(Π.Κ.Υ.Ε. 76 / 13-7-2007)
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Αποθήκες Ακατέργαστων Δερμάτων όλης της χώρας. (Π.Κ. 76/13-7-2007)
Στην Αθήνα σήμερα την 11 Ιουλίου 2007 μεταξύ:
1. Της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας -Ιματισμού -Δέρματος Ελλάδας (Ο.Ε.Κ.Ι.Δ.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, Πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, Γεν. Γραμματέα και
2. Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδοστρίου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, Πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη, Γεν. Γραμματέα
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που εργάζονται στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας.
Αρθρο 2
Βασικά Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 30/4/2007, αυξάνονται από 1/5/2007 κατά ποσοστό 5,5%, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Αρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικώς τους αφορούν.
Αρθρο 4
1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, συλλογικές συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, επιχειρησιακές συνήθειες κλπ δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Όσες διατάξεις ΣΣΕ και Δ.Α, που αφορούν τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί ρητά με τη παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 5
Διάρκεια ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007.