Διάρκεια σύμβασης ορσμένου χρόνου:Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια ισχύος σύμβασης ορισμένου χρόνου;

Δεν υπάρχει χορνικός περιορισμός, και εξαρτάται από τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο χρόνος που χρειάζεται το πέρας του έργου, ή η φύση της εταιρίας και η εργασία που εκτελεί ο εργαζόμενος.