καθώς και οι αντίστοιχες προς αυτές προβλεπόμενες σε άλλες διατάξεις, ήτοι ν. 3584/2007, στους κανονισμούς προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. κ.α. Εάν τυχόν στους κανονισμούς προσωπικού δεν προβλέπονται υπηρεσιακές μεταβολές, τότε ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Δεν αναστέλλονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και η έκδοση των τελικών πράξεων που αφορούν στη μονιμοποίηση προσωπικού ή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο.

2. Αντιθέτως, αναστέλλονται και δεν δύνανται να συνεδριάζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις που αφορούν:

2.1. Την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως ισχύει, καθώς και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.

2.2. Την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και εν γένει η μισθολογική προώθηση (πράξεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων) κατόπιν θετικής κρίσης περί της συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών ή αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, δεν υπάγονται στις υπηρεσιακές μεταβολές του Υπαλληλικού Κώδικα ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως αντίστοιχες της βαθμολογικής εξέλιξης διάταξης, ώστε να τελούν σε αναστολή.

3. Η διαδικασία της αξιολόγησης κάθε κατηγορίας προσωπικού του δημοσίου δεν αποτελεί υπηρεσιακή μεταβολή κατά το χρονικό διάστημα διενέργειάς της και ως εκ τούτου δεν αναστέλλεται. Εξυπακούεται ωστόσο ότι ακόμα και στην περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια περαιτέρω υπηρεσιακών μεταβολών στο πλαίσιο μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας (π.χ. βαθμολογική προώθηση λόγω άριστης αξιολόγησης για δύο συνεχόμενα έτη ή αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την προαγωγή του υπαλλήλου), η υπηρεσιακή μεταβολή αυτή δεν θα διενεργηθεί λόγω αναστολής – απαγόρευσης κατά την προεκλογική περίοδο.

4. Τοποθετήσεις προϊσταμένων ή ορισμοί προϊσταμένων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αναπλήρωσης αναστέλλονται κατά την προεκλογική περίοδο. Δεδομένου ωστόσο ότι πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία της διοίκησης εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ανάγκης άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου κατά την περίοδο αυτή, αυτή διενεργείται βάσει των διατάξεων περί αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, ήτοι χωρίς την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου (σχετική και η αριθ. 29/2022 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ και η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016, ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ, εγκύκλιος).

5. Επίσης, στην αναστολή εμπίπτουν και οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές: αποσπάσεις συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων/παρατάσεων και άρσεων, μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις για οποιοδήποτε λόγο καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (έκδοση προκηρύξεων, συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ). Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις η απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλου λήγει εντός της περιόδου αναστολής κατ’ αρ. 28 του ν. 2190/1994 και δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, της μεταβολής αυτής μέχρι την έναρξη της αναστολής, αυτή δεν δύναται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα να παραταθεί ή ανανεωθεί, οπότε και ο υπάλληλος με τη λήξη ισχύος της απόσπασης ή μετακίνησης οφείλει να επιστρέψει στην Υπηρεσία του.

6. Ειδικά ως προς τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για υπηρεσιακές μεταβολές, όπου αυτές προβλέπονται, οι οποίες με την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, διευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώσουν τους υποψηφίους για τη διακοπή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και για τον επαναπροσδιορισμό αυτής για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό του χρονικού διαστήματος της διακοπής. Τα ανωτέρω διευκρινίζονται καθώς έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας ανακοινώσεις που αναφέρονται σε παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της διακοπής και ο επανακαθορισμός των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτήσεις σε χρονικό διάστημα που από τον νόμο δεν επιτρέπεται.

7. Τέλος, υπενθυμίζεται η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2190 /οικ.28447/3.9.2015 (ΑΔΑ: 6ΡΚ1465ΦΘΕ-ΓΑ3) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών», αναφορικά με τους μετακλητούς υπαλλήλους και τις αποσπάσεις σε Πολιτικά Γραφεία μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών.

Για όσες υπηρεσιακές μεταβολές απαγορεύονται/αναστέλλονται αυτοδικαίως από τις σχετικές διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προβλεφθεί εξαίρεση με ρητή διάταξη (βλ. αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023, ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ, σχετική εγκύκλιο για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών), υπενθυμίζεται ότι δύναται να υποβληθεί αίτημα εξαίρεσης με ερώτημα στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 2190/1994, εφόσον δεν έχει ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στο Κεφάλαιο Α’.

Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ.

Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 περί ανάκλησης και απαγόρευσης χορήγησης κανονικών αδειών διευκρινίζονται τα εξής:

– Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 106 του Π.Δ. 26/2012 ισχύουν και εφαρμόζονται για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του συνόλου των φορέων του Δημοσίου δεδομένης της γενικής διατύπωσης της διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου.

– Δεδομένου ότι με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, καθίσταται σαφές ότι κάθε άλλη άδεια που δεν τελεί κατά τον προαναφερόμενο νόμο σε
αναστολή/ απαγόρευση, εξακολουθεί να χορηγείται και εφόσον απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (π.χ. υγειονομικές επιτροπές, υπηρεσιακά συμβούλια για άδειες αναρρωτικές, για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή κλπ), τα όργανα αυτά δύνανται και υποχρεούνται να συνεδριάζουν νομίμως και κατά την προεκλογική περίοδο. – Για τις επικείμενες εκλογές, η ανάκληση και η απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών ισχύει έως και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την 25η/6/2023.

Γ. Διευκολύνσεις νια την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ημερών άδειας που θα χορηγηθεί στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος συναρτάται με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο ως προς τις χιλιομετρικές αποστάσεις και τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και με την εύρυθμη λειτουργία κάθε φορέα και κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα κάθε φορέα λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους. Ο αριθμός των δικαιούμενων αριθμών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες και η τελική κρίση για τον δικαιούμενο αριθμό της εν λόγω άδειας ανά υπάλληλο αποτελεί αρμοδιότητα της κάθε Διεύθυνσης Προσωπικού, διασφαλίζοντας ότι η τελικώς εγκριθείσα άδεια καλύπτει, όπως ορίζουν και οι σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις, τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μετάβαση του υπαλλήλου στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του απ’ αυτόν.

Βάσει όλων των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί και της κείμενης νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα να υποκαθιστά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ούτε να προκαθορίζει τον δικαιούμενο αριθμό ημερών αδείας για κάθε υπάλληλο ξεχωριστά.

Δ. Δικαιολόγηση απουσίας σε δημοσίους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα γραμματέα εφορευτικής επιτροπής στις βουλευτικές εκλογές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Π.Δ. 26/2012: «1. Η εφορευτική επιτροπή αναθέτει καθήκοντα γραμματέα για τη σύνταξη των πρακτικών της σε υπάλληλο δημόσιο ή δημοτικό ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, που είναι υποχρεωμένος να τα εκτελέσει. 2. Αν δεν μπορεί η εφορευτική επιτροπή να αναθέτει τα καθήκοντα γραμματέα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τα αναθέτει σε έναν εκλογέα ή σ” ένα από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της και στην ανάγκη σε δημοτικό υπάλληλο. 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει γραμματέας της εφορευτικής επιτροπής, δεν παρακωλύεται καθόλου το έργο της, γιατί στην ανάγκη μπορεί και ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής ή ο προεδρεύων της επιτροπής να εκτελέσει τα καθήκοντα του γραμματέα της».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται ειδική άδεια απουσίας για υπάλληλο του δημοσίου ή δημοτικό ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα γραμματέα της εφορευτικής επιτροπής. Ωστόσο, σας γνωρίζουμε ότι στους προαναφερομένους υπαλλήλους που κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης θα εκτελέσουν ή εξετέλεσαν κατά τις εκλογές της 21ης/5/2023 αποδεδειγμένα καθήκοντα γραμματέων εφορευτικών επιτροπών, είναι δυνατή η δικαιολόγηση της απουσίας τους για την επομένη των εκλογών ημέρα εργασίας, εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί δεν απουσιάζουν ήδη δικαιολογημένα για την ημέρα αυτή με άλλου είδους άδεια (π.χ άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος).

Ε. Παραίτηση από την Υπηρεσία – επαναφορά υπαλλήλου λόγω μη εκλογής του ως βουλευτή

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, τίθενται υπόψη σας οι κάτωθι διατάξεις:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 του Π.Δ. 26/2012: «Παραίτηση από θέσεις που αποτελούν κώλυμα εκλογιμότητας
1. Η παραίτηση από την υπηρεσία και από τις θέσεις που, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του Συντάγματος, αποτελούν κώλυμα για την εκλογή στο αξίωμα του βουλευτή, είναι γραπτή και η επίδοσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με δικαστικό επιμελητή στην αρμόδια για την παραλαβή της υπηρεσία όπου υπηρετεί ο υποψήφιος, πριν από την ημέρα της ανακήρυξης αυτών.
2. Αντίγραφο της δήλωσης παραίτησης καταχωρίζεται και στην ηλεκτρονική πύλη υποψηφιοτήτων.
3. Η παραίτηση που επιδόθηκε δεν ανακαλείται. Αυτή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως αποδεκτή με την επίδοσή της.
4. Εφόσον, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις η πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια αρχή οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψή της, που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση ή το αξίωμα που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε ή αν πρόκειται για στρατιωτικούς, τον βαθμό και το όπλο ή την υπηρεσία στην οποία αυτός ανήκε, καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης.»

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του ν.3231/2004 ορίζεται ότι «Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων, ή εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο. Η επάνοδος συντελείται, αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί. Αν η υπηρεσία αυτή δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την ανακήρυξη των βουλευτών ή από τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της θητείας τους. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.»

Αναφορικά με την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του αρ. 12 του ν. 3231/2004, σας γνωρίζουμε ότι από τη σαφή γραμματική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης και σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (256/2004, 342/2010), προκύπτει ότι η επάνοδος αυτή συντελείται αυτοδικαίως και αποσκοπεί κυρίως στην επαγγελματική αποκατάσταση και επαναφορά των υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν, στη θέση του υπαλλήλου για βιοποριστικούς σκοπούς, χωρίς να παρέχεται το δικαίωμα σ’ αυτούς να επανακτήσουν και τυχόν άλλες ιδιότητες ή αξιώματα που είχαν αποκτήσει και κατείχαν λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας προ της παραιτήσεως, πχ άσκηση καθηκόντων ευθύνης, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα. Τούτο δε προκύπτει και από τη σαφή διατύπωση στο νόμο της φράσης «επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία», η οποία αφορά τα αμιγώς υπηρεσιακά καθήκοντα σε συνδυασμό με την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν υφίσταται κατά το χρόνο της επανόδου, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, όπου έχουν μεταφερθεί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εκείνης και εάν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος επανέρχεται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του.

Στ. Γενικές Οδηγίες

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

2. Εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Δ/νσεις Προσωπικού αποκλειστικά δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχοντας κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, για τον οποίο το ερώτημα.

3. Ερωτήματα που αφορούν στα μισθολογικά θέματα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται για τη διατύπωση τυχόν ερωτημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και κατά το μέρος που δεν αντιμετωπίζονται από τις οδηγίες που παρέχονται αρμοδίως από την Υπηρεσία μας. Ερωτήματα που αποστέλλονται απευθείας στην Υπηρεσία μας, χωρίς να έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θα τίθενται στο ΑΡΧΕΙΟ.

5. Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ.

6. Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr).

7. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ