(Π.Κ.Υ.Ε. 27 / 16-6-2009)
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Σ.Σ.Ε 2-6-2009, Π.Κ. 27/ (16/06/2009) Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων  όλης της χώρας. (Π.Κ. 27/16-6-2009)
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που εργάζονται στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30-40-2009, με την από 8-7-2008 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-5-2009 κατά ποσοστό 5,5%. Οι εν λόγω αυξήσεις εμφανίζονται τσο συνημμένο πίνακα που αποτελει΄αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 3
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
3.1 Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που οφείλονται σε εφαρμογή της παρούσας διατηρούνται και δεν μειώνονται. Επίσης τυχόν ισχύοντες ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι εργασιας που προβλέπονται από Νόμους, υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.
3.2 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 8-7-2008 ΣΣΕ καθώς και των προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2009.