(Π.Κ.Υ.Ε. 27 / 24-5-2006)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2006 «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας». (Π.Κ. 27/24-5-2006)
Στην Αθήνα σήμερα, 18 Μαϊου 2006, αφενός,
 Αγγελίδης Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιοτεχνών Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου
Και αφετέρου,
 Θεοδώρου Δημοσθένης, ως Πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω ως Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ),
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες γαντοποιίας, κιβωτιοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 με βάση την από 3 Ιουνίου 2005 ΣΣΕ του κλάδου, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά 3,2% και όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-7-2006 αυξάνονται παραπέρα από 1-8-2006 κατά 3,2%. Κατόπιν αυτού οι αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων καθορίζονται όπως στον προσαρτώμενο «πίνακα ημερομισθίων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Άρθρο 4
Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 και των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων.
Άρθρο 5
Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται από την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, ΚΣΣΕ, ΔΑ, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2006.