ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1026815 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β’ 6294).

(ΦΕΚ Β 1516/30.3.2022)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021/

24- 12-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2022» (Β’ 6294).

3. Την από 3/3/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ’ αρ. 9/2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4389/2016.

5. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ερευνών των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) κατά την 31η/10/2021.

6. Το υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.116544 ΕΞ2022 ΕΜΠ/

25- 2-2022 σχέδιο δράσης των ΥΕΔΔΕ έτους 2022.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών στις ΥΕΔΔΕ κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας.

8. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτεραιοποίησης του πλήθους των υποθέσεων ελέγχου-έρευνας, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, σε συνδυασμό με τους περιορισμένους ελεγκτικούς πόρους, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Μετά την παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1115419 ΕΞ 2021/24-12-2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις ΥΕΔΔΕ κατά το έτος 2022» (Β’ 6294), προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2022, έχουν τεθεί στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) μεταξύ άλλων και οι κάτωθι στόχοι που αφορούν υποθέσεις ερευνών:

i. Διενέργεια τουλάχιστον 580 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχε-μένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

ii. Διενέργεια τουλάχιστον 100 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ και

iii. Διενέργεια τουλάχιστον 50 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ΥΕΔΔΕ.

Οι προς υλοποίηση υποθέσεις του υπ’ αρ. i στόχου προέρχονται από τις καταγεγραμμένες εκκρεμείς υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ την 31η/10/2021. Οι υποθέσεις αυτές κατατάσσονται ανά εκάστη ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με τελική μοριοδότηση που λαμβάνουν βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης. Ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας. Τα κριτήρια και οι συνδυασμοί αυτών που χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποθέσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και δεν δημοσιοποιούνται.

Οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, εφόσον, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ανακατατάσσουν τις προκρινόμενες υποθέσεις ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και να γνωστοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. Αναλυτικές οδηγίες για τις ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

4. Σε περίπτωση κάλυψης του υπ’ αρ. i στόχου της παρ. 3 της παρούσας, διενεργούνται έλεγχοι-έρευνες, πέραν των στόχων αυτών, σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

5. Οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ερευνών που αφορούν χρήσεις 2012 έως και 2015 διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

6. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται οι κάτωθι υποθέσεις:

α) Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).

β) Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελι-κές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

γ) Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

δ) Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

ε) Έρευνες που σχετίζονται με τους υπ’ αρ. ii και iii στόχους της παρ. 3 της παρούσας.

στ) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

ζ) Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.

η) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι πιο πάνω υποθέσεις προσμετρώνται στην αντίστοιχη στοχοθεσία του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το έτος 2022.

7. Οι υποθέσεις ελέγχων-ερευνών που σχετίζονται με τον υπ’ αρ. i στόχο της παρ. 3 της παρούσας δύνανται να αξιολογούνται σε μεταγενέστερα χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι αυτής ή με νέα κριτήρια ανάλογης μοριοδότησης, και να ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά, βάσει της μο-ριοδότησης που έλαβαν.

8. Το Τμήμα Α’ της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. καθίσταται αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταβολών στη σειρά κατάταξης των μοριοδοτημένων υποθέσεων, καθώς και την υλοποίηση αυτών βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξής τους, μέχρι την επίτευξη του υπ’ αρ. i στόχου της παρ. 3 της παρούσας.

Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν την παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Γαλάτσι, 29 Μαρτίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ