ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαδικασία δήλωσης ασφαλιστικών στοιχείων και καταβολής εισφορών των ανέργων που παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

(Αριθ. Πρωτ. Ε40/196/2.6.2003)ΣΧΕΤ . : α) Εγκύκλιος I.Κ.Α. 22/97

β) Γεν. Έγγραφο I.Κ.Α. Ε40/3/9-1-98

γ) Γεν.Έγγραφο I.Κ.Α. Α20/251/13/ 28-6-99

Ως γνωστόν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15/ τ.Α΄/ 97), οι άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο Δημόσιο Ασφαλιστικό Οργανισμό και παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτι-σης, υπάγονται στην ασφάλιση του I.Κ.Α. μόνο για τον Κλάδο Παροχών ασθενείας σε είδος (6,45%). Η ασφάλιση αυτή διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και περιλαμβάνει τόσο τη θεωρητική εκπαίδευση όσο και την πρακτική άσκηση των ανέργων.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι φορείς υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων (ιδιωτικά ή Δημόσια Κ.Ε.Κ.) απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), για τους ανέργους που παρακολουθούν τα σχετικά προγράμματα. Αντ’ αυτής θα υποβάλλουν Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, στο Υποκ/μα I.Κ.Α. που υπάγεται η έδρα τους, στις προθεσμίες που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις (προθεσμία υποβολής τριμηνιαίας Α.Π.Δ.).

Είναι ευνόητο ότι για τους εργαζόμενούς τους (διοικητική υποστήριξη, εκπαιδευτές κ.λ.π.) θα υποβάλλεται Α.Π.Δ. κατά τα γνωστά.

2. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Με την έναρξη των προγραμμάτων, ο εργοδότης θα προσκομίζει, Υποκ/μα I.Κ.Α. της έδρας του, καταστάσεις (εις διπλούν), ανά πρόγραμμα κατάρτισης, χωρίς επικύρωση από τον Ο.Α.Ε.Δ., με τα ονοματεπώνυμα των καταρτιζομένων και τη χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη όπου θα δηλώνεται ότι οι αναγραφόμενοι είναι τα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν τα εν λόγω προγράμματα. Το αντίγραφο κάθε κατάστασης τοποθετείται στο φάκελο του εργοδότη και γίνεται εγγραφή στο Β.Ε.Ε., ,ενώ το πρωτότυπο θα σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη “τα προαναφερόμενα άτομα δικαιούνται παροχών ασθενείας σε είδος του I.Κ.Α. από ……….. έως …….., Ν. 2458/97” και θα διαβιβάζεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος.

Στις περιπτώσεις που οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν προγράμματα εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Υποκαταστήματος I.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη, το αντίγραφο των καταστάσεων θα διαβιβάζεται στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκ/μα I.Κ.Α.

Επίσης κατά την υποβολή της Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών πρέπει να προσκομίζονται μηνιαίες καταστάσεις ( των χρονικών περιόδων που περιλαμβάνονται στη Συγ-κεντρωτική Περιοδική Δήλωση) των καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος, που καταβάλλεται για τις ώρες του προγράμματος και το ποσοστό εισφοράς βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υλοποίησης. Οι εισφορές πρέπει να καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα απ’ αυτόν που χορηγήθηκε το εκπαιδευτικό επίδομα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών πρέπει να εξετάζεται, αν αυτή, οφείλεται σε καθυστέρηση καταβολής από την υπηρεσία χρηματοδότησης της δεύτερης (2ης) δόσης του ποσού, που έχει εγκριθεί για το κάθε πρόγραμμα και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου να μην επιβάλλονται πρόσθετα τέλη.

Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται στο Υποκ/μα του I.Κ.Α. που υπάγεται η έδρα του εργοδότη, με την έκδοση γραμματίου είσπραξης (ΓΕΤΕ) για το σύνολο των καταρτιζομένων σε όλα τα προγράμματα (στην έδρα και σε όλα παραρτήματα του εργοδότη), προκειμένου να συγκρίνεται με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του εργοδότη, όπως αυτές προκύπτουν από τις μηνιαίες καταστάσεις και τη Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟK/ΤΟΣ Ι.Κ.Α. ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το Υποκ/μα I.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη καταχωρεί στο Β.Ε.Ε., (την υποβολή της Συγκεντρωτικής Δήλωσης), με χωριστή εγγραφή ανά πρόγραμμα κατάρτισης.

• το συνολικό αριθμό των καταρτιζομένων,

• το σύνολο των αποδοχών ανά μήνα (εκπαιδευτικό επίδομα),

• τις αντίστοιχες εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη,

• τη χρονική περίοδο της κατάρτισης,

• τον Κ.Π.Κ. (176),

• τα στοιχεία της Συγκεντρωτικής Περιοδικής Δήλωσης Εισφορών [από………… (μήνας) έως…………(μήνας), αριθμ. Πρωτ/λου, ημερομηνία υποβολής]

• τον αριθμό του παραστατικού και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών,

4. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛIΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αναγράφεται στο κεφάλαιο 2 (προσκόμιση από τον εργοδότη των σχετικών καταστάσεων με την έναρξη του προγράμματος), ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τους καταρτιζόμενους προσέρχονται στο τμήμα Μητρώου του αρμόδιου Υποκ/τος I.Κ.Α. (απογραφή έδρας ή Παρ/τος εργοδότη) προκειμένου να θεωρούν τα Ατομικά Βιβλιάρια Ασθενείας τους. Η θεώρηση θα γίνεται με ειδική σφραγίδα όπου θα αναγράφεται: Δικαιούχος Παροχών Ασθενείας σε είδος (6,45%) βάσει του Ν. 2458/97) …………… έως ……………”.

Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος αποχωρήσει για οποιαδήποτε αιτία από την παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, οφείλει να το γνωρίσει στο αρμόδιο Υποκ/μα I.Κ.Α. έκδοσης του Βιβλιαρίου Ασθενείας προκειμένου αυτό να ακυρωθεί.

Η ενημέρωση των ΔΑΤΕ των καταρτισθέντων, από τον εργοδότη, π να ισχύει.

Κατά τα λοιπά θα συνεχίσουν να έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 22/97.