(Π.Κ.Υ.Ε. 27 / 2-6-2008)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας (Π.Κ. 27/2-6-2008)
 Στην Αθήνα σήμερα, 22 Μαΐου 2008, αφενός,  Αγγελίδης Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιοτεχνών Δερματίνων Ειδών και Ειδών Ταξιδίου
Και αφετέρου,
 Θεοδώρου Δημοσθένης, ως Πρόεδρος και Μάμαλη Βάσω ως Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ), Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν τα ακόλουθα:
 Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι εργατοτεχνίτες-τριες γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων και πλαστικών ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Ημερομίσθια
Τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007 με βάση την από 29 Μαΐου 2007 ΣΣΕ του κλάδου, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά 3,5% και από 1-9-2008 κατά 3,3%. Κατόπιν αυτού, οι αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων καθορίζονται όπως στον προσαρτώμενο «πίνακα ημερομισθίων», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 3
Χορηγείται μια επιπλέον τριετία στους υπαγόμενους της παρούσας ΣΣΕ με τη συμπλήρωση 18ετούς υπηρεσίας, ως εξής: από 1ης-1-2008 σε ποσοστό 2% και από 1ης-1-2009 σε ποσοστό 2%, ώστε το ποσοστό της τριετίας, την 1/1/2009, να ανέλθει στο 4%.
Άρθρο 4
Υπολογισμός Επιδομάτων
Όλα τα επιδόματα που ισχύουν με βάση προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις για όσους υπάγονται στην παρούσα, υπολογίζονται στα βασικά ημερομίσθια όπως διαμορφώνονται μετά τον υπολογισμό των αυξήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Άρθρο 5
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία
Υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες (-τριες) που συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας  δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλ. συνολικά τριάντα μία (31) και είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.
Άρθρο 6
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.
Άρθρο 7
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων
Από 1-1-2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.
 
Άρθρο 8
Συμφιλίωση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), των ΣΣΕ του κλάδου και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.
Άρθρο 9
Διατάξεις προηγούμενων ΣΣΕ και Διαιτητικών Αποφάσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται από την παρούσα σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, ΚΣΣΕ, ΔΑ, ΕΓΣΣΕ, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή πρακτική ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.
Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2008, εκτός των άρθρων που ορίζεται διαφορετικά.