(Π.Κ.Υ.Ε. 76 / 22-7-2008)
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ – ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας – Π.Κ.: 76/22.7.2008
Στην Αθήνα σήμερα στις 8.7.2008, μεταξύ: 1. Της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας – Ιματισμού – Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 37, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμο Θεοδώρου, πρόεδρο και Βάσω Μάμαλη, γενική γραμματέα και 2. Της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Καποδιστρίου 24, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτρη Ασημακόπουλο, πρόεδρο και Νικόλαο Σκορίνη, γενικό γραμματέα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες που εργάζονται στις αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007 με την από 11.7.2007 Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,8%.
2. Τα πιο πάνω ημερομίσθια, όπως θα διαμορφωθούν την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3%.
Οι αυξήσεις αυτές εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 3
Χορήγηση έκτης (6ης) τριετίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται από 1.1.2008, έκτη (6η) τριετία σε ποσοστό 5% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις όμοιες ρυθμίσεις των προηγούμενων ετών για το επίδομα αυτό.
Άρθρο 4
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα Σ.Σ.Ε., ισχύουν και όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις των συλλογικών ρυθμίσεων που ειδικά τους αφορούν.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
1. Διατάξεις προηγούμενων ρυθμίσεων που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα και δεν έχουν καταργηθεί με νεώτερη ρύθμιση εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα Σ.Σ.Ε. ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Δ.Α., υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Σ.Σ.Ε., όπως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.