ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α 1104112 ΕΞ 2023
Διασύδεση ΦΗΜ-esend. Κυρώσεις και χρόνος διαβίβασης σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
(ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.) ΤΜΗΜΑ Α’
Αθήνα, 24/08/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α1104112
ΕΞ 2023
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο E-Mail
Url
Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 18346 Μοσχάτο Α. Γκαραβελας 210-4802154 dieldi01@aade.gr www.aade.gr
ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη αρ.πρ. 393/11.8.2023 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 120223/ΕΞ 2023/ΥΠΟΙΚ 14.08.2023 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 393/11.08.2023 ερώτησης, η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, σας γνωρίζουμε κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15Α του ν. 4987/2022, όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.

2. Με την η υπ’ αριθ. Α.1138/2020 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων και με την οποία καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 και ήδη άρθρου 15Α του ν. 4987/2022 .

Ειδικότερα, τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.) διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1171/2021 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (σχετ. η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Α.1138/2020 ως άνω Κοινής Απόφασης).

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) της ΑΑΔΕ, επιβάλλονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 54Η του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) και του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν, κατά περίπτωση.

Περαιτέρω, σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και συνακόλουθης αντικειμενικής αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων στον χρόνο που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ανά Τύπο Παραστατικού και τρόπου διαβίβασης, λόγω διακοπής είτε της σύνδεσης internet είτε του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της (σχετ. η παρ. 6 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Α.1138/2020 ως άνω ΚΥΑ).

3. Τέλος επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ελέγχου, για τη διαμόρφωση ασφαλούς κρίσης προκειμένου να μην επιβληθούν οι προαναφερόμενες κυρώσεις λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις χωρίς υπαιτιότητα του ελεγχόμενου, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται τα πραγματικά περιστατικά που διέπουν την εκάστοτε υπόθεση.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας