(Π.Κ.Υ.Ε. 13 / 17-7-2006)
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Δ.Α. 27/2006, Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας. (Π.Κ. 13/17-7-2006)
1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 038Δ/29-6-2006 αίτησή της, η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, επειδή αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1461/20-6-2006 Πρόταση Μεσολάβησης, (η οποία απορρίφθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας – ΓΣΕΒΕΕ), ώστε να υπάρξει και για το έτος 2006 συλλογική ρύθμιση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών – Διαιτητών, στις 7-7-2006 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα με κλήρωση Διαιτητής, προκειμένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.
3. Αυθημερόν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφασή μου, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη σε κοινή συνάντηση Διαιτησίας, στις 11-7-2006.
4. Στις 11-7-2006 πραγματοποιήθηκε η κοινή συνάντηση, στην οποία προσήλθαν οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΕΚΙΔΕ) και της εργοδοτικής (ΓΣΕΒΕΕ).
5. Οι παρόντες στην κοινή συνάντηση της 11-7-2006 εκπρόσωποι των μερών, εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήματά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά, προκειμένου να σταθμίσω κατάλληλα τα δεδομένα και να διαμορφώσω την Απόφασή μου, σύμφωνα με το Νόμο.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90,
ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν – και περιέχονται στους οικείους φακέλους – κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας και
ΕΛΑΒΑ ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα:
α. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 102/25-5-2006 αίτηση της ΟΕΚΙΔΕ προς τον Ο.ΜΕ.Δ., για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης,
β. Την από 3-6-2005 προηγούμενη ΣΣΕ (Π.Κ. 63/09-06-2005) και τον αναλυτικό πίνακα αποδοχών των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών.
γ. Την από 5-1-2006 εξώδικη πρόσκληση – καταγγελία της από 3-6-2005 ΣΣΕ από την εργατική πλευρά και τα συνημμένα σε αυτήν αιτήματα και διεκδικήσεις αυτής.
δ. Την με αριθ. πρωτ. 1461/20-6-2006 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Άγγελου ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ και το σκεπτικό αυτής.
ε. Τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 11-7-2004 και καταγράφηκαν περιληπτικά στο οικείο Πρακτικό Διαιτησίας.
Ειδικότερα,
Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς (ΟΕΚΙΔΕ) υποστήριξε ότι:
– Τα αιτήματα της ΟΕΚΙΔΕ είναι εύλογα και νόμιμα
– Νόμιμα προσέφυγε στη Διαιτησία, αφού αποδέχθηκε την Πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά,
– Μετά τη σύναψη της ΕΓΣΣΕ, η οποία ούτως ή άλλως υπολείπεται κατά πολύ των στοιχειωδών αναγκών των εργαζομένων, υπάρχουν εξελίξεις που σηματοδοτούν νέο κύμα ακρίβειας που εξανεμίζει το ήδη πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων (αυξήσεις στα καύσιμα, στους φόρους κατανάλωσης και καυσίμων κ.λπ.)
– Οι εργαζόμενοι που καλύπτονται με αυτή τη ρύθμιση έχουν βασικά ημερομίσθια στα όρια εκείνων της ΕΓΣΣΕ, ενώ η δουλειά τους είναι ιδιαίτερα επίπονη, επιβαρυντική και ανθυγιεινή, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται από το μικρό επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που τους χορηγείται, αφού εργάζονται εν μέσω χημικών ουσιών, αναθυμιάσεων κ.λπ. Θεωρεί, λοιπόν, ότι οι ελάχιστες δυνατές αυξήσεις πρέπει να ανέρχονται στα ποσοστά 4% από 1-1-2006 και 4% από 1-7-2006, διευκρίνισε δε ότι αποδέχθηκε αναγκαστικά τη χαμηλότερη Πρόταση Μεσολαβητή, παρ’ ότι δεν κάλυπτε αυτά τα ποσοστά, προκειμένου να έχει η εργατική πλευρά διέξοδο στη Διαιτησία.
– Ζήτησε η Δ.Α. να ισχύει από την 1-1-2006.
Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής πλευράς (ΓΣΕΒΕΕ) υποστήριξε ότι:
– Πρέπει να χορηγηθούν στους εργαζόμενους της παρούσας τα ποσοστά της ΕΓΣΣΕ, με τη χρονική κατανομή των δόσεων που προβλέπονται σε αυτήν, διότι οι μικρομεσαίοι του κλάδου (ο κλάδος αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις) αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό, πολλώ μάλλον που οι αυξήσεις για την επόμενη χρονιά θα αρχίσουν από την 1-1-2007.
Με βάση τα ανωτέρω, δεν διεφάνη σύγκλιση απόψεων των μερών, που να καθιστά δυνατή την υπογραφή ΣΣΕ, έστω και στο στάδιο της Διαιτησίας.
στ. Την από 12-4-2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006-2007, η οποία αναφέρεται ειδικώς στα κατώτατα ημερομίσθια των ανειδίκευτων εργατών και υπαλλήλων και περιέχει και θεσμικές ρυθμίσεις οι οποίες καταλαμβάνουν, ως ελάχιστα δικαιώματα, όλους τους εργαζόμενους της χώρας.
ζ. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα για το έτος 2005 (3,6%), σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της ΕΣΥΕ και την εκτιμώμενη εξέλιξη του πληθωρισμού για το έτος 2006, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των πλέον πρόσφατων εξελίξεων (εξαγγελθείσα αύξηση ΕΦΚ καυσίμων, συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα και σε συνδεόμενα με αυτά προϊόντα/υπηρεσίες κ.λπ.), που αναμένεται να τον οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα από τα αρχικώς προβλεφθέντα.
η. Τη γενικότερη κατάσταση της εθνικής οικονομίας και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού, ελλείψεις σε χρηματοδότηση, σε υποστηρικτικά μέτρα και υποδομές, ατέλειες και στρεβλώσεις της αγοράς κ.λπ. Τα ανωτέρω αφ’ ενός επιβάλλουν την προστασία και ει δυνατόν τη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων, σε μια προοπτική πραγματικής σύγκλισης και τόνωσης της ενεργού ζήτησης, αφ’ ετέρου δεν επιτρέπουν πλήρη και άμεση ικανοποίηση όλων των οσοδήποτε εύλογων οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων της εργατικής πλευράς.
θ. Ότι κατά τα λοιπά, δεν προέκυψε κατά τη διαδικασία της Διαιτησίας κάποιο πρόσθετο στοιχείο ή επιχείρημα που να καθιστά αναγκαία την τροποποίηση των όρων και του σκεπτικού της με αρ. πρωτ. 1461/20-6-2006 Πρότασης Μεσολαβητή.
ι. Ότι, κατά το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 1876/90 σε συνδυασμό με την ΑΠ223/2001, η Απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύσει από την 1-1-2006.
Για τους λόγους αυτούς,
επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας,
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που εργάζονται στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006  κατά ποσοστό 3% και όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-6-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2006 κατά ποσοστό 3,5%.
Αναλυτικός Πίνακας με τις νόμιμες αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα, όπως διαμορφώνονται με τις παραπάνω αυξήσεις, προσαρτάται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Απόφαση ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικώς τους αφορούν.
Άρθρο 4
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης και διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων
1. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Δ.Α. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από ΣΣΕ ή Δ.Α., ΕΓΣΣΕ, Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας και έθιμα, δεν θίγονται από τις διατάξεις της.
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 3-6-2005 Σ.Σ.Ε. και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται ρητώς με την παρούσα Απόφαση.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα Δ.Α. ισχύει από την 1-1-2006.